USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

20-05-2013 İHALE İLANI T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 4. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

20-05-2013 İHALE İLANI T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 4. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

20-05-2013 İHALE İLANI T.C DEVLET  DEMİRYOLLARI  İŞLETMESİ  GENEL   MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)  4.  BÖLGE  MALZEME   MÜDÜRLÜĞÜ
19-05-2013 16:47
Google News


İHALE İLANI
T.C DEVLET  DEMİRYOLLARI  İŞLETMESİ  GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)  4.  BÖLGE  MALZEME
 MÜDÜRLÜĞÜ

 

Selim istasyon binasının  Röleve - Restorasyon - Restitüsyon Projelerinin  hazırlanması  için hizmet alımı işi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik'in  23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale kayıt numarası        :  2013/58869
1 - İdarenin    
    a) Adresi        : Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı  İstasyon Caddesi                          No : 1 PK. 58030 - SİVAS
    b) Telefon ve faks numarası    :  3462217000 - 3462237677
    c) Elektronik posta adresi     :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
        internet adresi (varsa)    :  tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin    
    a) Niteliği, türü ve miktarı    :  Kars ili,  Selim İlçesi Çarşı Mahallesi, İstasyon                             yolu mevkii Selim istasyonu sınırları içerisinde                             bulunan 208 ada, 1 Parselde  yer alan  toplam                             725,9 m2  İstasyon Binasının  Yürürlükteki  tüm                         standart  mevzuatlara göre  Rölöve- Restoras                            yon- Restitüsyon Projelerinin   yazılı ve görsel                             belgelerin hazırlanması.
    b) Yapılacağı yer        : TCDD 4.Bölge Müdürlüğü mıntıkası Kars iline                             bağlı Selim İstasyonu
    c) İşe başlama tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren en                             geç  5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başla                            nacaktır.
    ç) İşin süresi        : Yer tesliminden itibaren  45  takvim günüdür.
3 - İhalenin    
    a) Yapılacağı yer        : Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı İstasyon Caddesi                             No : 1 SİVAS
    b) Tarihi ve saati        : 04.06.2013 Saat : 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası esnaf sanatkar odası belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.                                                                 4.1.5. Bu işe ait İdari şartnamenin 10. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında Mühendis veya Mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliği % 50-% 50 ortak olmaları ticaret ve sanayi odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge
4.1.10.  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:             4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, hizmet alımı işleri için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)'i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)'i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusuruz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak, 'İhale konusu işe ilişkin olarak Nicelik ve nitelik itibariyle bir biriyle benzer olan işler olmak üzere, Sanat ve Kültür Varlıklarına ait her türlü Proje hizmetleri ' kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.  Uygulama işlerine ait alınmış benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri  1/10 oranında değerlendirmeye alınacaktır.
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
4.3.2.1. İhale dokümanında belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı,  TCDD 4.Bölge Müdürlüğü,  Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Şefliğinde  (Giriş kat) görülebilir ve  50,00 (elli) Türk Lirası karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar   TCDD 4.Bölge Müdürlüğü,  Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Şefliği  (Giriş kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren. 60 (Altmış) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.
                                          BASIN:835 www.bik.gov.tr

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
Sosyal medyaya mı internet medyasına mı güveniyorsunuz?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
21.02.2024
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray2669+41
2Fenerbahçe2667+47
3Trabzonspor2643+9
4Beşiktaş2643+6
5Kasımpaşa2639-1
6Çaykur Rizespor2636-9
7Antalyaspor2635+2
8Sivasspor2634-6
9Başakşehir FK26330
10Adana Demirspor2632+4
11Kayserispor2632-4
12Samsunspor2630-6
13MKE Ankaragücü2629-2
14Hatayspor2629-3
15Alanyaspor2629-8
16Fatih Karagümrük2628+1
17Gaziantep FK2628-7
18Pendikspor2626-20
19Konyaspor2625-15
20İstanbulspor2612-29
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ