USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

06 CM RENKSİZ PALETLİ KİLİT PARKE TAŞI ALIMI

CEMEL BELEDİYESİ

06 CM RENKSİZ PALETLİ KİLİT PARKE TAŞI ALIMI
10-05-2023 00:00
SİVAS
Google News

06 CM RENKSİZ PALETLİ KİLİT PARKE TAŞI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                    : 2023/461050

1-İdarenin

a ) Adı                                                : CEMEL BELEDİYESİ

b ) Adresi                                           : YENİ MAHALLE FATİH CADDESİ 27 58406SİVAS ŞARKIŞLA/SİVAS

c ) Telefon ve faks numarası              :3465778084 – 3465778024

ç ) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın     

a ) Adı                                                 : PALETLİ KİLİT PARKE TAŞI ALIMI

b ) Niteliği, türü ve miktarı                : PALETLİ KİLİT PARKE TAŞI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanından/ idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/ Teslim edileceği yer     : Belediye Hizmet Garajı

ç)Süresi /Teslim Tarihi                        : İşe Başlama 16.06.2023-15.07.2023 Tarihleri arasında teslimat yapılacaktır.

d) İşe Başlama Tarihi                           : 16.06.2023

3- İhalenin  

a)İhale (Son Teklif  verme) Tarih ve saaat:26.05.2023-Saat:10:00

b) İhale Komisyonunun toplantı yeri e tekliflerin açılacağı adres: Cemel Belediyesi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik de uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar oranlarına üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

ÜRÜN STANDART BELGESİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


 

 

 

#ilangovtrBasın No : ILN01825845