USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

2023-2024 SUŞEHRİ İLÇESİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINMASI İŞİ

SUŞEHRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2023-2024 SUŞEHRİ İLÇESİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINMASI İŞİ
20-07-2023 00:00
SİVAS
Google News

2023-2024 SUŞEHRİ İLÇESİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/723290

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SUŞEHRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ, SİVAS CADDESİ, HÜKÜMET KONAĞI KAT 4 58600 SUŞEHRİ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3463114013 - 3463114512

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2023-2024 SUŞEHRİ İLÇESİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINMASI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİNDE, 170 ÖĞRENCİNİN, 180 GÜN SÜRE İLE 15 HAT VE 15 ARAÇ VASITASIYLA İLÇE MERKEZİNDEKİ LİSELERE TAŞINMASI İŞİ.
Ayr
ıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SUŞEHRİ VE KOYULHİSAR İLÇELERİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 11.09.2023, işin bitiş tarihi 14.06.2024

d) İşe başlama tarihi

:

11.09.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.08.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SUŞEHRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / MÜDÜR BEYİN HİZMET ODASI


4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu
ğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel ki
şilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAPtan alınır.
4.1.3. 
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. 
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel ki
şi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik aç
ıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. 
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. 
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda haz
ırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. 
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, k
ısmı teklif verilebilir.

11. 
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yap
ılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Di
ğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
A
şı#ilangovtrBasın No : ILN01862934