USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

ÇETİNKAYA-DİVRİĞİ HAT KESİMİNDE FİBER OPTİK, SİNYAL VE ENERJİ KABLOLARININ GEÇTİĞİ TÜNELLERDEKİ SAC KANALLARIN VE BETON KAPAK KANALLARININ YENİLENMESİ (MONTAJ DAHİL)

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇETİNKAYA-DİVRİĞİ HAT KESİMİNDE FİBER OPTİK, SİNYAL VE ENERJİ KABLOLARININ GEÇTİĞİ TÜNELLERDEKİ SAC KANALLARIN VE BETON KAPAK KANALLARININ YENİLENMESİ (MONTAJ DAHİL)
11-09-2023 00:00
SİVAS
Google News

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 4. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ


Çetinkaya-Divriği Hat Kesiminde Fiber Optik, Sinyal ve Enerji Kablolarının Geçtiği Tünellerdeki Sac Kanalların ve Beton Kapak Kanallarının Yenilenmesi (Montaj Dahil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/924068

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Istasyon Caddesi 1 58030 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3463460397 - 3462222314

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Çetinkaya-Divriği Hat Kesiminde Fiber Optik, Sinyal ve Enerji Kablolarının Geçtiği Tünellerdeki Sac Kanalların ve Beton Kapak Kanallarının Yenilenmesi (Montaj Dahil)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10.400 Metre Sac Kanal, 700 Metre Beton Kanal ve Kapak ve 500 Adet Sac Kanal İçin Konsol

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çetinkaya-Divriği Hat Kesimi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Montaj Kurulum yapılarak işin/malzemelerin tamamı 200 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TCDD Sivas 4.Bölge Toplantı Salonu (1.Kat, 113 Nolu Oda)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtrBasın No : ILN01889200