USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

GIDA ÜRÜNLERİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞLILARI KANTİN VE SOSYAL TESİSLERİ K.K.K.LIĞI SİVAS AS.GZN.MD.LÜĞÜ

GIDA ÜRÜNLERİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
22-05-2023 00:00
SİVAS
Google News

SİVAS ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İKİNCİ 6(ALTI) AYLIK 14 KISIMLI ( 392 KALEM) MUHTELİF GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/480660

 

1-İdarenin

a) Adı

:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞLILARI KANTİN VE SOSYAL TESİSLERİ K.K.K.LIĞI SİVAS AS.GZN.MD.LÜĞÜ

b) Adresi

:

4 Eylül Mah. Fatih Cad. 17/3 58020 MERKEZ SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

03462235608 - 3462234452

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

SİVAS ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İKİNCİ 6(ALTI) AYLIK 14 KISIMLI ( 392 KALEM) MUHTELİF GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Sivas Askeri Gazino Müdürlüğü 2023 Yılı İkinci 6(Altı) Aylık 14 Kısımlı 392 Kalem Muhtelif Gıda ve Temizlik Malzemeleri Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SİVAS ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAK VE ANA DEPOLARI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından işe başlanacak ve 31/12/2023 tarihinde tamamlanacaktır. Yüklenici idare tarafından belirlenecek günlük ihtiyaçlar nispetinde istenilen miktarda malı, istenilen tarihlerde peyderpey teslim edecektir. Teslimatlar mesai saatlerinde ve sipariş edilen miktarda olacaktır. Her türlü nakliye ve işçilik ücreti yükleniciye ait olacaktır. 10.3.2. Taahhüt konusu mal için, yüklenicinin bildirdiği telefon veya faks adresine mal tesliminden en az 1 (bir) gün önce olmak üzere sipariş verebilecek olup, acil ihtiyaçlar ise aynı gün içinde malın getirilmesi talep edilen saatten en az 5 (beş) saat önce sipariş verilebilecektir. Yüklenici acil olarak verilen siparişleri karşılayamadığı durumda bu hususu belgeleyecektir. 10.3.3. Yüklenici; mal tesliminden bir gün önce mesai saatleri içinde, Kiler Ks.A.liği ile irtibata geçecek ve ertesi gün getirileceği malın sipariş miktarını teyit edecektir. Yüklenici mesai saatleri içinde irtibata geçmediği takdirde, siparişi aldığı var sayılacak ve işlemler bu miktarlar üzerinden yapılacaktır. 10.3.4. Yüklenici tarafından beyan edilen faks ve telefon numarası sürekli iletişime açık bulundurulacaktır. 10.3.5. Görülecek lüzum ve ihtiyaca binaen; idare birkaç günlük ihtiyacını karşılayacak miktarda mal talep etmekte ve almakta serbest ve yetkilidir. Yüklenici bu tebligata göre, istenilen zamanda ve istenilen miktarda malı teslim etmek zorundadır. 10.3.6. Verilen siparişler teslimat günü saat 08.00 - 12.00 saatleri arasında teslim edilecektir. Yüklenici normal mal getirmiş ve gelen mal RED edilmiş ise RED’e mukabil saat 14.00’a kadar cezasız veya saat 15.00’a kadar cezalı süre olarak teslimatta bulunabilir. Saat 15.00’dan sonra getirilen malların kabul edilip edilmeyeceği konusunda İdare serbest ve yetkilidir. İdare saat 15.00’dan sonra mal almak istemez ise o gün hiç mal getirilmemiş işlemi yapılacaktır. 10.3.7. Yüklenici teslim ettiği malı, muayene sonucuna kadar (red hali hariç) geri alamaz ve bu hususta herhangi bir sebeple hak iddia edemez. 10.3.8. Ürünler soğuk zincir kırılmayacak şekilde uygun soğuk hava şartları sağlayan araçlarla taşınacak, ürün geldiğinde, teslim edilecek ürünler araçtan indirilmeyecek, araç sıcaklık kontrolü yapılmasını müteakip indirilerek teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihtir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı ihale Salonu RAHMI GÜNAY CADDESI YÜCEYURT MAHALLESİ NO:9 SELÇUK ANADOLU LİSESİ KARŞISI58000 - SİVAS MERKEZ / SİVAS

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhaleye teklif verecek yüklenici firmaya ait olacak şekilde   tesise ait İşletme kayıt belgesi, Evcil Tırnaklı Belgesi (Tarım Köyişleri Bakanlığından) Kanatlı ve Tavşanımsı Belgesi (Tarım Köy işleri Bakanlığından) İşyerine ait olacak şekilde İşyeri veteriner hekim çalıştırma izin belgesi ve sözleşmesi,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörlerde Tavuk Ürünleri, Et ve Et ürünleri, Süt, Süt Ürünleri, Şarküteri, Bakliyat, Yaş Sebze Meyve, Diğer Muhtelif Gıda Ürünleri çeşitleri ve Temizlik malzemeleri çeşitleri ile ilgili sunulacak alım ve satım belgeleri kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtrBasın No : ILN01831429