USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

İLAN T.C. SİVAS KA­DAST­RO MAH­KE­MESİNDEN

SİVAS KA­DAST­RO MAH­KE­MESİNDEN

İLAN T.C. SİVAS KA­DAST­RO MAH­KE­MESİNDEN
06-09-2023 00:00
SİVAS
Google News

Sayı : 2020/20 Esas

Da­va­cı Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan Da­va­lı­lar Ömer Koç ve arkd. aley­hi­ne mah­ke­me­mi­ze açı­lan Ka­dast­ro tes­pi­ti­nin ip­ta­li ve tes­cil­da­va­sın­da;Bekir ve Sıd­dı­ka oğlu 1973 d.​lu Ömer KOÇ tüm araş­tır­ma­la­ra rağ­men ad­re­si tes­pit edi­le­me­di­ğin­den­ka­ra­rın ve Ha­zi­ne ve­ki­li­nin is­ti­naf baş­vu­ru di­lek­çe­si­nin ila­nen teb­li­ği­ne karar ve­ril­miş ol­mak­la; Asıl da­va­nın red­di­ne, Bir­le­şen 2020/30 Esas sa­yı­lı da­va­nın red­di­ne, Bir­le­şen 2020/21 Esas sa­yı­lı da­va­nın kıs­men ka­bu­lü­ne kıs­men red­di­ne, Bir­le­şen 2020/22 Esas sa­yı­lı da­va­nın­ka­bu­lü­ne, Bir­le­şen 2020/31 Esas sa­yı­lı da­va­nın red­di­ne, Sivas İli Mer­kez İlçesi Gü­nö­ren Köyü 118 ada7 par­sel , 102 ada 1 par­sel, 118 ada 6 par­sel ka­dast­ro tes­pi­ti­nin ip­ta­liy­le, Fen Bi­lir­ki­şi­si­Bol­han Budak , Ha­ri­ta Mü­hen­di­si Osman İzbi­lum ve­Zi­ra­at Mü­hen­di­si­Ha­run Avan'ın­bir­le­şen 2020/21 Esas sa­yı­lı dos­ya­ya sun­duk­la­rı 20.05.2021 ha­va­le­ta­rih­li­ra­por­la­rı­na ekli kro­ki­de 118 ada 7 par­sel sı­nır­la­rı içe­ri­sin­deA harfi ile gös­te­ri­len 2146.15 m² ala­nı­n­102 ada 1 par­sel sı­nır­la­rı içe­ri­si­ne sı­nır­la­rı içe­ri­si­ne dahil edil­me­si­ne, Fen Bi­lir­ki­şi­si­Bol­han Budak , Ha­ri­ta Mü­hen­di­si Osman İzbi­lum ve­Zi­ra­at Mü­hen­di­si­Ha­run Avan'ın­bir­le­şen 2020/22 Esas sa­yı­lı dos­ya­ya sun­duk­la­rı 20.05.2021 ha­va­le­ta­rih­li­ra­por­la­rı­na ekli kro­ki­de 118 ada 6 par­sel sı­nır­la­rı içe­ri­sin­deA harfi ile gös­te­ri­len 4140.82 m² ala­nı­n­102 ada 1par­sel sı­nır­la­rı içe­ri­si­ne sı­nır­la­rı içe­ri­si­ne dahil edil­me­si­ne, Böy­le­lik­le­Si­vas İli Mer­kez İlçesi Gü­nö­ren Köyü 118 ada7 par­se­lin 7831.64m², 118 ada6 par­se­lin 10598.04 m², 102 ada 1 par­se­lin 1912371.23 m² yü­zöl­çü­müy­le ta­pu­ya­tes­ci­li­ne, Da­va­cı­nın faz­la­ya iliş­kin ta­le­bi­nin red­di­ne Sivas İli Mer­kez İlçesi Gü­nö­ren Köyü 116a­da1, 2 ve 3 par­se­lin uy­gu­la­ma ka­dast­ro tes­pi­ti gibi ta­pu­ya tes­ci­li­ne, Adı geçen da­va­lı hak­kın­da işbu ila­nın ya­yın­lan­ma ta­ri­hin­den iti­ba­ren 7 gün sonra teb­li­gat ya­pıl­mış sa­yı­la­rak, teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren 2 hafta içe­ri­sin­de is­ti­naf yo­lu­na baş­vu­ra­bi­le­cek­le­ri, Karar Ha­zi­ne ve­ki­li Av. Murat Ulu­soy Ta­ra­fın­dan is­ti­naf edil­miş olup bu ilan ile Ge­rek­çe­li Karar ve İsti­naf baş­vu­ru di­lek­çe­si teb­li­ği ye­ri­ne­ge­çer­li olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLU­NUR.

#ilangovtrBasın No : ILN01887046