USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

6 KALEM TIBBİ CİHAZ VE SARF ALIMI

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 KALEM TIBBİ CİHAZ VE SARF ALIMI
21-09-2023 00:00
SİVAS
Google News

6 Kalem Tıbbi Cihaz ve Sarf Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                  :  2023/982675

 

1-İdarenin

a) Adı                                               :  SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                                          :  Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası               :  3462256367 - 3462246700

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :                                                        https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                               :  6 Kalem Tıbbi Cihaz ve Sarf Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  6 Kalem Tıbbi Cihaz ve Sarf Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       :  Sivas Halk Sağlığı Laboratuvarı

ç) Süresi/teslim tarihi                         :  İlgili sağlık tesisinin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey olarak alınabileceği gibi tek seferde de alınabilir. Ayrıca istekli firma malın tek seferde alınmasını talep edemez. Malzemeler ihtiyaca binaen tıbbi sarf kalemler sağlık tesisinin yazılı siparişini müteakip 15 (onbeş) takvim günü içerisinde siparişi çeken sağlık tesisinin deposuna teslim edilecektir. İlgili sağlık tesisi cihaz siparişini yüklenici firmaya fiili tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde ilgili sağlık tesisinin deposuna teslimi yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi                          :  Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                       :  03.10.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  :  SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU-Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif verilen ürünler için ihale tarihi itibarı ile geçerli olmak üzere; Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" belge bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeli ve bu belgeleri tevsik edici belgeler ile birlikte ihale komisyonuna sunmalıdırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif verilen ürünler için ihale tarihi itibarı ile geçerli olmak üzere sunulması/beyan edilmesi gereken belgeler:

1. İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir belge bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeli ve bu belgeleri tevsik edici belgeler ile birlikte ihale komisyonuna sunmalıdırlar.

2. İstekli teklif edilen ürünün tedarikçi firmasının (imalatçı, ithalatçı) bayii ise tedarikçi firmanın TİTUBB/ÜTS kayıtlarını gösterir belge ile isteklinin tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB/ÜTS kayıtlarını gösterir belge bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeli ve bu belgeleri tevsik edici belgeler ile birlikte ihale komisyonuna sunmalıdırlar.

3. Teklif edilen ürün (kit, sarf malzeme ve bunların kullanılacağı cihazlar) TİTUBB/ÜTS kapsamında ise ürünün TİTUBB/ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belge; ürün TİTUBB/ÜTS kapsamında değilse tedarikçi (imalatçı, ithalatçı) firmanın KAPSAM DIŞI beyanını gösterir belge ile isteklinin ürünü satmaya yetkili olduğunu gösterir belge bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeli ve bu belgeleri tevsik edici belgeler ile birlikte ihale komisyonuna sunmalıdırlar.

4. Teklif edilen ürünlerin TİTUBB veya ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri her bir ürün için ayrı ayrı katılım ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeli ve bu belgeleri tevsik edici belgeler ile birlikte ihale komisyonuna sunmalıdırlar. Ayrıca TİTUBB veya ÜTS numaraları bir liste halinde sunulacak/beyan edilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1. Teklif edilen ürünün marka, model ve teknik özelliklerinin belirtildiği orijinal doküman (katalog, broşür vb.),

2. Teklif edilen ürünün (kit, sarf malzeme ve bunların kullanılacağı cihazlar) Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri karşıladığını gösterir şartnameye uygunluk belgesi (Standart Formlar içerisinde yer alan Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar).

Yukarıdaki iki maddeyle ilgili olarak;

Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevapların, sunulan orijinal dokümanda hangi sayfada olduğu açıklanarak belirtilecektir. Ayrıca orijinal doküman üzerinde teknik özelliğe cevap teşkil edecek bilgilerin/görsellerin Teknik Şartnamedeki hangi maddeye karşılık geldiği belirtilecektir.

Orijinal dokümanlar ve şartnameye uygunluk belgeleri firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Ayrıca, ihale komisyonu istekli tarafından sunulan kataloglar/numuneler üzerinde yapacağı incelemelerde tereddüte düşmesi durumunda, istekli tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS), UBB/ÜTS kayıtlarına esas olarak verilen katalogları ve teknik dokümanları bu kurumlardan talep edebilir. Bu durumda UBB/ÜTS kaydına esas teknik dokümanlardaki veriler baz alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

- İsteklilerden teklif ettikleri ürün/ürünler ile ilgili numune/ katalog ihale günü ve/veya ihale öncesi teslim edilmeyecektir. Numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenecek ve ilgililere EKAP üzerinden tebliğ edilecektir.
- Teknik Şartnamede numune veya katalogla ilgili hüküm bulunuyorsa Teknik Şartnamede belirtildiği kadar ve şekilde numune ve/veya katalog verilecektir, eğer Teknik Şartnamede hüküm bulunmuyorsa; teklif edilen her kalem için en az bir tane numune veya katalog, firma tarafından hazırlanacak olan numune teslim formu ile teslim edilecektir.

- Numuneler orijinal ambalajında ayrı ayrı paketlenecek ve üzerine hangi ihale için verildiğine dair ihale kayıt numarası, firma adı ve ihale kalem sıra no yazacak şekilde teslim edilecektir. İlgili firmaya EKAP üzerinden gönderilecek tebligatta belirtilen süre içerisinde kataloglarını/numunelerini idareye teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı tutulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtrBasın No : ILN01894928