USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 11 ADET TESİSİN DEPREM PERFORMANS ANALİZİ İLE GEREKMESİ HALİNDE GÜÇLENDİRME PROJESİ VE YAKLAŞIK MALİYETİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 11 ADET TESİSİN DEPREM PERFORMANS ANALİZİ İLE GEREKMESİ HALİNDE GÜÇLENDİRME PROJESİ VE YAKLAŞIK MALİYETİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
16-11-2023 00:00
SİVAS
Google News

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 11 ADET TESİSİN DEPREM PERFORMANS ANALİZİ İLE GEREKMESİ HALİNDE GÜÇLENDİRME PROJESİ VE YAKLAŞIK MALİYETİNİN HAZIRLANMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1273157

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Demircilerardı Mahallesi Sait Paşa Caddesi No:34 Merkez/SİVAS 58080 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462235996 - 3462253053

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 11 ADET TESİSİN DEPREM PERFORMANS ANALİZİ İLE GEREKMESİ HALİNDE GÜÇLENDİRME PROJESİ VE YAKLAŞIK MALİYETİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 ADET TESİSİN (4 EYLÜL SPOR SALONU,ALTINYAYLA GENÇLİK MERKEZİ,FARABİ GENÇLİK MERKEZİ,İL MÜDÜRLÜĞÜ,KANGAL KIZ YURDU,KARŞIYAKA SPOR SALONU,SEYRANTEPE ANTRENMAN SALONU,İZCİLİK TESİSİ,SUŞEHRİ SPOR SALONU,ŞARKIŞLA SPOR SALONU,YILDIZELİ SPOR SALONU) DEPREM PERFORMANS ANALİZİ İLE GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE GÜÇLENDİRME PROJESİ VE YAKLAŞIK MALİYETİNİN HAZIRLANMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

4 EYLÜL SPOR SALONU : MERKEZ/SİVAS , ALTINYAYLA GENÇLİK MERKEZİ : ALTINYAYLA/SİVAS, FARABİ GENÇLİK MERKEZİ : MERKEZ/SİVAS, İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI : MERKEZ/SİVAS, KANGAL KIZ YURDU : KANGAL/SİVAS , KARŞIYAKA SPOR SALONU : MERKEZ/SİVAS, SEYRANTEPE ANTRENMAN SALONU : MERKEZ/SİVAS, İZCİLİK TESİSİ : MERKEZ/SİVAS, SUŞEHRİ SPOR SALONU : SUŞEHRİ/SİVAS , ŞARKIŞLA SPOR SALONU : ŞARKIŞLA/SİVAS, YILDIZELİ SPOR SALONU : YILDIZELİ/SİVAS

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 180(YüzSeksen) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş "Binalara Yönelik Deprem Performans Analizi Hazırlanması veya Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşleri" Benzer İş Kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN01930999