USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

5 KALEM KIRMIZI ET

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ SİVAS POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

5 KALEM KIRMIZI ET
16-11-2023 00:00
SİVAS
Google News

5 KALEM KIRMIZI ET mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1287124

 

1-İdarenin

a) Adı

:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ SİVAS POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kızılırmak Mah. Şehit Mehmet Fethi Akyüz Cad. SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462151107 - 3462151107

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

5 KALEM KIRMIZI ET

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 DANA ETİ (Orta Kemiksiz Arka But ve Kemiksiz Ön Kol) 3000 KG 2 DANA BONFİLE 120 KG 3 KUZU ETİ (Orta Kemikli Arka But) 120 KG 4 DANA CİĞER 200 KG 5 KUYRUK YAĞI 120 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SİVAS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPO BÜRO AMİRLİĞİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞME SÜRESİ BOYUNCA İDARENİN İHTİYACA BİNAEN SİPARİS VERDİĞİ AYNI GÜN VEYA BİR SONRAKİ GÜN SAAT 09:00"A KADARDIR

d) İşe başlama tarihi

:

18.12.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.12.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SİVAS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

iş yerine ait iş yeri açma ve çalıştırma belgesini ihale dosyasına ekleyecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

iş yerine ait iş yeri açma ve çalıştırma belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

#ilangovtrBasın No : ILN01931792