USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

KALORİFER YAKITI SATIN ALINMASI İŞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS BÖLGE MÜD.

KALORİFER YAKITI SATIN ALINMASI İŞİ
17-11-2023 00:00
SİVAS
Google News

Kalorifer Yakıtı Satın Alınması İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1283235

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS BÖLGE MÜD.

b) Adresi

:

MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI 1 58030 İSTASYON CADDESİ SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462217000-71259 - 3462211900

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kalorifer Yakıtı Satın Alınması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

105.000 (±%20) Kg Kalorifer Yakıtı Satın Alınması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Demirdağ Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra 30.000 kg kalorifer yakıtı talep edilmesi halinde en geç 10 gün içerisinde Demirdağ Vagon Bakım Atölyesi Müdürlüğü işyeri yakıt tanklarına boşaltılmak üzere teslim edilecektir. Bu miktarın tesliminden sonra yakıtın geri kalan kısmını (±%20) olmak üzere 60'ar günlük aralıklarla (iş yeri ihtiyacına göre 15-20 gün önce veya sonra da istenilebilecektir.) toplam 2024 yıl sonuna kadar Teknik Şartnamede belirtilen program dahilinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip hemen


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu 1.Kat 113 Numaralı Oda (Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:1 Merkez/SİVAS)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler; EPDK dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) alınmış "Akaryakıt Dağıtıcı Lisansı"na sahip olacaklardır. Kendi stoklama tesisinden teklif veren istekli ayrıca akaryakıt stoklama lisansına sahip olacaktır veya kiraladığı bir akaryakıt stoklama tesisinden teklif verirse bu tesise ait akaryakıt stoklama lisansı bulunacaktır. Bu belgeler teklifle birlikte verilecektir.

Sanayi Bakanlığınca kalibrasyonu düzenli olarak kontrol edilen ve bu tür tartımlar için Bakanlıkça yektilendirilmiş, tartımların düzenli olarak yapılacağı isteklice taahhüd edilen kantar listesi teklifle birlikte verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler; EPDK dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) alınmış "Akaryakıt Dağıtıcı Lisansı"na sahip olacaklardır. Kendi stoklama tesisinden teklif veren istekli ayrıca akaryakıt stoklama lisansına sahip olacaktır veya kiraladığı bir akaryakıt stoklama tesisinden teklif verirse bu tesise ait akaryakıt stoklama lisansı bulunacaktır. Bu belgeler teklifle birlikte verilecektir.

Sanayi Bakanlığınca kalibrasyonu düzenli olarak kontrol edilen ve bu tür tartımlar için Bakanlıkça yektilendirilmiş, tartımların düzenli olarak yapılacağı isteklice taahhüd edilen kantar listesi teklifle birlikte verilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Akaryakıt alımlarına ait iş deneyim belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN01931321