USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

Sivas'a Dev Bölge Parkı Açıldı! Başkan Bilgin: SİVAS'A DEVASA HİZMETLER KAZANDIRDIK!

Yu­mur­ta­te­pe Bölge Parkı'nın açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ril­di. Si­vas­lı­la­rın yoğun ilgi gös­ter­di­ği açı­lış­ta ko­nu­şan Sivas Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve AK Parti Be­le­di­ye Baş­kan adayı Hilmi Bil­gin, “AK Parti ola­rak bu­gü­ne kadar bu ül­ke­nin her bir san­ti­met­re­ka­re­sin­de de­va­sa hiz­met­le­ri­miz var" dedi.

Sivas'a Dev Bölge Parkı Açıldı!  Başkan Bilgin: SİVAS'A DEVASA HİZMETLER KAZANDIRDIK!
12-02-2024 14:09
SİVAS
Google News

Hayrullah AĞKAŞ 

Emek Ma­hal­le­si’nde Yu­mur­ta­te­pe ola­rak bi­le­nen 55 dö­nüm­lük arazi Sivas Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan muh­te­şem bir bölge parkı ve sağ­lık­lı yaşam ala­nı­na dö­nüş­tü­rül­dü.

Yeşil do­ku­suy­la hem böl­ge­ye hem de Sivas'a değer katan Yu­mur­ta­te­pe Bölge Parkı'nın açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ril­di.


6 fark­lı çocuk parkı, fut­bol, bas­ket­bol, vo­ley­bol sa­ha­sı, eg­zer­siz alet­le­ri, koşu yolu, seyir te­ra­sı, süs ha­vu­zu, 35 bin met­re­ka­re yeşil alan ve Mil­let Kı­ra­at­ha­ne­si­nin bu­lun­du­ğu Yu­mur­ta­te­pe Bölge Parkı'nın açı­lış prog­ra­mı saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan oku­nan İstik­lal Marşı ile baş­la­dı.

Prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilmi Bil­gin, “Bun­dan 5 yıl önce ‘Az laf çok iş, hiz­met ve eser si­ya­se­ti an­la­yı­şıy­la şehre değer ka­ta­cak eser­le­ri ve hiz­met­le­ri şeh­ri­mi­ze ka­zan­dı­ra­ca­ğız’ pa­ro­la­sıy­la çık­tı­ğı­mız yolda Rab­bi­mi­ze şü­kür­ler olsun dolu dolu 5 yılı ta­mam­la­ya­rak tek­rar bir ema­ne­ti sa­hi­bi­ne, mil­le­ti­mi­ze gö­tü­re­rek bir seçim sathı ma­hal­li­ne gi­ri­yo­ruz. Bu süre zar­fın­da başta şeh­ri­mi­ze hiz­met eden kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­mız, bir­bi­rin­den kıy­met­li sivil top­lum ör­güt­le­ri­miz, muh­tar­la­rı­mız ve şehre dair ha­ya­li, pro­je­si olan her­ke­si Sivas ma­sa­sı et­ra­fın­da top­la­ya­rak bu şeh­rin ih­ti­ya­cı nedir, bu şe­hir­de neler ya­par­sak bu şe­hir­de ya­şa­yan hem­şeh­ri­le­ri­miz mutlu olur an­la­yı­şı­nı hakim kıl­mak, ortak aklı ve is­ti­şa­re­yi esas alan bir yö­ne­tim an­la­yı­şıy­la bir­lik­te Sul­tan Şeh­ri­miz Sivas’a hiz­met et­me­nin onu­ru­nu, gu­ru­ru­nu, mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. 5 yıl bo­yun­ca şeh­rin gün­de­mi­ni be­le­di­ye­nin gün­de­mi ha­li­ne ge­ti­re­rek, al­gı­lar ye­ri­ne eser­ler or­ta­ya ko­ya­rak, po­le­mik­ler ye­ri­ne hiz­met­le­ri ko­nu­şa­rak, şeh­rin so­run­la­rı­nı çöz­mek, şehri ile­ri­ye gö­tür­mek, Sivas’ı güçlü bir Sivas yap­mak adına bir­çok alan­da bir­çok pro­je­yi hiz­me­te ge­çir­dik. 5 yıl önce dö­ne­min Çevre, Şe­hir­ci­lik ve İklim De­ği­şik­li­ği Ba­ka­nı Murat Kurum’un ka­tı­lı­mıy­la açık­la­mış ol­du­ğu­muz pro­je­le­ri­mi­zin ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­nin gu­ru­ru ve mut­lu­lu­ğuy­la kar­şı­nız­da­yız” dedi.

 

5 yıl önce “Yeşil içe­ri­sin­de bir Sivas oluş­tu­ra­ca­ğız” va­adin­de bu­lun­duk­la­rı­nı anım­sa­tan Bil­gin, “Bu kap­sam­da şeh­ri­mi­zin her böl­ge­si­ne ya­pı­la­bi­lecek gü­zel­lik­le­ri ka­zan­dır­mak adına bir­çok pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik ve açı­lış­la­rı­nı ya­pı­yo­ruz. Bugün on­lar­dan önem­li­le­rin­den bi­ri­si olan Emek Ma­hal­le­si, Di­ri­liş Ma­hal­le­si, Tuz­lu­göl Ma­hal­le­si, Esen­te­pe Ma­hal­le­si ve çev­re­si­ne hiz­met edecek 55 bin met­re­ka­re­lik arazi üze­ri­ne ku­rul­muş Yu­mur­ta­te­pe Bölge Par­kı­nın açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Şeh­ri­mi­ze ka­zan­dır­dı­ğı­mız bu pro­je­miz Sivas’ımıza ha­yır­lı olsun. İnşal­lah bun­dan sonra da aynı şe­kil­de yeşil Sivas pro­je­le­ri­ne des­tek ola­cak bu tip pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­me­ye devam ede­ce­ğiz. Yine bu kap­sam­da şeh­ri­mi­zin fark­lı böl­ge­le­ri­ne fark­lı bü­yük­lük­ler­de bölge park­la­rı­nı ve Mil­let Bah­çe­le­ri­ni ka­zan­dır­dık. Bun­la­rı neden an­lat­tım? Biz mil­le­ti­mi­ze bir söz ver­dik. AK Parti si­ya­se­ti ola­rak bu­gü­ne kadar her alan­da 22 yıl­dır bu ül­ke­nin her bir san­ti­met­re­ka­re­sin­de de­va­sa hiz­met­le­ri­miz var. Bun­lar­dan en çok na­sip­le­nen il­ler­den bi­ri­si hem mer­ke­zi hü­kü­met ola­rak hem yerel yö­ne­tim­ler ola­rak Sivas oldu, ol­ma­ya da devam edecek. Çünkü biz ina­nı­yo­ruz ki Sivas güçlü olur­sa Tür­ki­ye güçlü olur. Başka Tür­ki­ye, başka Sivas ol­ma­dı­ğı için de he­pi­miz var gü­cü­müz­le şeh­ri­mi­ze, mem­le­ke­ti­mi­ze, kara sev­da­mız Sivas’a hiz­met ve eser­ler ka­zan­dır­ma­ya devam ede­ce­ğiz” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

“Şeh­ri­mi­ze hiz­met gö­tü­rür­ken ma­hal­le­le­rin, böl­ge­le­rin ih­ti­ya­cı­nı esas ala­rak; ön­ce­lik­le­ri doğru be­lir­le­ye­rek yap­ma­nın gay­re­ti içe­ri­sin­de bu­lun­duk” ifa­de­si­ni kul­la­nan Bil­gin, “Bun­dan sonra da siz­ler­le bir­lik­te mil­le­ti­miz­den al­dı­ğı­mız dua ve des­tek­le bir­lik­te az laf çok iş an­la­yı­şıy­la bizim adı­mı­za ko­nu­şa­cak eser­ler, hiz­met­ler inşa et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Yu­mur­ta­te­pe Bölge Par­kı­mız gibi fark­lı böl­ge­le­re de fark­lı hiz­met­le­ri ka­zan­dır­ma­nın mü­ca­de­le­si­ni ve­re­ce­ğiz. Hem­şeh­ri­le­ri­miz şun­dan emin olsun ki bu kad­ro­nun sev­da­sı da kav­ga­sı da mü­ca­de­le­si de Sivas. Her alan­da daha ya­şa­nı­la­bi­lir bir Sivas’ı oluş­tur­mak adına Grup Baş­ka­nı­mız Ab­dul­lah Güler’in li­der­li­ğin­de ortak pay­da­mız Sivas için ortak pro­je­ler be­lir­le­me­ye, he­de­fe hızlı git­mek için güç bir­li­ği yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz. 5 yıl­lık hiz­met an­la­yı­şı­mı­zı aynı şe­kil­de hız kes­me­den devam et­ti­re­ce­ğiz. Çünkü biz ina­nı­yo­ruz ki Sivas’ı ne kadar güçlü kı­lar­sak Tür­ki­ye de o kadar güçlü olur. Sivas’ı güçlü kıl­mak adına da Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın li­der­li­ğin­de her alan­da ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Sa­de­ce bir örnek ve­rir­sek yük­sek hızlı treni he­pi­niz gör­dü­nüz. Sivas’ı her alan­da bü­yü­tecek bir proje. Biz de yerel yö­ne­tim ola­rak, be­le­di­ye ola­rak gerek yük­sek hızlı tre­nin gel­me­siy­le gerek 40 bin ki­şi­nin is­tih­dam edi­le­ce­ği De­mi­rağ Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­nin te­kem­mül et­me­siy­le bir­lik­te olu­şa­cak Sivas’a şim­di­den ha­zır­lan­mak adına her alan­da eser ve hiz­met si­ya­se­ti­mi­ze devam ede­ce­ğiz. Biz algı be­le­di­ye­ci­li­ği yap­ma­ya­ca­ğız, biz eser inşa edecek bizim adı­mı­za inşa et­ti­ği­miz eser­ler ko­nu­şa­cak” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.


Bölge ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Vali Yar­dım­cı­sı İhsan Mas­kar ko­nuş­tu. Sivas’ta son yıl­lar­da yeşil alan mik­ta­rı­nın art­tı­ğı­nı be­lir­ten Mas­kar, pro­je­nin Sivas’a ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni etti.
Vali Yar­dım­cı­sı Mas­kar’ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan edi­len dua ile bir­lik­te Yu­mur­ta­te­pe Bölge Parkı'nın açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ril­di.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
Sosyal medyaya mı internet medyasına mı güveniyorsunuz?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
01.03.2024
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray2772+42
2Fenerbahçe2770+48
3Trabzonspor2746+10
4Beşiktaş2746+8
5Kasımpaşa2840-2
6Sivasspor2838-3
7Başakşehir FK2736+2
8Çaykur Rizespor2736-12
9Antalyaspor2735+1
10Kayserispor2735-3
11Samsunspor2733-3
12Adana Demirspor2732+3
13Alanyaspor2730-8
14Fatih Karagümrük2729+1
15MKE Ankaragücü2729-3
16Hatayspor2729-5
17Gaziantep FK2728-9
18Konyaspor2728-13
19Pendikspor2726-23
20İstanbulspor2712-31
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ