USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

ZARA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

ZARA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

ZARA KAYMAKAMLIĞI  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
04-04-2024 00:00
SİVAS
Google News

İLAN

ZARA KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli  İlçe Mahalle / Köy Ada No Parsel No Cinsi Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Hazine Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Sivas  Zara Deredam Köyü 106 181 Tarla 11.036,14 Tam 11.036,14 İmarsız 300.000,00 60.000,00 25.04.2024 09:15
2 Sivas  Zara Deredam Köyü 111 220 Tarla 1.002,49 Tam 1.002,49 İmarsız 40.000,00 8.000,00 25.04.2024 09:30
3 Sivas  Zara Taşgöze Köyü 129 3 Ham Toprak 4.053,05 Tam 4.053,05 İmarsız 150.000,00 30.000,00 25.04.2024 09:45
4 Sivas  Zara Kızık Köyü 105 218 Ham Toprak 4.396,76 Tam 4.396,76 İmarsız 120.000,00 24.000,00 25.04.2024 10:00
5 Sivas  Zara Karaman Köyü 107 105 Ham Toprak 2.340,51 Tam 2.340,51 İmarsız 70.000,00 14.000,00 25.04.2024 10:15
6 Sivas  Zara Yıkılgan Köyü 111 16 Ham Toprak 1.507,40 Tam 1.507,40 İmarsız 60.000,00 12.000,00 25.04.2024 10:30
7 Sivas  Zara Nasır Köyü 188 2 Tarla 7.814,84 Tam 7.814,84 İmarsız 200.000,00 40.000,00 25.04.2024 10:45
8 Sivas  Zara Nasır Köyü 187 2 Tarla 2.957,05 Tam 2.957,05 İmarsız 90.000,00 18.000,00 25.04.2024 11:00
9 Sivas  Zara Nasır Köyü 125 57 Tarla 2.122,18 Tam 2.122,18 İmarsız 70.000,00 14.000,00 25.04.2024 11:15
10 Sivas  Zara Belentarla Köyü 119 4 Ham Toprak 249,66 Tam 249,66 İmarsız 25.000,00 5.000,00 25.04.2024 11:30
11 Sivas  Zara İğdeli Köyü 117 1 Ham Toprak 423,36 Tam 423,36 İmarsız 60.000,00 12.000,00 25.04.2024 11:45
12 Sivas  Zara Karahasan Köyü 105 37 Ham Toprak 2.211,72 Tam 2.211,72 İmarsız 300.000,00 60.000,00 25.04.2024 13:15
13 Sivas  Zara Karahasan Köyü 104 38 Ham Toprak 2.778,50 Tam 2.778,50 İmarsız 80.000,00 16.000,00 25.04.2024 13:30
14 Sivas  Zara Müslümabat Köyü 114 4 Ham Toprak 25.747,19 Tam 25.747,19 İmarsız 650.000,00 130.000,00 25.04.2024 13:45
15 Sivas  Zara Tödürge (Demiryurt) Köyü 125 186 Arsa 631,03 Tam 631,03 İmarsız 140.000,00 28.000,00 25.04.2024 14:00
16 Sivas  Zara Iğdır Köyü 111 56 Tarla 6.994,16 Tam 6.994,16 İmarsız 300.000,00 60.000,00 25.04.2024 14:15
17 Sivas  Zara Iğdır Köyü 111 55 Tarla 5.753,02 Tam 5.753,02 İmarsız 250.000,00 50.000,00 25.04.2024 14:30
18 Sivas  Zara Kürünlü Köyü 111 29 Ham Toprak 5.093,51 Tam 5.093,51 İmarsız 550.000,00 110.000,00 25.04.2024 14:45
19 Sivas  Zara Atalan Köyü 161 13 Ham Toprak 1.956,26 Tam 1.956,26 İmarsız 250.000,00 50.000,00 25.04.2024 15:00
20 Sivas  Zara Üngür Köyü 107 46 Ham Toprak 17.716,43 Tam 17.716,43 İmarsız 370.000,00 74.000,00 25.04.2024 15:15
21 Sivas  Zara Şafaklı Köyü 104 3 Ham Toprak 163,04 Tam 163,04 İmarsız 25.000,00 5.000,00 25.04.2024 15:30
22 Sivas  Zara Baharşeyh Köyü 109 182 Ham Toprak 499,54 Tam 499,54 İmarsız 70.000,00 14.000,00 25.04.2024 15:45
23 Sivas  Zara Yolören Köyü 116 23 Tarla 5.881,71 Tam 5.881,71 İmarsız 160.000,00 32.000,00 25.04.2024 16:00

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ

Sıra No İli  İlçe Mahalle / Köy Ada No Parsel No Cinsi Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Kiralanacak Alan (m²) Kiralama Amacı / Süresi İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Sivas  Zara Bektaş Köyü 127 11 Ham Toprak 37.125,76 Tam 3.200,00 Arı Kovanı Koymak / 5 Yıl 8.000,00 1.600,00 25.04.2024 16:15

AÇIKLAMALAR:                                                                    
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 23 adet taşınmaz satış  ihalesi ile 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Zara Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında  toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.                                                                    
2- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Zara Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.                                                                    
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;                                                                    
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı),  teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Zara Malmüdürlüğü  (Muhasebe  Servisi ) veya  Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz  için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve  ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.                                                                    
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi)                                                                     
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)                                                                    
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.                                                                    
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.                                                                    
5- Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL'yi,  bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım en fazla 2 (İki) Yıl da taksitlerle kanuni faiziyle birlikte ödenir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.                                                                     
6-Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.                                                                    
7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.                                                                      
8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                    
İrtibat No: 0346 227 03 73 / 665

İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.                                                                    
İLAN OLUNUR

#ilangovtrBasın No : ILN02008701