USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2025 YILLARI İTHAL KÖMÜR VE TUTUŞTURMALIK ODUN

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2025 YILLARI İTHAL KÖMÜR VE TUTUŞTURMALIK ODUN
21-05-2024 00:00
SİVAS
Google News

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü 2024-2025 Yılları İthal Kömür ve Tutuşturmalık Odun mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/644161

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

SEHIT MEHMET FETHI AKYÜZ CADDESI 58070 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462151100-6932 - 3462151138

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü 2024-2025 Yılları İthal Kömür ve Tutuşturmalık Odun

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar, Gölova, Hafik, İmranlı, Şarkışla ve Ulaş, İlçe Hizmet Binalarında kullanılmak üzere yakacak ihtiyacı için satın alınacak ithal portakal, fındık ve karpuz tipi torbalı 98 ton kömür ve tutuşturmalık 9 ton kuru meşe odunu alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenici Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar, Gölova, Hafik, İmranlı, Şarkışla ve Ulaş, İlçe Hizmet Binalarında kullanılmak üzere yakacak ihtiyacı için satın alınacak ithal portakal, fındık ve karpuz tipi torbalı 98 ton kömür ve tutuşturmalık 9 ton kuru meşe odunu alımı. Teknik şartnamede Ek1/B'deki tabloya uygun şekilde idarenin göstereceği depolara, idarenin belirleyeceği miktar kadar teslim edecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin belirleyeceği takvime göre birimlerinin depolarına teslimatlar yapılacak ve en geç 20 takvim gününde teslimat tamamlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlayacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği.


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Bayilik Belgesi.
Dağıtıcı Kayıt Belgesi
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
Sivas İli Uygunluk Belgesi ( İthalatçı)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Yetkili Satıcı Belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN02033096