USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

2024-2025 YILLARI KÖMÜR VE ODUN ALIMI

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2024-2025 YILLARI KÖMÜR VE ODUN ALIMI
10-06-2024 00:00
SİVAS
Google News

2024-2025 YILLARI KÖMÜR VE ODUN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/749639

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58010 MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462256367 - 3462246700

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024-2025 YILLARI KÖMÜR VE ODUN ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 - Kaloriferlik Kömür 310.000 KG 2 - Fındık Kömür 248.000 KG 3 - Sobalık Kömür 19.000 KG 4 - Odun 22.700 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

112 Yıldız 8 Nolu ASHİ, Merkez Tamirhane Birimi, Akıncılar Entegre Hastane, Altınyayla Deliilyas Sağlık Evi, Doğanşar Entegre Hastanesi, Gölova Entegre Hastanesi, Gürün TSM Tepecik Sağlık Evi, Gürün TSM Sarıca Sağlık Evi, Gürün TSM Beypınarı Sağlık Evi, Gemerek TSM İnkışla Sağlık Evi, Gemerek TSM Cepni Sağlık Evi, Gemerek TSM Eğerci Sağlık Evi, Hafik Devlet Hastanesi, Kangal TSM Havuz Sağlık Evi, Koyulhisar Entegre Hastanesi, Suşehri Çataloluk Sağlık Evi, Suşehri TSM Esenkaya Sağlık Evi, Ulaş Entegre Hastanesi, Yıldızeli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yıldızeli Kalın Sağlık Evi, Yıldızeli Eşmebaşı Sağlık Evi, Yıldızeli Sarıyar Sağlık Evi, Yıldızeli Yolkaya Sağlık Evi, Yıldızeli Kümbet Sağlık Evi, Yıldızeli Ortaçakmak Sağlık Evi, Yıldızeli Karacaören Sağlık Evi, Yıldızeli Bayat Sağlık Evi, Yıldızeli Şeyhhalil Sağlık Evi, Zara TSM Korkut Sağlık Evi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdarenin yazılı siparişine istinaden sipariş ekinde belirtilecek olan teslim yerlerine siparişte belirtilen miktarda mal 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Kömür ve odun birimlerin ihtiyacına göre peyderpey teslim edileceği gibi, ihtiyaca binaen malzemenin tamamının teslimi de istenebilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin taraflarca imzalanması ile işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İşyeri açma faaliyet belgesi (1, 2 ve 3. kalemler için)


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN02045551