USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

OKSİJEN ATÖLYESİ 5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

OKSİJEN ATÖLYESİ 5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI
31-05-2023 00:00
SİVAS
Google News

HASTANEMİZ OKSİJEN ATÖLYESİ 5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/511550

 

1-İdarenin

a) Adı

:

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Finansal Yöneticiliği 58140 MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462580000 - 3462580020

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

HASTANEMİZ OKSİJEN ATÖLYESİ 5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

HASTANEMİZ OKSİJEN ATÖLYESİ 5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 (iki) ay'dır. Ancak, sözleşmenin bitim tarihi hiçbir suretle 15.12.2023 tarihini geçmeyecektir. Hastanemiz dilerse sözleşme aşamasında sipariş takvimini belirleme yetkisine sahiptir. Cihaz ve malzemeler, teslim edilmediği takdirde idari şartname ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.06.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Finansal Yöneticiliği Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yedek Parça Fiyat Listesi: İstekliler, teklif ettikleri cihaza ait  yedek parçalarını ve bakım için sarf malzemelerinin fiyat listesini, Yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdırlar.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

UBB veya ÜTS KODLARI/YETKİ BELGESİ: İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C.Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ,Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi ve Medula sistemine kayıt edildiğine ve onaylandığına dair belge ile teklif edilen her kalemin onaylanmış ürün (barkod) numarasını ve ayrıca distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de Bayi/Firma kodlarını teklifleri ile birlikte Yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdırlar.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) Teknik Şartnameye Cevap Metni : İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak teknik şartnameye birebir cevap metinlerini, teknik şartname hükümleri doğrultusunda  Yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaklardır.

b) Teknik Dökümanlar: Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde yer alacak cevaplar, orjinal katalog ve dökümanlar üzerinde işaretlenecektir. Verilen cevaplar orjinal katalog üzerinde görünmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.İstekliler, teknik dökümanlarını Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 

4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

TIBBİ AMAÇLI OKSİJEN GAZ TÜPÜ 200 - 230 BAR 3.1 - 5.0 LT OKSİJEN TÜPÜ (5 LİTRE)

Belge Adı

Açıklama

Test ve Garanti Belgesi:

İstekliler, Oksijen Tüpleri için, her tüp için seri numaralarına göre

test ve garanti belgelerini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan

edeceklerdir.


TIBBİ AMAÇLI OKSİJEN GAZ TÜPÜ 200 - 230 BAR 7.1 - 10.0 LT OKSİJEN TÜPÜ (10 LİTRE)

Belge Adı

Açıklama

Test ve Garanti Belgesi:

İstekliler, Oksijen Tüpleri için, her tüp için seri numaralarına göre

 test ve garanti belgelerini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan

 edeceklerdir.


MERKEZİ, DİK TİP TIBBİ VAKUM SANTRALİ VAKUM SANTRALİ

Belge Adı

Açıklama

Yer Görme Belgesi

İstekliler, Vakum Santrali için pompanın montaj yapılacağı yeri gör

üp keşif yapıp yer gördü belgesi alarak, bu belgeyi Yeterlilik Bilgile

ri Tablosunda   beyan edeceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtrBasın No : ILN01838145