USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

SİVAS GÜRÜN SULARBAŞI KÖYÜ TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-19.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS GÜRÜN SULARBAŞI KÖYÜ TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ
19-09-2023 00:00
SİVAS
Google News

Sivas Gürün Sularbaşı Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2023/964752

1-İdarenin

a) Adı                                                               : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-19.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ

                                                                           KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                         : Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:184

                                                                           58010 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası                        : 3462270905-1250 - 3462273182

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                                          : Sivas Gürün Sularbaşı Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü

b) Niteliği, türü ve miktarı                      : 388,00 m betonarme “U” kesitli kanal, 672,00 m kompozit

                                                                     kesitli duvarlı kanal (taban beton kaplama), 99,00 m İstifli taş

                                                                     tahkimat, 375 m Trapez kesitli makinalı temizlik çalışması,

                                                                     7 adet Betonarme Menfez (toplam L:63,5), 3 adet kompozit

                                                                     kesitli tersip bendi, 4 adet betonarme şüt, 1 adet harçlı kâgir

                                                                     rakortman işlerini kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer

                                                                    alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer        : Sivas İli Gürün İlçesi Sularbaşı Köyü

ç) Süresi/teslim tarihi                            : Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                              : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

                                                                    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    : 11.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin  açılacağı adres)                       : Devlet Su İşleri 19.Bölge Müdürlüğü ihale salonu  

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A-IX Grup Su Yapıları

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı

Unsur Puanı

Açıkta her türlü zeminde kazı yapılması

8,96%

13,44%

5,6

 

Stabilize yol temel ve taban kaplaması yapılması

0,85%

1,28%

0,54

 

Satın alınan ve beton pompasıyla basılan C25/30 hazır beton dökülmesi

20,6%

30,9%

12,87

 

Ocak taşı ile 300 doz çimento harçlı kâgir inşaat yapılması

13,07%

19,61%

8,17

 

Ocak taşı ile istifli ve/veya istifsiz taş tahkimat veya taş dolgu yapılması

1,15%

1,72%

0,72

 

Plywood malzeme ile beton veya betonarme kalıbı yapılması

8,96%

13,45%

5,6

 

Betonarme çelik çubukların hazırlanarak yerine konulması

4,24%

6,36%

2,65

 

Çeşitli Profil demirden imalat yapılması

19,86%

29,78%

12,41

 

Kagir duvar yüzeylerine derz yapılması

2,31%

3,46%

1,44

 

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete: "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. İlan olunur."

#ilangovtrBasın No : ILN01892189