USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
05-06-2024 00:00
SİVAS
Google News

 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 1. Sivas İli, Merkez İlçe, Günören Köyü sınırları içerisindeki alanda stok halinde bulunan 10.000 ton kırılmış kalsit madeni; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.Maddesine göre Açık Artırma usulüyle satılacaktır Satılacak malzemenin muhammen bedeli 1.426.500,00 TL (KDV hariç) olup, geçici teminat tutarı 42.795,00 TL’dir.
 2. İhale, İl Encümenince 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10.00’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. İhaleye ilişkin şartname, Sivas İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir.
 4. İSTEKLİLERİN : Aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.
 1. Nüfus Cüzdanı, (Aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi)
 2. Tebliğe ait ikamet belgesi,
 3. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname,
 4. İstekli Tüzel Kişilik ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Oda kaydı ve Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
 5. Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
 6. Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.)
 7. Şartname (Her sayfası imzalanacaktır.)
 8. İdareye borcu bulunmadığına dair belge, (İdareden alınacaktır.)
 9. İhaleye katılan firma/şahıs 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge ile birlikte; açıklanan gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

     5. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

     6. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

     7. Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.

Kalsit Madeninin

Bulunduğu Yer

Miktarı (Ton)

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale tarih ve saati

Sivas, Merkez İlçe, Günören öyü

Y:332533 X:4421860 koordinatı (temsili)

10.000  (kırılmış)

1.426.500,00 TL

42.795,00 TL

13 HAZİRAN 2024/ 10.00

 

 

 

#ilangovtrBasın No : ILN02042012