USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

T.C. ZARA İCRA DAİRESİ

TA­ŞIN­MA­ZIN GA­ZE­TE VEYA İNTER­NET HABER SİTESİ İLANI

T.C. ZARA İCRA DAİRESİ
07-06-2023 00:00
SİVAS
Google News

2022/93 TLMT.
TA­ŞIN­MA­ZIN GA­ZE­TE VEYA İNTER­NET HABER SİTESİ İLANI
Bir borç­tan do­la­yı aşa­ğı­da cins, mik­tar ve de­ğer­le­ri ya­zı­lı mal­lar sa­tı­şa çı­ka­rıl­mış olup mah­cu­zun ay­rın­tı­lı gör­sel­le­ri­ne, ar­tır­ma­ya iliş­kin şart­la­ra ve ay­rın­tı­lı açık­la­ma­la­ra esa­tis.​uyap.​gov.​tr ad­re­si üze­rin­den 2022/93 TLMT. sa­yı­lı dosya nu­ma­ra­sı ile eri­şim sağ­la­na­bi­lir.
Sa­tıl­ma­sı­na karar ve­ri­len ta­şın­ma­zın cinsi, ma­hi­ye­ti, bu­lun­du­ğu yer, mu­ham­men kıy­me­ti ve önem­li va­sıf­la­rı:
1 NO'LU TA­ŞIN­MA­ZI­N Ö­zel­lik­le­ri : Sivas İl, Zara İlçe, KAP­LAN Ma­hal­le/Köy, 118 Ada, 34 Par­sel, Ta­şın­maz tapu ka­yıt­la­rın­da tarla vas­fın­da olup, söz ko­nu­su ta­şın­maz­lar yamaç arazi po­zis­yon­lu orta bün­ye­li dal­ga­lı to­poğ­raf­ya­lı te­sir­li top­rak de­rin­li­ği sığ (20-50 ) yer yer %12-20 dik eğim­li ol­mak­la bir­lik­te ge­nel­lik­le % 6-12 orta eğim­li , eroz­yon prob­le­mi olan de­re­naj ve tuz­lu­luk prob­le­mi ol­ma­yan ya­pı­da­dır. Ta­şın­maz­lar­da sür­dü­rü­le­bi­lir. ve eko­no­mik ola­rak ta­rı­mın ya­pıl­ma­sı müm­kün gö­rül­me­mek­te­dir. Yö­re­de ye­tiş­ti­ri­len hu­bu­bat çe­şit­le­ri­nin veya hu­bu­bat-fiğ mü­na­ve­be­sin­de yö­re­ce or­ta­la­ma­sı al­tın­da verim alı­na­bi­lecek özel­lik­ler ta­şı­mak­ta­dır. Ta­şın­maz­lar; 5403 Sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Arazi Kul­la­nı­mı Ka­nu­nu " 3, Mad­de­si Ta­nım­lar Bö­lü­mün­de Sulu tarım ara­zi­si: Ta­rı­mı ya­pı­lan bit­ki­le­rin bü­yü­me dev­re­sin­de ih­ti­yaç duy­du­ğu suyun, su kay­na­ğın­dan alı­na­rak ye­ter­li mik­tar­da ve kont­rol­lü bir şe­kil­de kar­şı­lan­dı­ğı ara­zi­le­ri" ta­nı­mı­na uy­ma­dı­ğın­dan, Kuru Ta­rı­mA­ra­zi­si ni­te­li­ğin­de­ol­duk­la­rı de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Ta­şın­maz­lar­da böl­ge­nin yıl­lık yağış du­ru­mu, top­rak-to­poğ­ra­fik ya­pı­sı ve iklim özel­lik­le­ri dik­ka­te­A­alı­na­rak Buğ­day *liğ mü­na­ve­be­sis­te­mi­nin uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği dü­şü­nül­mek­te­dir. Sivas Mer­kez ve İlçe­le­rin­de bir yılda sa­de­ce­bir ürün alı­na­bil­mek­te­dir.
Ad­re­si : Sivas İli Zara İlçesi Kap­lan Köyü 118 Ada 34 Par­sel Zara / SİVAS
Yü­zöl­çü­mü : 30.515,12 m2
İmar Du­ru­mu :Yok
Kıy­me­ti : 243.510,66 TL
KDV Oranı : %8
Kay­dın­da­ki Şerh­ler: Kay­dın­da­ki gi­bi­dir
Ar­tır­ma Bil­gi­le­ri
1.​Ar­tır­ma Baş­lan­gıç Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 10:20
2.​Ar­tır­ma Baş­lan­gıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 10:20
05/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgi­li­ler ta­bi­ri­ne ir­ti­fak hakkı sa­hip­le­ri de da­hil­dir.

#ilangovtrBasın No : ILN01842310