Politika

Adaletsizlik Çığ Gibi Büyüdü!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu,  Meclis’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine konuştu. Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin vatandaşın beklentilerini karşılamadığını ifade eden Karasu, “Ülkemizde 21 yılda adaletsizlik ve eşitsizlik çığ gibi büyümüş, var olan sorunlara kalıcı bir çözüm üretememiştir sizin bütçeniz” dedi.

19-12-2023 09:53
SİVAS

Hay­rul­lah AĞKAŞ

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Sivas Mil­let­ve­ki­li Ulaş Ka­ra­su,  Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si (TBMM) Genel Ku­ru­lun­da  Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si üze­ri­ne söz aldı.

Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin hal­kın bek­len­ti­le­ri­ni kar­şı­la­ma­dı­ğı­nı ifade eden Ka­ra­su, “Ül­ke­miz­de 21 yılda ada­let­siz­lik ve eşit­siz­lik çığ gibi bü­yü­müş, var olan so­run­la­ra ka­lı­cı bir çözüm üre­te­me­miş­tir sizin büt­çe­niz. Yol­suz­lu­ğun, ta­la­nın, 21(b)'lerin damga vur­du­ğu, ga­ran­ti­li iha­le­ler­le yan­daş­la­rın ka­sa­sı­na mil­yar­la­rın ak­ta­rıl­dı­ğı, yeni doğan her be­be­ğin ge­le­ce­ği­nin ipo­tek al­tı­na alın­dı­ğı, soy­gun ve vur­gun dü­ze­ni­ne çanak tutan bu büt­çe­ye onay ver­me­miz müm­kün de­ğil­dir. Biz bu ger­çek­le­ri de­fa­lar­ca dile ge­tir­dik, an­lat­tık ama hiç oralı ol­ma­dı­nız; hep algı pe­şin­de koş­tu­nuz. Ha­zi­ne­nin tüm im­kân­la­rı­nı yan­daş­la­rı­nı­za tah­sis et­ti­niz; iş­çi­yi, çift­çi­yi, emek­li­yi, es­na­fı, me­mu­ru unut­tu­nuz; ha­zi­ne­nin ger­çek sa­hi­bi olan va­tan­da­şın değil, ser­ma­ye­nin sesi ol­du­nuz.  Sayın Bakan ‘Mil­le­tin ce­bin­den tek kuruş çık­mı­yor’ diye sa­vun­du­ğu­nuz ka­mu-özel iş bir­li­ği pro­je­le­ri yıl­lar­dır mas­ke­siz soy­gu­nun adı oldu. Bu pro­je­ler için önü­müz­de­ki üç yılda tam 673 mil­yar öde­necek, döviz ku­run­da­ki her artış büt­çe­ye ge­tir­di­ği yükü de kat­la­mış ola­cak. Şimdi, bu aklı ba­şın­da bir fi­nans­man mo­de­li midir, yoksa bu ül­ke­nin ha­zi­ne­si­nin 5-10 ki­şi­ye peş­keş çe­kil­me­si midir? Daha somut bir ör­nek­le an­la­ta­yım, yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le yap­tır­dı­ğı­nız Os­man­ga­zi Köp­rü­sü 2016'da açıl­dı. Fi­zi­bil ola­rak yere göğe sığ­dı­ra­ma­dı­ğı­nız bu köprü için araç ba­şı­na 35 dolar artı KDV ve gün­lük 40 bin araç ga­ran­ti­si ver­di­niz; yet­mez gibi Ame­ri­ka'daki tü­ke­ti­ci fiyat en­dek­sin­de­ki artış oranı da her yıl bu ga­ran­ti­nin üze­ri­ne ek­le­ni­yor yani bu­gün­kü kur üze­rin­den araç ba­şı­na or­ta­la­ma bin 450 TL gelir ga­ran­ti­si ve­ril­di. Sonra Ba­kan­lık çıktı, bu köp­rü­den 7 yılda 70 mil­yon ara­cın geç­me­si­ni bir ba­şa­rı ola­rak açık­la­dı. El insaf, ga­ran­ti­nin sağ­lan­ma­sı için 7 yılda bu köp­rü­den tam 102 mil­yon ara­cın geç­me­si ge­re­ki­yor­du. Şu anda Os­man­ga­zi Köp­rü­sü'nden geçiş fi­ya­tı 190 TL yani bu­gün­kü kurla 6,5 dolar. Bu­gün­kü fi­yat­lar üze­rin­den, geç­me­yen 32 mil­yon araç için or­ta­la­ma 50 do­lar­dan 1,6 mil­yar dolar ödeme ya­pıl­dı. Asıl önem­li kısma ge­le­yim, geçen 70 mil­yon araç bu­gün­kü fi­yat­lar­la 6,5 dolar öder­ken va­tan­da­şın kalan 43,5 do­la­rı­nı yine ha­zi­ne ga­ran­ti­li mü­te­ah­hit­le­re öde­di­niz. Ney­miş o rakam? 70 mil­yon aracı 43,5 do­lar­la çarp­tı­ğı­nız­da 3 mil­yar dolar ya­pı­yor yani tam bir deli dum­rul va­ka­sı. 7 yılda bu köprü için öde­di­ği­miz pa­ray­la köp­rü­nün ta­ma­mı­nı ya­pa­bi­le­cek­ken yıl­lar boyu üs­tü­ne para ödü­yor­su­nuz. Bakan da ‘Pa­ra­sı olan oto­yol­dan gider böy­le­ce dev­let yolu ra­hat­lar’ diyor, sa­de­ce Al­man­lar değil bütün dünya işte bu ze­ka­yı kıs­ka­nı­yor” dedi.

KAMU İHALE KA­NU­NU DELİK DEŞİK OLDU

Hü­kü­met tem­sil­ci­le­ri­nin her fır­sat­ta ‘Yer­li­yiz, mil­lî­yiz’ de­di­ği­ni ifade eden Ka­ra­su, “Ama cum­hu­ri­ye­tin mi­ra­sı demir yol­la­rı­nın du­ru­mu içler acısı. Kurum her yıl zarar edi­yor. 10 yıl önce ge­lir­ler gi­der­le­rin yüzde 66'sını kar­şı­lı­yor­ken bugün bu oran yüzde 38. 1960'lı yıl­lar­da 60 bin ça­lı­şa­nı vardı Dev­let De­mir­yol­la­rı­nın, bugün ise 20 bin. Gar is­tas­yon sa­yı­sı bin 300'den bine düştü. An­ka­ra Garı, Sö­ğüt­lü­çeş­me, Ada­pa­za­rı, Sir­ke­ci Liman Sa­ha­sı ve daha nice ta­şın­ma­zı ranta kur­ban gi­di­yor. ‘Ya­tı­rım­lar­da demir yo­lu­nun payı 2023'te yüzde 64 ola­cak’ de­di­niz, yüzde 48'de kaldı. ‘2024'te yüzde 49 ola­cak’ di­yor­su­nuz. ‘2023'te 10 bin ki­lo­met­re hızlı tren hattı ola­cak’ de­di­niz, 2 bin 251 ki­lo­met­re­de kal­dı­nız. 2015'te Sam­sun'dan Sarp'a demir yolu sözü ver­di­niz, 2019'da iha­le­ye çı­kıl­dı sonra tek­nik şart­na­me eksik diye ihale iptal edil­di, hâlâ bek­li­yor yani bi­ri­le­ri Ka­ra­de­niz­li­le­ri uyu­tu­yor ama kim? Bu Sam­sun Sarp demir yolu için Ka­ra­de­niz­li­ler tarih bek­li­yor siz­den Sayın Bakan. Bu demir yolu hattı ne ola­cak Sayın Bakan? Sa­de­ce demir yol­la­rın­da mı sı­nıf­ta kal­dı­nız? Tabii ki hayır. ‘2011'den 2023'e kadar 7 bin 500 ki­lo­met­re oto­yol ya­pa­ca­ğız’ di­yor­du­nuz; bugün 3 bin 722 ki­lo­met­re oto­yol var, he­de­fin ya­rı­sı. Yap­tı­ğı­nız yol­la­ra da iyi bakın Sayın Bakan. Bakın, bu­ra­sı Rize Gü­ney­su kara yolu, Cum­hur­baş­ka­nı­nın mem­le­ke­ti; tam 3 kez çöktü bu yol bu yıl Sayın Bakan. Hal­kın pa­ra­sı­nı işte böyle saç­tı­nız. Vur­gun dü­ze­ni­ni­zin bir baş­ka­sı da kamu iha­le­le­ri. Kamu İhale Ka­nu­nu delik deşik oldu. Tüm ku­ral­lar is­tis­na, is­tis­na­lar kural oldu. Kamu İhale Ku­ru­mu Kamu Alım­la­rı İzleme Ra­po­ru'na göre bu yılın ilk altı ayın­da pa­zar­lık usu­lüy­le 397 mil­yar­lık alım ya­pıl­mış. Bu alı­mın yak­la­şık 387 mil­yar­lık bö­lü­mü 21/B'ye göre ya­pıl­mış. Bu ne demek? 2023 yı­lın­da pa­zar­lık usu­lüy­le ya­pı­lan iha­le­le­rin top­lam tu­ta­rı­nın yak­la­şık yüzde 97,5'u 21/B'ye göre ya­pıl­mış demek. Di­ye­cek­si­niz ki: ‘Dep­rem oldu’ Aynı ra­po­run geçen yıl aynı dö­ne­min­de de 21/B oranı yüzde 92. Üs­te­lik bun­la­rın için­de eski Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­let De­mir­yol­la­rı Genel Mü­dü­rü­nün şir­ke­ti­nin al­dı­ğı iha­le­ler de var. Şir­ket, 2 Ocak ve 13 Ocak­ta 500 mil­yon TL'yi aşan iha­le­ler almış. Tüm bun­lar ne demek? Ha­zi­ne­nin talan edil­me­si, yağ­ma­lan­ma­sı demek. Tüyü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı­nın yen­me­si demek. Sayın Bakan, Dev­let Hava Mey­dan­la­rın­da çok ma­aş­lı eski da­nış­ma­nı­nız Murat Gül ka­na­lıy­la yol­suz­luk ve usul­süz­lük olay­la­rı ya­şa­nı­yor. Ko­mis­yon gö­rüş­me­le­rin­de bir bir sı­ra­la­dım, soru öner­ge­le­ri ver­dim; cevap ver­me­di­niz. Git­ti­niz, bu kişi genel müdür yar­dım­cı­sı yapıp ödül­len­dir­di­niz. Demek ki koca ku­rum­da başka li­ya­kat­li per­so­ne­li­niz yok, balık baş­tan kok­muş. Bazı uya­nık­lar da yö­net­me­lik­te boş­luk bul­muş, is­tis­mar edi­yor. Hülle ata­ma­lar almış ba­şı­nı gi­di­yor; Sa­yış­tay bunu tes­pit etmiş, mah­ke­me birer birer iptal edi­yor ama din­le­yen kim? İşte böyle tor­pi­lin, li­ya­kat­siz­li­ğin, par­ti­zan kad­ro­laş­ma­nın ege­men ol­du­ğu bir bü­rok­ra­si ya­rat­tı­nız. Son ola­rak, Esen­bo­ğa'da Ha­va­li­ma­nı Baş­mü­dür­lü­ğün­de­ki şube mü­dür­lü­ğü iptal edil­di. Ge­re­ken ya­pıl­dı mı? Ne gezer. Bir yanda bunu ya­pı­yor­su­nuz, bir yanda da hiç yol­cu­su ol­ma­yan ha­va­alan­la­rı­na per­so­nel­ler alı­yor­su­nuz, açıl­ma­yan ha­va­li­man­la­rı­na mü­dür­ler atı­yor­su­nuz. Dev­let Hava Mey­dan­la­rın­da bir de Etik Ku­ru­lu var, adı üze­rin­de etik. Bu ku­rul­da da adı yol­suz­luk­la, usul­süz­lük­le anı­lan St­ra­te­ji Daire Baş­ka­nı görev ya­pı­yor. Kime, neyi an­la­tı­yo­ruz? Tuz baş­tan kok­muş, bunun çö­zü­mü­nü Sayın Ba­kan­dan bek­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

ÇAR­PIK ZİHNİYETİNİZ BAT­SIN

6 Şubat’ta Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li mey­da­na gelen dep­re­me dik­kat çeken Ka­ra­su, “Dep­re­min üze­rin­den 10 ay geçti, ze­mi­ni ya­rı­lan Hatay Ha­va­li­ma­nı'na hâlâ uçuş ya­pıl­mı­yor. Fay hattı üze­rin­de ku­ru­lu her yağ­mur­da göl olan bu ha­va­li­ma­nı­nı yine aynı yere yap­mak­ta di­re­ni­yor­su­nuz. De­fa­lar­ca yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­dik ama an­la­ta­ma­dık. Bu bir an­la­yış so­ru­nu artık, çar­pık zih­ni­ye­ti­niz bat­sın Sayın Bakan. Sayın Bakan, be­ce­rik­siz­lik, israf de­yin­ce ilk akla Zafer Ha­va­li­ma­nı ge­li­yor ama bir de Ba­lı­ke­sir Mer­kez Ha­va­li­ma­nı var. İkti­da­rı­nız Ed­re­mit'te Koca Seyit Ha­va­li­ma­nı ol­ma­sı­na rağ­men 2016'da 1 mil­yon yolcu he­de­fiy­le yeni bir ha­va­li­ma­nı daha yap­ma­ya karar verdi. ‘Hedef be­lir­len­me­si yan­lış’ de­nil­di. ‘Bütün böl­ge­ye hiz­met ve­recek’ de­di­niz. İnşaat 2019'a kadar sürdü, baş­lan­gıç­ta 30 mil­yon ola­rak be­lir­le­nen ma­li­yet 76 mil­yo­na fır­la­dı ama Ba­lı­ke­sir­li­nin ti­ca­ri uçak­lar ye­ri­ne alan­da gör­dü­ğü tek şey ça­tı­sı kâğıt uçağa ben­ze­yen ter­mi­nal bi­na­sı oldu. Bu yıl ha­va­li­ma­nı­na tek bir ti­ca­ri uçak inip kalk­ma­dı, bir yolcu gel­me­di; yet­me­di, bu ha­va­li­ma­nın­da yıp­ran­ma­yı gi­der­mek için yarın mil­yon­lar­ca li­ra­lık yeni bir ihale ya­pa­cak­sı­nız. Kamu kay­nak­la­rı nasıl peş­keş çe­ki­li­yor he­pi­miz gö­rü­yo­ruz Sayın Bakan. Yine Sa­bi­ha Gök­çen his­se­le­ri­nin 5'li çete diye bir grup ta­ra­fın­dan satın alın­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı ha­ber­ler­de sık sık gün­de­me ge­li­yor. Doğru mu Sayın Bakan; Sa­bi­ha Gök­çen'in sa­tı­la­ca­ğı doğru mudur? 2'nci pist bunun için mi ge­cik­tir­me­li ola­rak ta­mam­la­nı­yor? Yine 2017 yı­lın­da 150 bin met­re­ka­re ola­rak ya­pı­lan Da­la­man Ha­va­li­ma­nı ter­mi­nal bi­na­sın­da ki­ra­ya tabi alan altı yıl sonra bir anda 25 bin met­re­ka­re kü­çü­lü­ver­di. Ha­va­li­ma­nı iş­let­me­ci­si YDA fir­ma­sı, yirmi beş yıl bo­yun­ca bu ha­va­li­ma­nı­na 25 bin met­re­ka­re eksik kira öde­me­si ya­pa­cak. Söz­leş­me şart­la­rı­na göre bu firma Dev­let Hava Mey­dan­la­rı ana ta­ri­fe­sin­de­ki arazi üc­ret­le­ri­nin yüzde 50'sini öde­mek­le mü­kel­lef, YDA bu ku­ra­lı da de­li­yor ‘Yüzde 50 çok, yüzde 20 öde­ye­yim’ diyor, ona da onay ve­ri­li­yor. ‘Yok, ol­ma­dı’ di­yor­su­nuz. ‘Soru öner­ge­sin­de böyle bir şey yok’ di­yor­su­nuz. Sayın Bakan, bel­ge­le­rin hepsi bu­ra­da ‘Siz buna yok’ di­yor­su­nuz.  De­ğer­li ar­ka­daş­lar, son dö­nem­de siber do­lan­dı­rı­cı­lar yine or­ta­da­lar ama Hü­kû­met sa­de­ce iz­li­yor. E-dev­let­ten mil­yon­lar­ca va­tan­da­şı­mı­zın ki­şi­sel ve­ri­le­ri sa­tı­lı­yor, bu bir iddia değil ger­çek, do­lan­dı­rı­cı­lar bunu fü­tur­suz­ca ya­pı­yor. Te­leg­ram'da 200 li­ra­yı veren her kişi, is­te­di­ği ki­şi­nin dev­let sis­te­min­de ka­yıt­lı tu­tu­lan yani e-dev­let­te e-na­bız üze­rin­de­ki ki­şi­sel ve­ri­le­ri­ne ra­hat­ça ula­şa­bi­li­yor. Soy ağacı, adres, GSM nu­ma­ra­sı, sağ­lık ve­ri­le­ri, araç pla­ka­sı gibi özel bil­gi­le­re eri­şe­bi­li­yor; he­pi­niz tüm ve­ri­le­ri­ni­ze Te­leg­ram'dan ula­şa­bi­lir­si­niz. Kötü ni­yet­li bi­ri­nin elin­de he­pi­ni­zin her türlü hır­sız­lık, kim­lik hır­sız­lı­ğı, do­lan­dı­rı­cı­lık su­çun­dan mağ­dur ola­bi­lir­si­niz. Ra­hat­lık­la adı­nı­za kul­la­na­rak ban­ka­cı­lık suç­la­rı da iş­le­ne­bi­lir. ‘Böyle bir şey olmaz’ di­yor­sa­nız Sayın Bakan, is­ter­se­niz sizin bil­gi­le­ri­ni­ze de öğ­re­ne­bi­li­rim. Daha önce dev­le­tin koz­mik oda­la­rı­na te­rö­rist­le­ri sok­tu­nuz, sonra he­lal­lik is­te­di­niz. Şimdi de bu kor­kunç du­ru­mu sa­de­ce iz­le­mek­le ye­ti­ni­yor­su­nuz. Uyu­ma­yın! Bu ay­maz­lı­ğın he­sa­bı­nı sorun Sayın Bakan” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER