Resmi İlanlar

İMRANLİ ASİM ÖZDEN YEMEKHANE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM VE ÇATİ ONARİM İŞİ,SİVAS MERKEZ BEHRAMPAŞA ORTAOKULU ONARİM İŞİ,SİVAS MERKEZ SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU ONARİM İŞİ,SİVAS MERKEZ ŞEHİT FARUK AYDOĞDU ORTAOKULU ONARİM İŞİ

SİVAS İL ÖZEL İDARE

İMRANLİ ASİM ÖZDEN YEMEKHANE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM VE ÇATİ ONARİM İŞİ,SİVAS MERKEZ BEHRAMPAŞA ORTAOKULU ONARİM İŞİ,SİVAS MERKEZ SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU ONARİM İŞİ,SİVAS MERKEZ ŞEHİT FARUK AYDOĞDU ORTAOKULU ONARİM İŞİ
20-05-2024 00:00
SİVAS

İmranli Asim Özden Yemekhane Doğalgaz Dönüşüm Ve Çati Onarim İşi,Sivas Merkez Behrampaşa Ortaokulu Onarim İşi,Sivas Merkez Süleyman Demirel Ortaokulu Onarim İşi,Sivas Merkez Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu Onarim İşi,Merkez Özel İdare Ortaokulu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/643567

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SİVAS İL ÖZEL İDARE

b) Adresi

:

Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 58040 MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462252382 - 3462247980

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

İmranli Asim Özden Yemekhane Doğalgaz Dönüşüm Ve Çati Onarim İşi,Sivas Merkez Behrampaşa Ortaokulu Onarim İşi,Sivas Merkez Süleyman Demirel Ortaokulu Onarim İşi,Sivas Merkez Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu Onarim İşi,Merkez Özel İdare Ortaokulu

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Dış Cephe Boyası, Boyalı Trapez Saç Çatı Kaplama, 130 - 150 KW Duvara Tipi Kazan Konulması ve Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sivas - Merkez - İmranlı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sivas İl Özel İdaresi İhale ve Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair kabul edilecek işler tebliğinin B/III veya C/II veya C/IV grubundaki işler değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN02034649
RESMİ İLANLAR
Bugün yayınlanan resmi ilan bulunamadı!...