Resmi İlanlar

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
18-04-2024 00:00
SİVAS

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE 200 KALEM SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/492537

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

CUMHURIYET ÜNIVERSITESI DIS HEKIMLIGI FAKÜLTESI KAMPÜS 49 58140 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462191235 - 3462191237

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE 200 KALEM SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

200 KALEM SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SCÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 8 aydır. Fakültemiz dilerse sözleşme aşamasında sipariş takvimini belirleme yetkisine sahiptir. Teslimat bölüm isteği doğrultusunda ihtiyacına binaen peyderpey yada toplu yapılacaktır. Siparişler faksla, elektronik postayla veya yazı ile verilecek olup siparişi verilen kalem /kalemlerin 15 (on beş) takvim günü içerisinde mesai saatinde ilgili birime teslim edilecektir. Teslim edilmediği takdirde idari şartname ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Yetkili Satıcı Belgesi

Tüm Kısımlar için

İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin Yetkili Satıcı Olduklarına ilişkin belgeyi Yeterlilik Bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

İmalatçı Belgesi

Tüm Kısımlar için

İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin imalatçı ise imalatçı olduklarına ilişkin belgeyi Yeterlilik Bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Sanayi Sicil Belgesi

Tüm Kısımlar için

İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin imalatçı ise Sanayi Sicil Belgesini Yeterlilik Bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

UBB veya ÜTS KODLARI/YETKİ BELGESİ

Tüm Kısımlar için

İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C.Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ,Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi ve Medula sistemine kayıt edildiğine ve onaylandığına dair belge ile teklif edilen her kalemin onaylanmış ürün (barkod) numarasını ve ayrıca distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de Bayi/Firma kodlarını teklifleri ile birlikte Yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdırlar.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Teknik Şartnameye Cevap Metni

İhale Bazında

İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

İhale Bazında

Yeterlilik kriterlerini sağladığı görülen 1. ve 2. en avantajlı teklif sahibi istekliler, teknik şartnamede belirtilen kalemler için istenen miktarda numuneyi ilgili birime elden, posta yoluyla veya kargo ile tutanak karşılığı teslim edebilirler. Teslim edilen numunelerin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgisine yer verilmelidir. Teslim edilen numuneler gerekli testlerden geçirilerek teknik değerlendirilmesi yapılacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Numune

İhale Bazında

Yeterlilik kriterlerini sağladığı görülen 1. ve 2. en avantajlı teklif sahibi istekliler, teknik şartnamede belirtilen kalemler için istenen miktarda numuneyi ilgili birime elden, posta yoluyla veya kargo ile tutanak karşılığı teslim edebilirler. Teslim edilen numunelerin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgisine yer verilmelidir. Teslim edilen numuneler gerekli testlerden geçirilerek teknik değerlendirilmesi yapılacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN02018072
RESMİ İLANLAR
Bugün yayınlanan resmi ilan bulunamadı!...