Resmi İlanlar

’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI SİVAS ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI İKİNCİ 6(ALTI) AYLIK 17 KISIMLI 462 KALEM MUHTELİF GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI SİVAS ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ
14-05-2024 00:00
SİVAS

                                                                         İHALE İLANI

5’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI SİVAS ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İKİNCİ 6(ALTI) AYLIK 17 KISIMLI 462 KALEM MUHTELİF GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/602508

 

1-İdarenin

a) Adı

:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞLILARI KANTİN VE SOSYAL TESİSLERİ K.K.K.LIĞI SİVAS AS.GZN.MD.LÜĞÜ

b) Adresi

:

4 Eylül Mah. Fatih Cad. 17/3 58020 MERKEZ SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

03462235608 - 3462234452

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

5’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI SİVAS ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İKİNCİ 6(ALTI) AYLIK 17 KISIMLI 462 KALEM MUHTELİF GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Sivas Askeri Gazino Müdürlüğü 2024 Yılı İkinci 6(Altı) Aylık 17 Kısımlı 462 Kalem Muhtelif Gıda ve Temizlik Malzemeleri Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SİVAS ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAK VE ANA DEPOLARI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından işe başlanacak ve 31/12/2024 tarihinde tamamlanacaktır. Yüklenici idare tarafından belirlenecek günlük ihtiyaçlar nispetinde istenilen miktarda malı, istenilen tarihlerde peyderpey teslim edecektir. Teslimatlar mesai saatlerinde ve sipariş edilen miktarda olacaktır. Her türlü nakliye ve işçilik ücreti yükleniciye ait olacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihtir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı ihale Salonu RAHMI GÜNAY CADDESI YÜCEYURT MAHALLESİ NO:9 SELÇUK ANADOLU LİSESİ KARŞISI58000 - SİVAS MERKEZ / SİVAS


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tanalınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN02030169
RESMİ İLANLAR
Bugün yayınlanan resmi ilan bulunamadı!...