Resmi İlanlar

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİNE İLİŞKİN YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 19.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİNE İLİŞKİN YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
20-05-2024 00:00
SİVAS

Sivas 13 Uzunyayla Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1382347

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 19.BÖLGE SİVAS

b) Adresi

:

Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:184 58010 MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462270905-2900 - 3462273182

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Sivas 13 Uzunyayla Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

A-Grubu (23128 ha düzenleme alanı içerisinde arazi toplulaştırma mühendislik işleri) B-Grubu (550 km stabilize kaplamalı tarla içi yol ve birim fiyat teklif cetvelinde verilen diğer tarla içi geliştirme hizmetleri inşaat işleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sivas İli, Kangal İlçelerinde, kesin projesinde verilen 12 proje biriminde ve 23128 ha düzenleme alanında uygulanacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 1050 (BinElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 19. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / SİVAS


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İş Grubu

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler 

A ve B Grubu İşler İçin

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler 

Konsorsiyum

A-Grubu İşler İçin 

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler veya arazi toplulaştırma mühendislik hizmet işi deneyimi olan hizmet sunucuları

B-Grubu İşler İçin 

AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri veya Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Ziraat Mühendisi
Harita Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

A ve B Grubu İşler İçin

A ve B Grubu İşler İçin

A ve B Grubu İşler İçin

B-Grubu tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşleri İçin


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ((En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dâhil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Proje Ön Hazırlık İşlemlerinin Tamamlanması. Eğitsel ve Görsel Metotlarla Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması

1,12%

1,35%

0,561

Arazi Toplulaştırma Düzenleme Alanın Belirtilenmesi. Düzenleme Krokilerinin Hazırlanması Onayı ve Parsel Listelerinin Tanzimi. Tapu Kütüğüne Belirtme Konması

0,23%

0,27%

0,113

Arazi Toplulaştırma Proje Birimlerinde Kadastro Kanunu Uyarınca Ek-1 Düzeltmesi Yapılması (DSİ-TKGM Protokol Gereği)

0,3%

0,36%

0,151

Arazi Toplulaştırma Proje Birimlerinde Kadastro Kanunu Uyarınca 22/a Güncellemesi Yapılması (DSİ-TKGM Protokol Gereği)

0,31%

0,37%

0,155

Arazi Toplulaştırma Uygulamasına Tabii Kadastro Parsellerinde Tüm Kontrollerin Yapılması. Sayısal Tapu Kayıtlarının Tapu Kütükleri İle Karşılaştırılması. CAD/CBS Ortamında Eşleştirilmesi

0,57%

0,69%

0,286

1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Ortofoto Görüntülerinin Kıymetlendirilmesi

0,92%

1,11%

0,462

Toprak Etüt Çalışmalarının Yapılması Haritalandırılması. Toprak Endekslerinin Belirlenmesi ve Onayı (DSİ Standartlarına Uygun)

2,39%

2,87%

1,194

Derecelendirme Haritasının Hazırlanması. CAD/CBS Ortamına Aktarılması. Parsel Değer Sayısının Hesaplanması. Haritalarının Çoğaltılması Onay ve İlanı

0,15%

0,18%

0,074

Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Etütleri ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması

1,12%

1,34%

0,558

Proje Alanının Blok Planlanmasının Yapılması

0,17%

0,2%

0,085

Proje Alanında El Birliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi. Listelerin Hazırlanması. İlanı. Onayı ve Tescili

0,92%

1,1%

0,46

Arazi Toplulaştırma Projesi Arazi Etüdü ve İşletme Mülakatlarının Yapılması

0,88%

1,05%

0,439

Mülakatların Değerlendirilip. Parselasyon Planın Yapılması ve Planlama Sonucu Oluşan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi ve Planlarının Onay ve Askı ile İlanı

6,07%

7,28%

3,035

Planlama Sonucu Oluşan Yeni Parselasyonun Köşe Noktalarının Aplikasyonun Yapılması

1,07%

1,29%

0,537

Köy Yerleşim Alanlarının Planlanması ve Onayı (İl Özel İdaresince)

0,62%

0,75%

0,311

Kesinleşen Arazi Toplulaştırması Projesi Sonrası Yeni Parsellerin Arazi Sahiplerine Teslim Edilmesi

0,19%

0,23%

0,095

Eski Parsel Sınırlarının (Tarla Anları) Kaldırılması ve Oluşan Yeni Parsel Sınırlarının Belirlenmesi

1,61%

1,94%

0,807

Tescil Harici Yerlerin Sınırlandırılarak Tescil Edilmesi

0,06%

0,08%

0,032

Tescile Esas Kadastro Teknik Dosyanın Hazırlanması ve Kontrollerinin Yapılması

0,73%

0,88%

0,365

Tapu Kontrollerinin Yapılması. Tapuya Tescil Çalışmaları ve Tapu Senetlerin Düzenlenmesi

0,38%

0,46%

0,191

Proje Öncesi ve Sonrası Ekonomik Analiz İle Birim Bazında Karşılaştırmalı Raporların Hazırlanması

0,07%

0,09%

0,036

Arazi Toplulaştırma İş Adımları Ononom Hale Getirilmesi İle Bilgi Sistemi Altyapısının Geliştirilmesi. Veri Analizi. Sunumu ve Erişiminin Sağlanması

1,9%

2,28%

0,949

Arazi Üzerindeki Topografik Farkların Giderilerek. Kaba Tesviye Yapılması ve Eğim Düzenlemesi Yapılması ve Teras Oluşturulması

5,14%

6,95%

3,024

Her Çapta Her Sertlikte Taşların Kırılması. Sökülmesi ve Nakli

3,76%

5,08%

2,21

Her Çapta Ağaç Kesme (0-80cm Çapa Kadar). Kök Sökme İle Yüklemesi ve Nakliyesi

0,56%

0,76%

0,332

Her Çapta Ağaç Kesme (80cm Büyük Çaplar). Kök Sökme İle Yüklemesi ve Nakliyesi

0,53%

0,71%

0,311

Düzenleme Alanında Kalan Proje İle Uyumsuz Olan. Sondaj. Tel Örgü. Su Hattı vb. Tesislerin Projeye Uygun Hale Getirilmesi

0,38%

0,52%

0,225

Tarla İçi Yüzey Tahliye İmalatlarının Yapılması ve Tarla İçi Yollar İçin Şarampol (Hendek) Açılması

8,85%

11,98%

5,207

Tarla İçi Yollar İçin Reglaj Yapılması ve Platform Hazırlanması

7,55%

10,21%

4,439

Tarla İçi Yollar İçin Stabilize Malzeme Nakli

8,49%

11,49%

4,993

Tarla İçi Yollar İçin Stabilize Kaplama Yapılması

20,99%

28,39%

12,345

Yol Geçidi (Ø400mm) ve Boru Nakli ve Döşenmesi

0,63%

0,86%

0,373

Kutu Menfez İmalatı (Tek Gözlü)

2,42%

3,27%

1,422

Kalıp Dahil Demirsiz Beton İmalatı

0,99%

1,34%

0,581

Kazılardan Çıkan veya Alandan Temin Edilen Malzemenin Taşınarak. Güzergâhı Değişen Dereler. Arklar ve Kanallarının Doldurulması ve Uygun Şekilde Düzenlenmesi

0,47%

0,63%

0,275

Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Proje Alanında Toplu Makineli Çalışma Yapılması

5,32%

7,2%

3,13

Bozulan Kaplamalı Yollar İçin Asfalt Kaplama Yapılması

0,4%

0,54%

0,237


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
14.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları 

A-Grubu Arazi Toplulaştırma İşleri

B-Grubu Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşleri (İhale konsorsiyumlara açık olarak yapıldığı için; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme mühendislik hizmet işi deneyimi olan hizmet sunucuları, İş deneyimlerini Düzenleme Sınır Krokileri, Fen Kayıtları, Yeşil Defter, Yapılan İşler Listesi, vb. belgelerle tevsik edeceklerdir.) 
14.2. Bu işlere ait benzer işler

İş Grubu

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler 

A ve B Grubu İşler İçin

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler 

Konsorsiyum

A-Grubu İşler İçin 

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler veya arazi toplulaştırma mühendislik hizmet işi deneyimi olan hizmet sunucuları

B-Grubu İşler İçin 

AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri veya Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler

 15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı T.C. Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

#ilangovtrBasın No : ILN02032952
RESMİ İLANLAR
Bugün yayınlanan resmi ilan bulunamadı!...