Resmi İlanlar

SİVAS MER­KEZ TOKİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BA­HADDİN ER­TUR­HAN İLKO­KU­LU-OR­TA­OKU­LU ,MER­KEZ FATİH İLKO­KU­LU ,MER­KEZ VA­KIF­BANK İLKO­KU­LU ,YU­NU­SEM­RE OR­TA­OKU­LU ONA­RIM İŞİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

SİVAS MER­KEZ TOKİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BA­HADDİN ER­TUR­HAN İLKO­KU­LU-OR­TA­OKU­LU ,MER­KEZ FATİH İLKO­KU­LU ,MER­KEZ VA­KIF­BANK İLKO­KU­LU ,YU­NU­SEM­RE OR­TA­OKU­LU ONA­RIM İŞİ
27-05-2024 00:00
SİVAS

Sivas Mer­kez Toki Şehit Uzman Çavuş Ba­had­din Er­tur­han İlko­ku­lu-Or­ta­oku­lu ,Mer­kez Fatih İlko­ku­lu ,Mer­kez Va­kıf­bank İlko­ku­lu ,Yu­nu­sem­re Or­ta­oku­lu Ona­rım yapım işi 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­lecek olup, tek­lif­ler sa­de­ce elekt­ro­nik or­tam­da EKAP üze­rin­den alı­na­cak­tır. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır:
İKN : 2024/652225
1-İda­re­nin
a) Adı : SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
b) Ad­re­si : Ak­de­ğir­men Ma­hal­le­si Meh­met Akif Ersoy Cad­de­si No:1 58040 MER­KEZ/SİVAS
c) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı : 3462252382 - 3462247980
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği ve e-im­za kul­la­nı­la­rak in­di­ri­le­bi­le­ce­ği in­ter­net say­fa­sı : https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​
2-İhale ko­nu­su yapım işi­nin
a) Adı : Sivas Mer­kez Toki Şehit Uzman Çavuş Ba­had­din Er­tur­han İlko­ku­lu-Or­ta­oku­lu ,Mer­kez Fatih İlko­ku­lu ,Mer­kez
Va­kıf­bank İlko­ku­lu ,Yu­nu­sem­re Or­ta­oku­lu Ona­rım İşi
b) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı : Kaba sıva ya­pıl­ma­sı ,Se­ra­mik duvar kap­la­ma­sı ,Alü­min­yum doğ­ra­ma ya­pıl­ma­sı ,Se­ra­mik yer kap­la­ma­sı ona­rım iş­le­ri.
Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
c) Ya­pı­la­ca­ğı/tes­lim edi­le­ce­ği yer : Si­vas-Mer­kez
ç) Sü­re­si/tes­lim ta­ri­hi : Yer tes­li­min­den iti­ba­ren 50 (Elli) tak­vim gü­nü­dür.
d) İşe baş­la­ma ta­ri­hi : Söz­leş­me­nin im­za­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren 10 gün için­de
yer tes­li­mi ya­pı­la­rak işe baş­la­na­cak­tır.
3-İha­le­nin
a) İhale (son tek­lif verme) tarih ve saati : 11.06.2024 - 10:30
b) İhale ko­mis­yo­nu­nun top­lan­tı yeri (e-tek­lif­le­rin açı­la­ca­ğı adres) : Sivas İl Özel İda­re­si İhale ve Top­lan­tı Sa­lo­nu
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
4.1. İstek­li­le­rin iha­le­ye ka­tı­la­bil­me­le­ri için aşa­ğı­da sa­yı­lan bel­ge­ler ve ye­ter­lik kri­ter­le­ri ile fiyat dışı un­sur­la­ra iliş­kin bil­gi­le­ri e-tek­lif­le­ri kap­sa­mın­da beyan et­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.
4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren bil­gi­ler
4.​1.​2.​1. Tüzel ki­şi­ler­de; is­tek­li­le­rin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­ler ile il­gi­si­ne göre, or­tak­lar ve or­tak­lık oran­la­rı­na (halka arz edi­len his­se­ler hariç)/üye­le­ri­ne/ku­ru­cu­la­rı­na iliş­kin bil­gi­ler ida­re­ce EKAP’tan alı­nır.
4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.
4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat.
4.1.5İhale ko­nu­su işte ida­re­nin onayı ile alt yük­le­ni­ci ça­lış­tı­rı­la­bi­lir. Ancak işin ta­ma­mı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.
4.1.6 Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, ti­ca­ret ve sa­na­yi odası/ti­ca­ret odası bün­ye­sin­de bu­lu­nan ti­ca­ret sicil me­mur­luk­la­rı veya ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren belge.
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.

4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
4.3.1. İş de­ne­yim bel­ge­le­ri:
Son on beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da ta­ah­hüt edi­len ve tek­lif edi­len be­de­lin % 50 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler.
4.​4.​Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler ve ben­zer iş­le­re denk sa­yı­la­cak mü­hen­dis­lik ve mi­mar­lık bö­lüm­le­ri:
4.4.1. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler:
Yapım iş­le­rin­de iş de­ne­yi­min­de de­ğer­len­di­ri­lecek ben­zer iş­le­re dair kabul edi­lecek işler teb­li­ği­nin B/III. gru­bun­da­ki işler de­ğer­len­di­ri­le­cek­tir.
4.4.2. Ben­zer işe denk sa­yı­la­cak mü­hen­dis­lik veya mi­mar­lık bö­lüm­le­ri:
İnşaat Mü­hen­dis­li­ği
Mi­mar­lık
5. Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.
6. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir.
7. İhale do­kü­ma­nı EKAP üze­rin­den be­del­siz ola­rak gö­rü­le­bi­lir. Ancak, iha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın, e-im­za kul­la­na­rak EKAP üze­rin­den ihale do­kü­ma­nı­nı in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.
8. Tek­lif­ler, EKAP üze­rin­den elekt­ro­nik or­tam­da ha­zır­lan­dık­tan sonra, e-im­za ile im­za­la­na­rak, tek­li­fe iliş­kin e-anah­tar ile bir­lik­te ihale tarih ve sa­ati­ne kadar EKAP üze­rin­den gön­de­ri­le­cek­tir.
9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu iş ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den tek­lif birim fiyat şek­lin­de ve­ri­le­cek­tir. İhale so­nu­cun­da, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­li ile birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
10. Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.
11. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
12. Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.
13. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 60 (Alt­mış) tak­vim gü­nü­dür.
14.​Konsor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
15. Diğer hu­sus­lar:
İha­le­de Uy­gu­la­na­cak Sınır Değer Kat­sa­yı­sı (N) : 1,00
Sınır de­ğe­rin al­tın­da tek­lif sunan is­tek­li­le­rin tek­lif­le­ri açık­la­ma is­te­nil­mek­si­zin red­de­di­le­cek­tir.

#ilangovtrBasın No : ILN02036131
RESMİ İLANLAR