Politika

İYİ Partili Vekilden Korkunç İddia: Sivaslılar Siyanürden Zehirleniyor!

Siyanürle altın çıkarma işleminin Sivas’ta da yapıldığına dikkat çeken İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Hükûmet; yabancı sermayeye rant yaratmak için doğayı, çevreyi ve bölgede yaşayan insanları zehirlemekten vazgeçmelidir!” dedi.

İYİ Partili Vekilden Korkunç  İddia: Sivaslılar Siyanürden Zehirleniyor!
20-02-2024 12:51
SİVAS

Arife Defne DOĞAN 

İYİ Parti Grup Baş­kan Ve­ki­li ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Erhan Usta, Er­zin­can’ın İliç il­çe­sin­de mey­da­na gelen maden ka­za­sı­na iliş­kin açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Si­ya­nür­le altın çı­kar­ma iş­le­mi­nin Sivas’ta da ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çeken Usta, acil önlem çağ­rı­sın­da bu­lun­du.

Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si (TBMM) Genel Ku­ru­lun­da ko­nu­şan Usta, “Göz göre göre gelen Er­zin­can İliç’teki si­ya­nür­lü maden fa­ci­ası­nın va­ha­me­ti 9 ili­mi­zi ve 3 komşu ül­ke­mi­zi içine alan ulus­la­ra­ra­sı bir teh­li­ke do­ğur­muş­ken top­ra­ğa, bit­ki­le­re ve hay­van­la­ra si­ra­yet eden si­ya­nür ge­lecek ne­sil­le­ri­mi­zi teh­li­ke al­tı­na al­mış­ken, ül­ke­mi­zin dört bir ya­nın­da si­ya­nür­le altın arama ça­lış­ma­la­rı da ma­ale­sef devam et­mek­te­dir.  Şu anda Ordu, Gü­müş­ha­ne, Er­zin­can, Sivas, Kay­se­ri, Niğde, Konya, Es­ki­şe­hir, Uşak, Ma­ni­sa, İzmir, Ça­nak­ka­le ve Ba­lı­ke­sir'de; 13 ili­mi­zin 20 fark­lı böl­ge­sin­de si­ya­nür­le altın ma­de­ni çı­kart­ma fa­ali­yet­le­ri yü­rü­tül­me­ye devam edi­li­yor.  Bu ya­tı­rım­lar, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­ni 100 yıl sonra ye­ni­den manda ve hi­ma­ye teh­li­ke­siy­le karşı kar­şı­ya bı­rak­mış­tır. Hü­kû­met; ya­ban­cı ser­ma­ye ve 5'li çe­te­ye rant ya­rat­mak için do­ğa­yı, çev­re­yi ve böl­ge­de ya­şa­yan in­san­la­rı ze­hir­le­mek­ten vaz­geç­me­li­dir!” dedi.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER