USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Politika

"Sivas Tarihinde En Yüksek Oyla Seçilen Başkan Olacağım"

AK Parti Sivas Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Turan Top­gül, “İsti­yo­rum, arzu edi­yo­rum. Şeh­ri­me, siz­le­re hiz­met aş­kıy­la ya­nı­yo­rum. Aday gös­te­ri­lir­sem ina­nı­yo­rum ki Sivas ta­ri­hi­nin en yük­sek oy ora­nıy­la se­çi­len be­le­di­ye baş­ka­nı ola­ca­ğı­mı iddia edi­yo­rum ancak aday gös­te­ril­me­di­ğim tak­dir­de yine sa­ha­da ola­ca­ğı­mı he­pi­niz gö­re­cek­si­niz” dedi.

16-11-2023 11:53
SİVAS
Google News

Hay­rul­lah AĞKAŞ

31 Mart 2024 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek ma­hal­li se­çim­ler ön­ce­si Sivas Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday aday­lı­ğı­nı açık­la­yan ve hafta ba­şın­da da AK Parti Sivas il bi­na­sı­na gi­de­rek baş­vu­ru­su­nu ger­çek­leş­ti­ren Turan Top­gül, Meva Kafe’de basın men­sup­la­rıy­la bir araya geldi.

AK Parti’ye önem­li hiz­met­ler­de bu­lu­nan ve en son  da Sivas Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ve­ki­li ola­rak görev yapan Top­gül, yap­tı­ğı açık­la­ma­da Sivas’a hiz­met için aday ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ken­di­si­ni ta­nı­ta­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Top­gül, “Der­nek­ler­de, va­kıf­lar­da, oda­lar­da, bil­has­sa sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mız­da üst düzey gö­rev­ler­de bu­lun­dum. Ti­ca­ri ola­rak ken­di­mi mü­sa­it­leş­tir­dim. Aile­sel ola­rak da çok mü­sa­idim. Yaş ola­rak koşup koş­tu­ra­cak, en mü­sa­it yaş ara­lı­ğın­da ol­du­ğu­mu dü­şü­nü­yo­rum. Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rın­da­ki üst düzey gö­rev­le­rim, 27 yıl­lık es­naf­lı­ğım, si­ya­set­te­ki, teş­ki­lat­ta­ki ve mec­lis­te­ki gö­rev­le­rim do­la­yı­sıy­la kendi ye­tiş­tir­dim, ge­liş­tir­dim. Tec­rü­be, de­ne­yim, li­ya­kat, eh­li­yet, bi­ri­kim ve bilgi nok­ta­sın­da ken­di­mi be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­na ye­ter­li ve hazır his­se­di­yo­rum. Bu nok­ta­da almış ol­du­ğum karar ne­ti­ce­sin­de siz­le­rin de ka­tı­lı­mıy­la hafta ba­şın­da AK Parti Sivas İl Baş­kan­lı­ğı'na aday adayı ola­rak resmi baş­vu­ru­mu ger­çek­leş­tir­dim. Kıy­met­li basın men­sup­la­rı­mız ön­ce­lik­le siz­le­re siz­le­rin ara­cı­lı­ğıy­la da tüm hem­şeh­ri­le­ri­me bu­ra­dan ses­le­ne­rek şimdi tam za­ma­nı di­yo­rum ve he­pi­ni­zin dua ve des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­rum” dedi.

HİLMİ BAŞ­KAN KA­RA­RI­MI OL­GUN­LUK­LA KAR­ŞI­LA­DI

Sivas’ta AK Parti’nin ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne her se­çim­de sa­ha­da ça­lı­şan bi­ri­si ol­du­ğu­nu be­lir­ten Top­gül,  “Ken­di­mi ye­tiş­tir­di­ği­mi ve ge­liş­tir­di­ği­mi ifade ettim. Bu de­mok­ra­tik bir sü­reç­tir.  Ben Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Hilmi Bil­gin’le de ko­nu­yu is­ti­şa­re ettim. Ken­di­si bu ka­ra­rı­mı say­gıy­la, ol­gun­luk­la ve de­mok­ra­tik bir şe­kil­de kar­şı­la­dı, des­tek­le­di ve benim aday adayı olmam nok­ta­sın­da bir behis ol­ma­dı­ğı­nı ifade etti. Biz be­le­di­ye baş­ka­nı ve baş­kan ve­ki­li ola­rak Tür­ki­ye'ye, tüm si­ya­si par­ti­le­re örnek bir konu teş­kil edi­yo­ruz ve be­le­di­ye baş­ka­nı ve baş­kan ve­ki­li ola­rak ‘Biz ha­zı­rız, ada­yız’ di­yo­ruz. Genel mer­ke­zi­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin, Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne ken­di­mi­zi gön­de­ri­yor, on­la­rın ve­re­ce­ği ka­ra­ra say­gı­lı ola­rak han­gi­mi­zi veya biz­ler­den başka bir par­ti­li men­su­bu­mu­zu ata­dık­la­rı tak­dir­de onun ar­ka­mız­da ola­ca­ğı­mı­zı ifade edi­yo­rum” dedi.

BELEDİYENİN İMKAN­LA­RI­NA HAKİMİM

Bir basın men­su­bu­nun be­le­di­ye baş­ka­nı se­çil­me­si ha­lin­de hangi pro­je­le­ri Sivas’a ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı sor­ma­sı üze­ri­ne Top­gül, “Aday aday­lık sü­re­cin­de pro­je­ler, plan­la­rı­mız nok­ta­sın­da bir açık­la­ma­yı ne Genel Mer­ke­zi­miz ne de biz çok şık ve uygun gör­mü­yo­ruz. Ancak 50 yıl­dır bu şe­hir­de ya­şa­yan, siz­le­rin içi­niz­den bir kar­de­şi­niz ola­rak özel­lik­le teş­ki­lat­lar­da­ki ve mec­lis­ler­de­ki gö­rev­le­rim ki son 5 yıl­dır aktif bir şe­kil­de Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li ola­rak baş­ka­nı­mı­zı tem­sil ettim, proje nok­ta­sın­da hiç­bir sı­kın­tı çek­me­ye­ce­ği­mi, ko­nu­ya, şeh­ri­mi­ze, be­le­di­ye­nin im­kan­la­rı­na hakim ol­du­ğu­mu, siz­ler­le her dö­nem­de is­ti­şa­re ede­rek pro­je­le­ri bir­lik­te ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­mi ifade ede­bi­li­rim” diye ko­nuş­tu. 

ÇOK İYİ ÇA­LI­ŞI­YO­RUM, İSTİYORUM, ARZU EDİYORUM

22 yıl­dır aktif ola­rak si­ya­set­te bu­lun­du­ğu­nu anım­sa­tan Top­gül, “Her se­çim­de sa­ha­da olan, parti teş­ki­lat­la­rı­mız­da en önde gelen isim­ler­den bi­ri­yim. 2023 se­çim­le­rin­de, mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­rin­de ben aday adayı de­ğil­dim. Aday hiç de­ğil­dim ama bir aday­mış kadar sa­ha­day­dım ve ça­lış­tım. Şu anda ben 22 yıl­lık si­ya­si tec­rü­be­le­ri­min ta­ma­mı­nı sa­ha­ya yan­sı­ta­rak bir gay­ret içe­ri­sin­de­yim. Çok iyi ça­lı­şı­yo­rum. İsti­yo­rum, arzu edi­yo­rum. Şeh­ri­me, siz­le­re hiz­met aş­kıy­la ya­nı­yo­rum. Aday gös­te­ri­lir­sem ina­nı­yo­rum ki Sivas ta­ri­hi­nin en yük­sek oy ora­nıy­la se­çi­len be­le­di­ye baş­ka­nı ola­ca­ğı­mı iddia edi­yo­rum ancak aday gös­te­ril­me­di­ğim tak­dir­de yine sa­ha­da ola­ca­ğı­mı he­pi­niz gö­re­cek­si­niz. Bun­lar nasip kıs­met iş­le­ri. Sü­rek­li ifade edi­yo­rum. Rab­bim tak­dir eder­se ola­ca­ğı­nı bi­li­yo­rum ama bu na­si­bi­mi bek­le­ye­rek değil, ça­lı­şa­rak, gay­ret gös­te­re­rek al­ma­mın ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yo­rum ve bu na­si­bim­de varsa ulaş­mak için de ve­si­le­le­ri arı­yo­rum, işte bun­lar­dan biri de siz­ler­si­niz. Belki siz­le­rin des­te­ğiy­le, ka­mu­oyun­da bize ve­re­ce­ği­niz her türlü des­tek­le buna ve­si­le ola­cak­sı­nız. Ve­si­le­nin kim ol­du­ğu­nu sa­de­ce ara­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Yine sa­ha­da ola­ca­ğım, yine ça­lı­şa­ca­ğım. Parti teş­ki­lat­la­rı­mız, Genel Mer­ke­zi­miz, bü­yük­le­ri­miz Cum­hur­baş­ka­nı­mız bizi ne­re­de gör­mek is­ter­ler­se, ne­re­de görev ver­mek is­ter­ler­se her türlü gö­re­ve de hazır ve na­zı­rım. Rab­bim şah­sım, şeh­rim par­tim ve hem­şeh­ri­le­rim hak­kın­da ha­yır­lı olanı biz­le­re nasip ey­le­sin di­yo­rum” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı son­lan­dır­dı. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
Hu hu
Hu hu 2 hafta önce
Sayın Topgül, üzerinde kul hakkı var hatırlatayım, Sayın Bilgin in de öyle...
Alim
Alim 2 hafta önce
Hiçbir eğitimi olmayan bu adam bu şehre ne katabilir, nasıl bir ufuk çizecek Allah aşkına parası çok galiba. Reklama vereceğine bence gazzeye yardım etsin.
Mehmet
Mehmet 3 hafta önce
Rüyadan uyandırın artık şu adamı
ANKET TÜMÜ
Sosyal medyaya mı internet medyasına mı güveniyorsunuz?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
04.12.2023
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Fenerbahçe1437+27
2Galatasaray1437+20
3Beşiktaş1426+5
4Kayserispor1426+5
5Adana Demirspor1423+10
6Trabzonspor1423+6
7Kasımpaşa1421-2
8Çaykur Rizespor1421-5
9Antalyaspor1420+4
10Hatayspor1418+3
11Fatih Karagümrük1417+5
12MKE Ankaragücü14170
13Sivasspor1415-7
14Gaziantep FK1415-8
15Konyaspor1414-5
16Pendikspor1413-15
17Başakşehir FK1412-6
18Samsunspor1411-10
19Alanyaspor1411-12
20İstanbulspor148-15
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ