USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğü 16.Bölge Müdürlüğü

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
22-05-2023 00:00
SİVAS
Google News

Karayolları Genel Müdürlüğü 16.Bölge Müdürlüğü’nden

(Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No.39 Sivas)

 Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait artırma dosyaları ve şartnameler Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

             Bu taşınmazlara teklif vermek isteyenler taşınmazların hali hazır durumunu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

İşin Adı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Gün ve Saati

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Selamet Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 104 ada 70 parsel (144,75 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı

1.464,87 TL

43,95 TL

29.05.2023 Pazartesi Günü saat 14:00

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Selamet Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 104 ada 73 parsel (272,36 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı

2.756,28 TL

82,69 TL

30.05.2023 Salı Günü saat 10:00

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Selamet Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 104 ada 74 parsel (396,95 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı

4.017,13 TL

120,51 TL

30.05.2023 Salı Günü saat 14:00

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Selamet Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 104 ada 76 parsel (2.795,48 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı

28.290,26 TL

848,71 TL

31.05.2023 Çarşamba Günü saat 14:00

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Selamet Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 104 ada 77 parsel (2.955,84 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı

29.913,10 TL

897,39 TL

01.06.2023 Perşembe Günü saat 10:00

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Selamet Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 104 ada 132 parsel (3.110,85 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı

31.481,80 TL

944,45 TL

01.06.2023 Perşembe Günü saat 14:00

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Selamet Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 105 ada 7 parsel (89,88 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı

909,59 TL

27,29 TL

02.06.2023 Cuma Günü saat 10:00

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Selamet Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 105 ada 10 parsel (2476,91 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı

37.624,26 TL

1.128,73 TL

02.06.2023 Cuma Günü saat 14:00

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Selamet Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 105 ada 11 parsel (1804,91 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı

27.416,58 TL

822,50 TL

05.06.2023 Pazartesi Günü saat 14:00

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Selamet Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 105 ada 13 parsel (1.184,21 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı

17.988,15 TL

539,64 TL

06.06.2023 Salı Günü saat 10:00

      

         Yukarıda belirtilen 10 (on) adet taşınmazın satışı konusunda her bir taşınmazın satışı için teklif vermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin temin etmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir;

 1. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;
 1. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi veya Kanuni İkametgah Adresini Gösterir Belge (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet),
 2. Gerçek kişiler için, Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet),
 3. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Tüzel kişi olunması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve ticaret sicil gazetesi.
 5. Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri ve Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,
 6.  İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı,
 7. Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Banka teminat mektubunun geçerlilik tarihinin süresiz olması gerekmektedir. Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Kümbet Şubesinde bulunan TR390001002112559152555001 numaralı hesabına yatırabilirler.
 8. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılan istekli tarafından imzalanması, ayrıca şartnamenin 18. Maddesinin de doldurularak imzalanması gerekmektedir.),
 9. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vereceklerdir, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
 10. İhale Dosyası alındı belgesi.
 11. Teklif mektubu, (Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)
 12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlara ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir.

 

 1. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı No.39 Sivas adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

 

 1. İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

 

 1. İhale dokümanını satın almak zorunludur. İhale dokümanı satın almayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 1.050,00 TL (Bin Elli Türk Lirası) karşılığı İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. (Yukarıda belirtilen on adet taşınmazın her biri için doküman bedeli 1.050,00 TL dir.) İhale dokümanını satın alma işlemi aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

 

İhale dokümanını satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale doküman bedelini Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Kümbet Şubesinde bulunan TR390001002112559152555001 numaralı hesabına yatırdıktan sonra ihale doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontla birlikte Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğine İhale Dokümanını satın almak için müracaat edeceklerdir. İhale dokümanı ıslak imza karşılığında elden teslim edilecektir. İhale doküman bedelini yatırıp ihale dokümanını ıslak imzalı olarak elden teslim almayan gerçek ve tüzel kişiler ihale dokümanını satın almamış sayılacak ve ihaleye katılamayacaklardır. Posta yoluyla doküman satışı yapılmayacaktır.

 

 1. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%8 KDV), resim, harç, ulaşım giderleri alıcıya aittir.

 

 1.  İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 1.  Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 

İlan olunur

 

08.05.2023 Yap. ve Dan.Başmühendisi V.: Bedrettin MENEMENCİOĞLU

#ilangovtrBasın No : ILN01832344