USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

KOYULHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TATAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 020 KOD NOLU ORMAN YOLUNDA ÜST YAPI, DOĞANTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 324 (3+800 KM) VE 348 (4+300 KM) KOD NOLU ORMAN YOLUNDA SANAT YAPISI YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- KOYULHİSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOYULHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TATAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 020 KOD NOLU ORMAN YOLUNDA ÜST YAPI, DOĞANTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 324 (3+800 KM) VE 348 (4+300 KM) KOD NOLU ORMAN YOLUNDA SANAT YAPISI YAPIM İŞİ
19-03-2024 00:00
SİVAS
Google News

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Tatar Orman İşletme Şefliği 020 Kod Nolu Orman Yolunda Üst Yapı, Doğantepe Orman İşletme Şefliği 324 (3+800 km) ve 348 (4+300 km) Kod Nolu Orman Yolunda Sanat Yapısı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/338465

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- KOYULHİSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Camii Kebir Mahallesi Okullar Cad.No:33 58660 KOYULHİSAR KOYULHİSAR/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3463413059 - 3463413617

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Tatar Orman İşletme Şefliği 020 Kod Nolu Orman Yolunda Üst Yapı, Doğantepe Orman İşletme Şefliği 324 (3+800 km) ve 348 (4+300 km) Kod Nolu Orman Yolunda Sanat Yapısı Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Tatar Orman İşletme Şefliği 020 Kod Nolu Orman Yolunda 4+000 km Üstyapı işi, Doğantepe Orman İşletme Şefliği 324 ve 348 Kod Nolu Orman Yollarında 15 adet Sanat Yapısı Yapımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Tatar Orman İşletme Şefliği 020 Kod Nolu Orman Yolu, Doğantepe Orman İşletme Şefliği 324 ve 348 Kod Nolu Orman Yolları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin Listesindeki; A altyapı işlerinin V. grubuna giren işler (Altyapı + Üstyapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Doğantepe Orman İşletme Şefliği 324 ve 348 Kod Nolu Orman Yollarında yapılacak sanat yapısı yapımında koruge boru temini idare tarafından yapılacaktır.

#ilangovtrBasın No : ILN02000865