Politika

CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Kepenek: Hilmi Bilgin Vatandaşa Hesap Versin!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Belediye Başkan adayı Tacettin Kepenek, parti teşkilatı ve basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Be­le­di­ye baş­ka­nı­nın eki­bin­den bi­ri­si ce­za­evi­ne dü­şü­yor gö­rev­dey­ken. Bir müd­det içe­ri­de ka­lı­yor Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı çıkıp da ka­mu­oyu­na ya ar­ka­daş bu ar­ka­da­şı­mı­zı şöyle bir derdi var­dır. Şöyle bir olay oldu demiyor" dedi.

CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Kepenek: Hilmi Bilgin Vatandaşa Hesap Versin!
24-02-2024 12:10
SİVAS

Erdem TAHILLIOĞLU

Cumhuiyet Halk Partisi ( CHP) Sivas Belediye Başkan adayı Tacettin Kepenek, parti teşkilatı ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Tacettin Kepenek, Sivaslıların sorgulama gücünü kaybettiğini söyleyerek, "Geç­ti­ği­miz dönem Doğan Ürgüp Büyük Bir­lik Par­ti­si adayı, Hilmi Bil­gin AK Parti adayı, güya ra­kip­ler. İki rakip sa­ha­ya çıktı. Üç ay bo­yun­ca bir­bir­le­riy­le adeta ne­za­ket ya­rı­şı yap­tı­lar. İyi de niye sor­ma­dı­nız Ak Parti Sami Aydın beş yıl ik­ti­dar­day­dı, ne har­ca­dı, ne etti, bu şehre ne ge­tir­di, ne gö­tür­dü? Sor­gu­la­ma kül­tü­rü­nü kay­bet­tik ne­re­dey­se. Gel­dik bu­gü­ne. Şu anda Hilmi Bil­gin, Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız beş yıl­lık görev dö­ne­mi­ni ta­mam­la­mak üzere. Yani halka di­yo­rum, gez­di­ğim yerde in­san­la­ra, kar­deş önce bir hesap sorun di­yo­rum. Hilmi Bil­gin için seçim günü hesap gü­nü­dür. Sayın Baş­kan, hiz­met­te rekor kır­dık diyor. 58 tane proje açık­la­mış. 58 tane proje afiş­le­ri var. Bir sayfa var orada 247 filan diyor da ben kendi ça­lış­ma­mı söy­lü­yo­rum. 217 tane güya vaadi var­mış da bunun 47 ta­ne­si­ni yap­mış Ben kendi bil­gi­me göre söy­le­ye­yim. 58 tane işte proje va­adin­de bu­lun­muş. Afiş yap­tır­mış. So­nuç­ta top­la­sa­nız 12 ta­ne­si yarım ya­ma­lak da olsa bir araya ge­li­yor. Ma­ale­sef bizim be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın kar­ne­si yüzde 20. Geçer mi? Geç­mez. Sı­nıf­ta kal­dı­nız sayın Baş­kan’’ iafdelerini kullandı. 

MEMLEKETİN PARASI NEREDE?

Ke­pe­nek, “ Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı beş yılda top­lam 470 mil­yon dolar yani yak­la­şık ola­rak yılda 100 mil­yon do­la­ra denk ge­li­yor. Her yılın büt­çe­si belli. O bir yılın Kasım ayı Ara­lık ayı ku­ruy­la çarp­tı­ğı­nız zaman zaten bu ra­kam­la­rı gö­recek. Ken­di­le­ri de gö­rü­yor, ses çı­kar­ta­mı­yor­lar. Niye? Sorun, büt­çe­nin 470 mil­yon ol­ma­sın­dan top­lam har­ca­nan pa­ra­nın 470 mil­yon dolar ol­ma­sın­dan değil. Bu pa­ra­nın ne­re­ye har­can­dı­ğın­dan. Hadi di­ye­lim ki sen 270’ini iş­çi­lik gi­der­ler için har­ca­dın. Yok, böyle bir şey. Peki geri kalan 200 mil­yon do­lar­lık ne yap­tın ar­ka­daş ya? Elle tu­tu­nur gözle gö­rü­lür. Üç tane park var. Başka. Spor te­sis­le­ri, spor ba­kan­lı­ğı büt­çe­le­riy­le ya­pıl­dı. Al­tın­ka­le de­dik­le­ri bir yer var yaptı. O da neye ben­ze­di­ği belli ol­ma­yan bir şey. Ha­mi­di­ye Kül­tür Parkı var. Va­li­lik yaptı. İşle­te­mi­yor­lar. Be­le­di­ye­ye dev­ret­ti­ler. Yıl­dız Dağı ayrı bir mu­am­ma. Mem­le­ke­tin pa­ra­sı böyle bir çar­çur edi­lip bir he­ves­le bir şey­ler ya­pı­lıp ondan sonra kal­dı­rı­lıp, yüz çev­ri­lip bu ya­tı­rım­lar atıl hale ge­ti­ri­lir mi ya?’’ diye sordu. 

HİLMİ BİLGİN KAMUOYUNU AYDINLATMAK ZORUNDA

Ta­cet­tin Ke­pe­nek son olarak, “Be­le­di­ye baş­ka­nı­nın eki­bin­den bi­ri­si ce­za­evi­ne dü­şü­yor gö­rev­dey­ken. Neyse bir müd­det içe­ri­de ka­lı­yor Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı çıkıp da ka­mu­oyu­na ya ar­ka­daş bu ar­ka­da­şı­mı­zı şöyle bir derdi var­dır. Şöyle bir olay oldu. Evet böyle bir durum ger­çek­leş­ti. Konu budur budur. Ne­re­de şef­faf­lık ya? Ne­re­de bir va­tan­da­şa hesap verme ne­re­de? Yok. O yet­me­di se­çi­me iki ay kala diğer bir be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­sı. Güya is­ti­fa etti. As­lın­da gö­rev­den alın­dı. Sebep? Çık açık­la se­çi­me iki ay kala. Bun­lar sizin eki­bi­niz. Yani be­le­di­ye baş­ka­nı­nın kendi ekibi . Sorun ney? Soru ne? Bir açık­la­ma duy­du­nuz mu? Ben duy­ma­dım. Olmaz olmaz. Ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ka­ran­lık bir dün­ya­nın için­de. Böyle bir yö­ne­ti­ci­lik olmaz. Bunun her­kes he­sa­bı­nı sor­sun. Mem­le­ket bizim gi­de­ce­ği­miz bir yer de yok. Bu­ra­da ya­şa­ya­cak­sak her şe­yi­miz şef­faf ola­cak. Özel­lik­le bu be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak seç­ti­ği­miz ki­şi­le­rin hesap ve­ri­lir hesap verir du­rum­da ol­ma­sı lazım. Başka türlü bu iş­le­rin al­tın­dan kal­ka­ma­yız. Ali Baba'nın din­go­nun ahırı bu­ra­sı. Mem­le­ket değil ya. Artık bir hem hesap so­ra­lım hem de dik­kat ede­lim derim.’’ dedi.

 

Sivas İrade- Sivas Gündem- Sivas Haberleri- Sivas son dakika

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER