Politika

CHP Sivas Milletvekili Karasu: "Sivas'ta Metrelerce Uzanan Ucuz Et Kuyruğu Görmekten Utanıyorum"

Sivas'ta seçim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda basın mensuplarıyla bir araya gelen parti teşkilatı çalışmalarına dair basına bilgi verdi. Programda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Et ve Süt Kurumu önünde oluşan kuyruğa tepki göstererek "Sivas'ta metrelerce uzanan ucuz et kuyruğu görmekten utanıyorum" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Karasu: "Sivas'ta Metrelerce Uzanan Ucuz Et Kuyruğu Görmekten Utanıyorum"
24-02-2024 11:14
SİVAS

Arife Defne DOĞAN 

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP),  Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek, seçime günler kala basın mensupları ve parti teşkilatıyla bir araya geldi. 

Prog­ram­da konuşan CHP Sivas Mil­let­ve­ki­li Ulaş Ka­ra­su, her gün Et ve Süt Ku­ru­mu önün­de olu­şan  kuy­ru­ğu­ tepki gös­ter­di.

 

Ka­ra­su, "Sivas'ta bü­ro­mun kar­şı­sın­da her gün ucuz et kuy­ru­ğu­nu gör­mek­ten uta­nı­yo­rum. Va­tan­daş eksi on de­re­ce­de, eksi on beş de­re­ce­de sa­ba­hın be­şin­de, al­tı­sın­da kuy­ru­ğa girip yüz lira eti ucuz ala­bil­mek için kuy­ruk­lar­da bek­le­me­sin­den, ben Sivas mil­let­ve­ki­li ola­rak bu ül­ke­nin bir va­tan­da­şı ola­rak in­san­la­rın ek­me­ği ucuz al­ma­sı için kuy­ruk­lar­da bek­le­me­sin­den uta­nı­yo­rum" dedi.Sivas'taki kira fi­yat­la­rı­na da tepki gös­te­ren Ka­ra­su, " Sivas'ta kira fi­yat­la­rı ne kadar ar­ka­daş­lar. Şu anda ga­li­ba on bin li­ra­nın üze­ri­ne çık­mış du­rum­da değil mi? Emek­li ne kadar maaşı ne kadar, 10 bin lira.  As­ga­ri ücret ne kadar? On yedi bin lira. Bu­ra­da de­ğer­li basın men­su­bu ar­ka­daş­la­rı­mız var. Bir­ço­ğu as­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şı­yor değil mi? Hiç ha­ya­li­niz var mı ev alma ha­ya­li­niz? Araba alma ha­ya­li­niz var mı artık bu ül­ke­de? Bakın ar­ka­daş­lar yirmi iki yılın so­nun­da artık bu ül­ke­de ça­lı­şan hiç kim­se­nin ne ev alma ha­ya­li var, ne araba alma ha­ya­li var. O eski Tür­ki­ye'den bah­se­di­yor­lar ya. Geç­miş­te ka­mu­dan emek­li olan bir va­tan­daş ik­ra­mi­ye­si­ni al­dı­ğı anda gider bir ev alır, gider araba alır. Şimdi al­dı­ğı ik­ra­mi­yey­le evin mut­fa­ğı­na ba­kı­lır. Evin eş­ya­sı­nı ala­mı­yor" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

SİVAS SÜREKLİ GERİYE GİTTİ 

CHP Sivas Mil­let­ve­ki­li ve CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ulaş Ka­ra­su, prog­ram­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ka­ra­su, “Sivas 50 yıl önce göç alı­yor­du, çev­re­sin­de­ki­le­rin hep­sin­den bü­yük­tü. Sivas bü­yü­yor­du. Son kırk yıl­dır Sivas sü­rek­li düştü. Sü­rek­li ge­ri­ye gitti. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li be­le­di­ye­ler Tür­ki­ye'ye beş yılda örnek Be­le­di­ye­ci­li­ği gös­ter­di­ler. Şu anda şu anda bizi kop­ya­la­ma­ya ça­lı­şan­lar Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li be­le­di­ye­le­rin yap­mış ol­du­ğu pro­je­le­ri kop­ya­la­ma­ya ça­lı­şan­lar kötü birer kop­ya­cı ola­rak du­ru­yor­lar. Bakın Ada­let ve Kal­kın Par­ti­si'nin İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı ne diyor Ekrem Bey için? Diyor ki pro­je­le­ri­nin yüzde 87’sini ger­çek­leş­tir­di. Ken­di­si söy­lü­yor. Ra­ki­bi söy­lü­yor Ekrem Bey'in. Sivas Be­le­di­ye Baş­ka­nı pro­je­le­ri yüzde ka­çı­nı ger­çek­leş­tir­di. Yüzde 50’sini , yüzde 40’ını ve­ya­hut sa­de­ce yüzde 10 ile 20’si ara­sın­da bir rakam. Yüzde 12. işte fark bu­ra­da ar­ka­daş­lar. Bizim be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­mız ya­pa­ma­ya­cak­la­rı va­at­ler­de bu­lun­maz­lar. O kol­tu­ğa otur­duk­la­rı anda da bu va­tan­da­şın pa­ra­sı­nı doğru yer­le­re, doğru pro­je­le­re kul­la­nır­lar.’’ dedi.

Sivas İrade- Sivas Gündem- Sivas Haberleri- Sivas son dakika

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER