Gündem

İl Sağlık Müdürü Açıkladı: Sivas Numune Hastanesinde Yoğun Bakım Yatak Sayısı Artırılacak!

Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu,   gazetecilerle bir araya geldi. Sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Mahmutoğlu,  Sivas Numune Hastanesinde yoğun bakım yatak sayısını artırmayı planladıklarını dile getirdi. Mahmutoğlu, bu sağlık kuruluşunun 3. basamak hastane statüsüne alınması noktasında da çalışma başlattıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Açıkladı: Sivas Numune Hastanesinde Yoğun Bakım Yatak Sayısı Artırılacak!
15-05-2024 16:13
SİVAS

Hayrullah AĞKAŞ 

2023 yı­lı­nın Kasım ayın­da gö­re­ve baş­la­yan  Sağ­lık İl Mü­dü­rü Uzm. Dr. Onur Mah­mu­toğ­lu,   ili­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren basın ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­riy­le bir araya geldi.

Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Eği­tim ve Din­len­me Te­sis­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram­da ko­nu­şan Mah­mu­toğ­lu, acil sağ­lık hiz­met­le­ri ve idari hiz­met­ler hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Sivas için büyük önem arz eden am­bu­lans he­li­kop­te­rin 1 Mart iti­ba­riy­le hiz­me­te baş­la­dı­ğı­nı anım­sa­tan Mah­mu­toğ­lu, bu sü­reç­te he­li­kop­te­rin 112 has­ta­ya hiz­met ver­di­ği­ni dile ge­tir­di. Mah­mu­toğ­lu, am­bu­lans he­li­kop­te­rin görev sa­ha­sı içe­ri­sin­de Sivas’ın yanı sıra Tokat, Er­zin­can ve Gü­müş­ha­ne’nin yer al­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Sivas’a son 6 ay içe­ri­sin­de 54 kalem sağ­lık ci­ha­zı­nın gel­di­ği­ni dile ge­ti­ren Mah­mu­toğ­lu, ba­kan­lık­la ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lı­şa­rak şeh­rin bu alan­da­ki alt­ya­pı­sı­nı güç­len­dir­me­ye devam ede­cek­le­ri­nin al­tı­nı çizdi.

MOBİL ŞİŞME SAHRA HAS­TA­NESİ HAZIR HALE GETİRİLDİ

Sağ­lık İl Mü­dür­lü­ğü en­van­te­rin­de bu­lu­nan Mobil Şişme Sahra Has­ta­ne­si­ni 15 Nisan ta­ri­hin­de ye­ni­le­ye­rek acil ve afet du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­mak üzere hazır hale ge­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Mah­mu­toğ­lu, “Mobil Şişme Sahra Has­ta­ne­si afet ve acil du­rum­lar­da yak­la­şık 30 da­ki­ka­da tam do­na­nım­lı ola­rak hiz­met ver­me­ye  hazır hale gel­mek­te­dir. Top­lam­da 280 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de olup, tri­yaj alan, kır­mı­zı alan, sarı alan ve yeşil alan­dan oluş­mak­ta­dır” dedi.

Pal­ya­tif hiz­met­le­ri­ne de­ği­nen Mah­mu­toğ­lu, “22 Mart ta­ri­hin­de Div­ri­ği Sadık Özgür Has­ta­ne­si 4 ya­tak­lı pal­ya­tif ser­vi­si açıl­dı. 19 Nisan ta­ri­hin­de Ge­me­rek Dev­let Has­ta­ne­si­ne 4 ya­tak­lı pal­ya­tif ser­vi­si açıl­dı. 4 Mart ta­ri­hin­de Nu­mu­ne Has­ta­ne­si pal­ya­tif ser­vis ka­pa­si­te­si 14 ya­tak­tan 28 ya­ta­ğa çı­ka­rıl­dı” dedi.

Sivas Va­li­li­ği hi­ma­ye­sin­de baş­lat­tık­la­rı Şifa Pro­je­si­ne de­ği­nen Mah­mu­toğ­lu,  proje ile ye­tiş­kin­ler­de kan­ser ta­ra­ma­la­rı, ço­cuk­lar­da ağız ve diş sağ­lı­ğı ta­ra­ma­la­rı ve bir­çok far­kın­da­lık ça­lış­ma­la­rı ile şeh­rin sağ­lık ala­nın­da­ki gü­cü­nü il­çe­le­re ta­şı­ya­cak­la­rı­nı vur­gu­la­dı.


Sivas Nu­mu­ne Has­ta­ne­sin­de yoğun bakım yatak sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı dile ge­ti­ren  Mah­mu­toğ­lu, bu sağ­lık ku­ru­lu­şu­nun 3. ba­sa­mak has­ta­ne sta­tü­sü­ne alın­ma­sı nok­ta­sın­da ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.

Şar­kış­la ve Hafik’e yeni has­ta­ne ka­zan­dı­rıl­ma­sı nok­ta­sın­da ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­ğü­nü kay­de­den Mah­mu­toğ­lu, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın daha kon­for­lu, otel odası ra­hat­lı­ğın­da hiz­met al­ma­la­rı­nı amaç­lı­yo­ruz” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Mah­mu­toğ­lu, gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu yana Sivas’a tıbbi cihaz, mal­ze­me ve yapım işi kap­sa­mın­da gelen öde­ne­ğin ise 372 mil­yon 25 bin lira ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di.

Mah­mu­toğ­lu, su­nu­mu­nun ar­dın­dan has­ta­ne baş­he­kim­le­riy­le bir­lik­te basın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER