Gündem

URA­LOĞ­LU: SİVAS’A 171 MİLYAR LİRALIK YA­TI­RIM YAP­TIK

Ali­ba­ba - Kı­la­vuz Bağ­lan­tı Yolu Pro­je­si­nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ura­loğ­lu, “Şeh­ri­mi­zin ula­şım ve ha­ber­leş­me ya­tı­rım­la­rı için yoğun ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yo­ruz. Bu­gü­ne kadar Sivas’ın ula­şım ve ile­ti­şim alt­ya­pı­sı için yak­la­şık 171 mil­yar lira ya­tı­rım ger­çek­leş­tir­dik” dedi.

URA­LOĞ­LU: SİVAS’A 171 MİLYAR LİRALIK YA­TI­RIM YAP­TIK
13-03-2024 16:18
SİVAS

Hayrullah AĞKAŞ 
Ali­ba­ba Ma­hal­le­si Âşık Vey­sel Bul­va­rı ile Şeyh Şamil Ma­hal­le­si Nec­met­tin Er­ba­kan Bul­va­rı­nı bir­bi­ri­ne bağ­la­yan ve geç­ti­ği­miz yılın son gün­le­rin­de tra­fi­ğe açı­lan Ali­ba­ba - Kı­la­vuz Bağ­lan­tı Yolu Pro­je­si­nin resmi açı­lı­şı Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ura­loğ­lu’nun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di.
Açı­lış prog­ra­mı­na Bakan Ura­loğ­lu’nun yanı sıra Vali Yıl­maz Şim­şek, AK Parti Sivas Mil­let­ve­kil­le­ri Ab­dul­lah Güler, Hakan Aksu ve Ru­ki­ye Toy, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilmi Bil­gin, çok sa­yı­da il pro­to­ko­lü ve va­tan­daş ka­tıl­dı.
Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan oku­nan İstik­lal Marşı ile baş­la­yan prog­ram Sivas’a ula­şım ala­nın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je­le­rin yer al­dı­ğı vi­de­onun iz­len­me­siy­le devam etti.

3 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da 40 metre ge­niş­li­ğin­de,3 şerit gi­diş-ge­liş , 800 ni­te­lik­li ağaç, koşu ve bi­sik­let yo­lun­dan olu­şan pro­je­nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Bakan Ura­loğ­lu, kent içi ula­şı­mı ra­hat­la­ta­cak ya­tı­rı­mın şehre ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.

Bakan Ura­loğ­lu, “Pay­laş­ma­nın, kay­naş­ma­nın ve kar­deş­li­ğin ayı mü­ba­rek Ra­ma­zan’ı Şe­ri­fin ilk gün­le­ri­ni idrak eder­ken, Sivas’ın ula­şım ağı­nın gü­cü­ne güç ka­ta­cak hem Ba­kan­lı­ğı­mı­zın hem de Sivas Be­le­di­ye­si­nin pro­je­le­rin­den olu­şan toplu açı­lış tö­re­ni­miz ve­si­le­siy­le siz­ler­le bir arada ol­mak­tan büyük mem­nu­ni­yet du­yu­yo­rum. Coğ­ra­fi ko­nu­muy­la ku­zey-gü­ney yö­nün­de Orta Ka­ra­de­niz sa­hi­li­ni iç ke­sim­le­re ve Gü­ney­do­ğu’ya bağ­la­yan Sivas, do­ğu-ba­tı yö­nün­de de İran sı­nı­rın­dan Ça­nak­ka­le’ye kadar Ana­do­lu’yu kat eden D-200 Dev­let Yolu gü­zer­ga­hın­da bu­lu­nu­yor. Ko­nu­mu ge­re­ği ül­ke­nin tüm kara ve de­mir­yo­lu gü­zer­gâh­la­rı­nın ara­sın­da bir köprü ni­te­li­ği de ta­şı­yor. Bu ne­den­le Sivas ula­şım ağını güç­len­di­recek her pro­je­nin öne­mi­nin far­kın­da­yız ve tüm pro­je­le­ri­mi­zi ya­ki­nen takip edi­yo­ruz. Şeh­ri­mi­zin ula­şım ve ha­ber­leş­me ya­tı­rım­la­rı için yoğun ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yo­ruz. Bu­gü­ne kadar Sivas’ın ula­şım ve ile­ti­şim alt­ya­pı­sı için yak­la­şık 171 mil­yar lira ya­tı­rım ger­çek­leş­tir­dik. 2002 yı­lın­da 24 ki­lo­met­re olan bö­lün­müş yol uzun­lu­ğu­nu 836 ki­lo­met­re­ye, 7 ki­lo­met­re olan bi­tüm­lü sıcak ka­rı­şım kap­la­ma­lı yol uzun­lu­ğu­nu ise 585 ki­lo­met­re­ye yük­selt­tik. Sivas’ı Er­zin­can’a, Kay­se­ri’ye, Tokat’a, Yoz­gat’a ve Kah­ra­man­ma­raş’a bö­lün­müş yol­lar­la bağ­la­dık. Şar­kış­la-Kay­nar Yolu, Ha­fik-Do­ğan­şar Yolu, Si­vas-Çam­lı­bel-To­kat Yolu, Ha­fik-Do­ğan­şar Yolu, Ko­yul­hi­sar-Me­su­di­ye Yolu, Re­şa­di­ye-Gö­lo­va-İmran­lı Ay­rı­mı Yolu ile Kan­gal-Çe­tin­ka­ya Ayrım Div­ri­ği Yolu gibi pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­dik. Kan­gal-Ba­lık­lı Çer­mik Tu­ris­tik Yolu ile Şar­kış­la-Ak­ça­kış­la Yo­lu­nu sathi kap­la­ma­lı tek yol ola­rak ta­mam­la­dık. Sivas Ka­ra­yün Ce­lal­li Yo­lun­da Eğri Köp­rü­sü ile Eski Si­vas- Ma­lat­ya yolu üze­rin­de­ki ta­ri­hi Fad­lum Köp­rü­sü­nün ona­rı­mı­nı yap­tık. Sivas’ımız­da hiç tü­ne­li yoktu, 3,8 km uzun­lu­ğun­da 3 tünel inşa ettik. Şu anda da 41 mil­yar 404 mil­yon lira proje be­de­li ile 21 ayrı ka­ra­yo­lu pro­je­si­ne devam edi­yo­ruz. Bun­la­rın en önem­li­le­rin­den ikisi, açı­lı­şı için bir araya gel­di­ği­miz Yağ­don­du­ran Tü­ne­li ve Bağ­lan­tı Yolu ile Nu­mu­ne Has­ta­ne­si Köp­rü­lü Kav­şa­ğı pro­je­le­ri­miz­dir. 1.750 metre ra­kım­lı Yağ­don­du­ran Ge­çi­din­de ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz 850 metre tünel, 717 metre aç-ka­pa ya­pı­sı olmak üzere top­lam 1.567 metre uzun­lu­ğun­da­ki Yağ­don­du­ran Tü­ne­li­mi­zi; bi­tüm­lü sıcak ka­rı­şım kap­la­ma­lı bö­lün­müş yol stan­dar­dın­da, çift tüplü ola­rak inşa ettik. 1.674 metre ko­tun­da baş­la­yan tü­ne­li­miz, yüzde 2 eğim­le devam ede­rek 1.705 metre ko­tun­da sona eri­yor. Tünel pro­je­si­nin top­lam uzun­lu­ğu bağ­lan­tı yol­la­rı ile bir­lik­te 5 km’ye ula­şı­yor. Kış ay­la­rın­da yoğun kar ya­ğı­şı, buz­lan­ma ve tipi ne­de­niy­le zaman zaman ak­sa­yan ula­şı­mı, tünel kon­fo­ruy­la ke­sin­ti­siz hale ge­tir­dik. Özel­lik­le ağır taşıt tra­fi­ği ta­ra­fın­dan önce tır­ma­na­rak ar­dın­dan ini­le­rek zor­luk­la aşı­lan gü­zer­gah­ta daha hızlı ve gü­ven­li ula­şım tesis ettik. Gü­zer­gâh üze­rin­de bu­lu­nan kes­kin vi­raj­lar ve dik ram­pa­la­rı stan­dart­la­ra uygun hale ge­tir­dik. Ay­rı­ca Si­vas-Ma­lat­ya ula­şı­mı­nın ya­nın­da ül­ke­mi­zin gü­ne­yi ile ku­ze­yi ara­sın­da yük­sek stan­dart­lı ka­ra­yo­lu bağ­lan­tı­sı tesis ede­rek, sa­na­yi, ti­ca­ri ve ta­rım­sal ürün­le­rin daha hızlı nak­le­dil­me­si­ni sağ­la­dık. Yağ­don­du­ran Tü­ne­li’nin inşa edil­me­si ve mev­cut yolda yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı­mız sa­ye­sin­de gü­zer­ga­hı 2,2 km kı­sal­ta­rak, se­ya­hat sü­re­si­ni 40 da­ki­ka­dan 30 da­ki­ka­ya in­dir­dik. Böy­le­ce bu yo­lu­muz ile za­man­dan 110,4 mil­yon lira, akar­ya­kıt­tan 142,7 mil­yon lira olmak üzere yıl­lık top­lam 253,1 mil­yon lira ta­sar­ruf ede­ce­ğiz” dedi.
Sivas’ın yerel tra­fi­ğin ya­nın­da ciddi bir tran­sit tra­fik yü­kü­ne de sahip bir şehir ol­du­ğu­na dik­kat çeken Ura­loğ­lu, “Bu ne­den­le Sivas şehir mer­ke­zi ile Nu­mu­ne Has­ta­ne­si’ni bağ­la­yan gü­zer­ga­hın D-200 Dev­let Yolu ile ke­siş­ti­ği nok­ta­da Nu­mu­ne Has­ta­ne­si Fark­lı Se­vi­ye­li Kav­şa­ğı­nı da inşa ettik. Her gün 40 bine yakın ara­cın geçiş yap­tı­ğı ve sin­ya­li­zas­yon ile dur-kalk ya­pa­rak iler­le­yen tra­fi­ği, ke­sin­ti­siz hale ge­ti­re­rek böl­ge­yi ra­hat­lat­tık. Has­ta­la­rı­mı­zın, sağ­lık per­so­ne­li ve zi­ya­ret­çi­le­rin Nu­mu­ne Has­ta­ne­si’ne gü­ven­li ve kon­for­lu eri­şi­mi­ni sağ­la­dık. Özel­lik­le za­man­la ya­rı­şı­lan acil du­rum­lar­da am­bu­lans ve hasta nakil araç­la­rı­nın has­ta­ne­ye hızlı ula­şı­mı­nı tesis ettik. Kav­şa­ğı­mız ile za­man­dan 191 mil­yon lira, akar­ya­kıt­tan 5 mil­yon lira olmak üzere yıl­lık top­lam 196 mil­yon lira ta­sar­ruf ede­ce­ğiz. Çev­re­ye zarar veren araç­la­rın kar­bon emis­yo­nu­nu da 396 ton azal­ta­rak do­ğa­nın ko­run­ma­sı­na katkı sağ­la­ya­ca­ğız. Ba­kan­lık ola­rak biz bu yol­la­rı inşa eder­ken Sivas Be­le­di­ye­miz de kent içi tra­fi­ği­ni ra­hat­la­tan Recep Tay­yip Er­do­ğan Bul­va­rı ve Ali­ba­ba-Kı­la­vuz Bağ­lan­tı Yolu olmak üzere iki büyük pro­je­yi Sivas’a ka­zan­dır­dı. Recep Tay­yip Er­do­ğan Bul­va­rıy­la Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si’ne ula­şı­mı çok daha kısa, kolay ve kon­for­lu bir hale ge­tir­di. Ali­ba­ba-Kı­la­vuz Bağ­lan­tı Yo­luy­la da Ali­ba­ba Ma­hal­le­si’ndeki Âşık Vey­sel Bul­va­rı ile Kı­la­vuz’daki Nec­met­tin Er­ba­kan Bul­va­rı’nı bir­bi­ri­ne bağ­la­dı. Ay­rı­ca bul­var bo­yun­ca oluş­tu­ru­lan koşu ve bi­sik­let yolu ile va­tan­daş­la­rın böl­ge­de spor yap­ma­la­rı­na da imkân sağ­la­dı. Ha­yır­lı uğur­lu olsun. Biz hiz­met için si­ya­set ya­pı­yo­ruz ki, şe­hir­le­ri­miz ge­liş­sin, ül­ke­miz ge­liş­sin, va­tan­daş­la­rı­mız ge­le­ce­ğe gü­ven­le ba­ka­bil­sin. 31 Mart’ta da 2024 yerel se­çim­le­ri için san­dık ba­şı­na gi­de­ce­ğiz. Yerel se­çim­ler­de Ak Parti'yi Sivas'ta tem­sil edecek olan mev­cut be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Sayın Hilmi Bil­gin de uzun yıl­lar­dır po­li­ti­ka­nın için­de olan çok de­ne­yim­li bir isim. İnşal­lah 31 Mart son­ra­sın­da da Baş­ka­nı­mız Hilmi Bil­gin ile bir­lik­te Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın li­der­li­ğin­de Sivas’a ya­kı­şan, Tür­ki­ye Yüz­yı­lı'na ya­kı­şan pro­je­le­re imza ata­ca­ğız. Bu dü­şün­ce­ler­le hem Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ha­ya­ta ge­çir­di­ği Yağ­don­du­ran Tü­ne­li ve Nu­mu­ne Has­ta­ne­si Köp­rü­lü Kav­şa­ğı’nın hem de Sivas Be­le­di­ye­mi­zin ha­ya­ta ge­çir­di­ği Recep Tay­yip Er­do­ğan Bul­va­rı ve Ali­ba­ba-Kı­la­vuz Bağ­lan­tı Yolu’nun yapım ça­lış­ma­la­rın­da emeği geçen tüm ça­lı­şan­la­ra te­şek­kür edi­yor, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum. Açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı­mız yol­la­rı­mı­zın tek­rar­dan ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, Sayın Hilmi Bil­gin ve kıy­met­li eki­bi­ne de ça­lış­ma­la­rı­mı­za kat­kı­la­rın­dan do­la­yı ay­rı­ca te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
Prog­ram­da ko­nu­şan Vali Yıl­maz Şim­şek ise “Bugün güzel bir ve­si­ley­le bir ara­da­yız. Pro­je­le­rin şeh­ri­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, emeği geçen her­ke­se te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Bi­lin­di­ği üzere ül­ke­mi­zin ikin­ci büyük kenti olan Sivas aynı za­man­da dev­let il yolu açı­sın­dan da en uzun yol ağına sahip il­le­ri­miz­den bi­ri­si­dir. En­ge­be­li coğ­raf­ya­mı­za rağ­men ka­ra­yo­lu, de­mir­yo­lu ve ha­va­yo­lu an­la­mın­da son dö­nem­de ya­pı­lan ya­tı­rım­lar Sivas’ı daha ula­şı­la­bi­lir bir kent ko­nu­mu­na ge­tir­miş­tir. Bugün iti­ba­riy­le il sı­nır­la­rı­mız­da bin 39 ki­lo­met­re dev­let yolu , bin 400 ki­lo­met­re il yolu olmak üzere top­lam 2 bin 439 ki­lo­met­re yol ağı­mız bu­lun­mak­ta ve bunun da 836 ki­lo­met­re­si bö­lün­müş yol ola­rak hiz­met ver­mek­te­dir. İnşal­lah Si­vas-Ma­lat­ya ara­sın­da­ki ça­lış­ma­la­rın da ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te ili­miz tüm komşu il­le­re duble yol ile bağ­lan­mış ola­cak­tır. Sivas’ımız ula­şım ko­nu­sun­da önem­li hiz­met­le­re ka­vuş­muş­tur, in­şal­lah bun­dan sonra da ka­vuş­ma­ya devam ede­cek­tir” dedi.

Prog­ram­da ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilmi Bil­gin de “Biz­ler 22 yıl­dır Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın li­der­li­ğin­de ‘İnsanı yaşat ki dev­let ya­şa­sın’ an­la­yı­şıy­la bu ül­ke­nin her karış top­ra­ğı­na hiz­met et­me­nin onu­ru­nu, mut­lu­lu­ğu­nu, gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz. Bugün bu­ra­da 5 yıl bo­yun­ca şeh­ri­mi­ze Sivas Be­le­di­ye­si ola­rak ula­şım ala­nın­da ka­zan­dır­mış ol­du­ğu­muz bir­çok pro­je­nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. 5 yıl önce mil­le­ti­miz­den yetki is­te­di­ği­miz zaman ‘Az laf, çok iş’ an­la­yı­şıy­la ça­lı­şa­ca­ğız dedik. Allah’a şük­re­di­yo­rum, 5 yıl önce söz ver­di­ği­miz pro­je­le­ri birer birer ha­ya­ta ge­çir­me­nin ve açı­lı­şı­nı yap­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Pro­je­le­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de emeği geçen herk­se te­şek­kür edi­yo­ruz. Biz ekip an­la­yı­şıy­la bir­lik­te şeh­ri­mi­ze hiz­met ettik. İnşal­lah aynı an­la­yış­la bir­lik­te şeh­ri­mi­ze değer ka­ta­cak, şeh­ri­mi­zi Tür­ki­ye Yüz­yı­lı’nın par­la­yan yıl­dı­zı ya­pa­cak pro­je­le­ri­mi­ze hız kes­me­den devam ede­ce­ğiz. Bugün açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı­mız pro­je­le­ri­miz şeh­ri­mi­ze ha­yır­lı olsun. Sayın Ba­ka­nı­mı­zın des­te­ğiy­le bir­lik­te in­şal­lah ula­şım­da önü­müz­de­ki dö­nem­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken pro­je­le­ri de birer birer ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. Hiz­met ve eser odak­lı ça­lış­ma­la­rı­mız devam edecek. Bizim kav­ga­mız da sev­da­mız da şeh­ri­mi­ze hiz­met ge­tir­mek. Bunun mü­ca­de­le­si içe­ri­sin­de­yiz. O ne­den­le biz ko­nuş­mu­yo­ruz, bizim adı­mı­za eser­le­ri­miz ko­nu­şu­yor” dedi.
Pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ke­si­len kur­de­le ile Ali­ba­ba - Kı­la­vuz Bağ­lan­tı Yolu Pro­je­si­nin açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ril­di. Açılışın ardından Bakan Uraloğlu, TOGG ile bağlantı yolundan geçti. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER