Resmi İlanlar

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
05-04-2024 00:00
SİVAS

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GENEL CERRAHİ AD VE ANESTEZİ VE REANİMASYON AD İÇİN TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/395863

 

1-İdarenin

a) Adı

:

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Finansal Yöneticiliği 58140 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462580000/0163 - 3462580020

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

GENEL CERRAHİ AD VE ANESTEZİ VE REANİMASYON AD İÇİN TIBBİ CİHAZ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) aydır. Ancak iş hiçbir suretle 15/12/2024 tarihini geçmeyecektir. Hastanemiz dilerse sözleşme aşamasında sipariş takvimini belirleme yetkisine sahiptir. Teslimat bölüm isteği doğrultusunda yapılacaktır. Teslim edilmediği takdirde idari şartname ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.04.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Finansal Yöneticiliği Toplantı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Yetkili Satıcı Belgesi

Tüm Kısımlar için

İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin Yetkili Satıcı Olduklarına ilişkin belgeyi Yeterlilik Bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

İmalatçı Belgesi

Tüm Kısımlar için

İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin imalatçı olması durumunda imalatçı olduklarına ilişkin belgeyi Yeterlilik Bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Sanayi Sicil Belgesi

Tüm Kısımlar için

İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin imalatçı olması durumunda Sanayi Sicil Belgesi’ni Yeterlilik Bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Yedek Parça Fiyat Listesi

Tüm Kısımlar için

İstekliler, teklif ettikleri cihaza ait tüm yedek parçaların (yedek parça, prob, aksesuarlar,devre kartları vb. gibi) döviz cinsinden fiyat listesini Yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdırlar.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

UBB veya ÜTS KODLARI/YETKİ BELGESİ

Tüm Kısımlar için

İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C.Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ,Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi ve Medula sistemine kayıt edildiğine ve onaylandığına dair belge ile teklif edilen her kalemin onaylanmış ürün (barkod) numarasını ve ayrıca distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de Bayi/Firma kodlarını teklifleri ile birlikte Yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdırlar.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Teknik Şartnameye Cevap Metni

Tüm Kısımlar için

İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak teknik şartnameye sırasıyla cevap metinlerini, teknik şartname hükümleri doğrultusunda Yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaklardır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

Tüm Kısımlar için

: Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde yer alacak cevaplar, orjinal katalog ve dökümanlar üzerinde işaretlenecektir. Verilen cevaplar orjinal katalog üzerinde görünmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.İstekliler, teknik dökümanlarını Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN02014727
RESMİ İLANLAR