USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

Sivas’ın Tra­fik So­ru­nu­na Neş­ter

Sivas’ta şehir içi ula­şı­mı ko­lay­laş­tır­mak adına be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len Ali­ba­ba-Kı­la­vuz Bağ­lan­tı Yolu Pro­je­si ta­mam­lan­dı. 3 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da­ki yol­dan TOGG ile geçen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilmi Bil­gin, Sivas’a değer ka­ta­cak eser­ler inşa et­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

10-12-2023 11:58
SİVAS
Google News

Hayrullah AĞKAŞ 
Sivas Be­le­di­ye­si­nin Ali­ba­ba Ma­hal­le­si Âşık Vey­sel Bul­va­rı ile Şeyh Şamil Ma­hal­le­si Nec­met­tin Er­ba­kan Bul­va­rı’nı bir­bi­ri­ne bağ­la­ya­cak olan yol pro­je­sin­de ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı.
Şehir içi ula­şı­mı ko­lay­laş­tır­mak adına ya­pı­mı­na baş­la­nan Ali­ba­ba-Kı­la­vuz Bağ­lan­tı Yolu araç tra­fi­ği­ne açıl­dı.


3 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da ve 40 metre ge­niş­li­ğin­de, 3 şerit gi­diş-ge­liş olan yol pro­je­si şeh­rin iki böl­ge­si­ni bir­bi­ri­ne bağ­la­dı. Koşu ve bi­sik­let yol­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu proje kap­sa­mın­da 800 adet de ni­te­lik­li ağaç di­kil­di.
Yolun açı­lı­şı­nı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilmi Bil­gin ger­çek­leş­tir­di. Bil­gin, yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Bugün şeh­ri­mi­ze değer ka­ta­cak, şeh­ri­mi­zin ge­liş­me­sin­de önem­li bir fonk­si­yon üst­le­necek yolun açı­lı­şın­da­yız. Ali­ba­ba-Kı­la­vuz bağ­lan­tı­lı yo­lu­nu açmış bu­lu­nu­yo­ruz. Şeh­ri­mi­ze ha­yır­lı olsun. Biz gö­re­ve gel­di­ği­miz gün­den iti­ba­ren eki­bi­miz­le bir­lik­te şeh­ri­mi­ze bir söz ver­miş­tik. Bu şehri daha ge­liş­miş bir hale ge­ti­recek, bu şe­hir­de ya­şa­yan in­san­la­rı mutlu kı­la­cak ve bu şeh­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı be­lir­le­ye­rek ön­ce­lik­ler doğ­rul­tu­sun­da ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek pro­je­le­re birer birer baş­la­dık. Allah’a şü­kür­ler olsun birer birer de hiz­me­te açı­yo­ruz” dedi.


Bil­gin, ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da; “Bugün açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği­miz bu yol 2 bin 770 metre uzun­lu­ğun­da gi­diş-ge­liş ve 3 şerit. Bi­sik­let yolu, yü­rü­yüş yolu, ay­dın­lat­ma­sı ve ağaç­lan­dır­ma­sıy­la bir­lik­te sa­de­ce böl­ge­ye değil şehre değer ka­ta­cak ve uzun yıl­lar şeh­rin tra­fik so­ru­nu ya­şa­ma­ya­ca­ğı bir ana ar­te­ri açmış bu­lu­nu­yo­ruz. Süreç içe­ri­sin­de yolun pro­je­len­di­ril­me­sin­den yapım aşa­ma­sı­na kadar emek veren tüm bi­rim­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Fe­da­kar­ca bir ça­lış­ma ne­ti­ce­sin­de bugün iti­ba­riy­le tra­fi­ğe açmış bu­lu­nu­yo­ruz. 5 yıl önce be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı­mı­zın baş­la­dı­ğı günde mil­le­ti­mi­ze bir söz ver­miş­tik; ‘Ortak akıl ve is­ti­şa­re ile bir­lik­te şehre değer ka­ta­cak eser­ler inşa ede­ce­ğiz’ de­miş­tik. 5 yılın so­nun­da da aynı sö­zü­müz­le in­şal­lah bu şeh­rin ih­ti­ya­cı olan, mil­le­ti­mi­zin ih­ti­ya­cı olan eser­le­ri şeh­ri­mi­ze ka­zan­dır­ma­ya ekip ola­rak devam ede­ce­ğiz. Bizim mil­le­ti­miz­den ta­le­bi­miz hayır iş­le­ri­miz­de des­tek­le­me­le­ri ve du­ala­rı­nı esir­ge­me­me­le­ri” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.


“Eleş­ti­ri­ye açık bir yö­ne­ti­miz” diyen Bil­gin, “Ya­pı­lan hiz­met­le­re olum­lu-olum­suz her eleş­ti­ri­ye açı­ğız ama şun­dan emi­niz ki yap­tı­ğı­mız her proje şeh­rin ön­ce­li­ği doğru be­lir­len­miş pro­je­ler­dir. Bun­lar­dan bir ta­ne­si de bugün açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği­miz Çay­bo­yu Kı­la­vuz bağ­lan­tı yolu pro­je­si. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si, Şeyh­şa­mil Ma­hal­le­si, Ahmet Turan Gazi Ma­hal­le­si­ni oluş­tu­ran yak­la­şık 100 bin nü­fu­sun ya­şa­dı­ğı bir bölge. Yolun resmi ola­rak açı­lı­şı­nı yap­ma­dan dahi olu­şan tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nu gör­dük. İnşal­lah hep bir­lik­te bu şehre hiz­met et­me­ye ve eser si­ya­se­ti­mi­ze devam ede­ce­ğiz. Bizim adı­mı­za ko­nu­şa­cak eser­ler inşa et­me­ye hep bir­lik­te devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bil­gin, yap­tı­ğı açık­la­ma­nın ar­dın­dan yerli ve milli ara­cı­mız olan TOGG ile bağ­lan­tı yo­lun­dan geçti.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
Sosyal medyaya mı internet medyasına mı güveniyorsunuz?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
08.04.2024
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray3184+49
2Fenerbahçe3182+56
3Trabzonspor3252+12
4Beşiktaş3147+4
5Kasımpaşa31460
6Çaykur Rizespor3145-7
7Sivasspor3244-5
8Başakşehir FK3143+3
9Antalyaspor3142+2
10Alanyaspor3142-1
11Adana Demirspor3139+5
12Samsunspor3137-6
13Kayserispor3136-9
14MKE Ankaragücü3134-3
15Hatayspor3133-5
16Konyaspor3133-13
17Gaziantep FK3131-13
18Fatih Karagümrük3130-5
19Pendikspor3130-27
20İstanbulspor3113-37
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
CİLALI TAŞ!