USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Politika

Mustafa Des­ti­ci Sivas'ta Ko­nuş­tu: Si­vas­lı­la­rı Asla Mah­cup Et­me­ye­ce­ğiz

Sivas Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret ede­rek çi­çe­ği bur­nun­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Adem Uzun’u teb­rik eden Büyük Bir­lik Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Des­ti­ci, “Si­vas­lı kar­deş­le­ri­mi­ze şah­sım ve ca­mi­am adına şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Emin ol­sun­lar asla on­la­rı mah­cup et­me­ye­ce­ğiz, asla on­la­rın gü­ven­le­ri­ni boşa çı­kar­ma­ya­ca­ğız” dedi.

Mustafa Des­ti­ci Sivas'ta  Ko­nuş­tu: Si­vas­lı­la­rı Asla Mah­cup Et­me­ye­ce­ğiz
05-04-2024 14:45
SİVAS
Google News

Hayrullah AĞKAŞ

Büyük Bir­lik Par­ti­si (BBP) Genel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Des­ti­ci, Sivas Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti.
31 Mart’ta ger­çek­leş­ti­ri­len yerel se­çim­ler­de en yakın ra­ki­bi­ne 14 puan fark ata­rak ka­za­nan par­ti­le­ri­nin adayı Dr. Adem Uzun’u teb­rik eden Des­ti­ci, Sivas’ta 5 yıl bo­yun­ca önem­li hiz­met­le­re imza atı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Teş­ki­lat men­sup­la­rı­nın da ka­tıl­dı­ğı zi­ya­ret­te ko­nu­şan Genel Baş­kan Des­ti­ci, 10 yıl önce Sivas Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan Doğan Ürgüp’e hiz­met­le­rin­den ötürü te­şek­kür etti.


31 Mart se­çim­le­ri­nin ka­za­nıl­ma­sın­da emeği geçen teş­ki­lat men­sup­la­rı­na te­şek­kür eden Des­ti­ci, “Sivas adeta bizim işa­ret fi­şe­ği­mi­zi oldu. İnşal­lah ina­nı­yo­rum ki bu­ra­da ya­pa­ca­ğı­mız ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar böl­ge­de­ki diğer vi­la­yet­le­ri­mi­zi, daha sonra da bütün Tür­ki­ye’yi et­ki­le­yecek, bütün il ve il­çe­le­re de örnek ola­cak ve do­la­yı­sıy­la da bu­ra­da­ki hiz­met­ler daha sonra diğer il­le­ri­mi­ze de ya­yı­la­cak­tır. Ben bu an­lam­da hem be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­za hem be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­mi­ze hem de teş­ki­la­tı­ma so­nu­na kadar gü­ve­ni­yo­rum. Allah’ın iz­niy­le hep bir­lik­te bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de Sivas’ı Tür­ki­ye’nin en iyi yö­ne­ti­len, en iyi hiz­met­le­rin ge­ti­ril­di­ği bir be­le­di­ye ya­pa­ca­ğız” dedi.


SİVAS’IMIZI İNŞAL­LAH DAHA DA BÜ­YÜ­TE­CEĞİZ
“Ga­ye­miz va­ta­nı­mı­za, mil­le­ti­mi­ze, dev­le­ti­mi­ze ve özel­de de Sivas’ımıza ve Si­vas­lı kar­deş­le­ri­mi­ze hiz­met et­mek­tir” diyen Genel Baş­kan Des­ti­ci, “İnşal­lah Allah bu ko­nu­da yar­dım­cı­mız ola­cak­tır ve be­le­di­ye im­kan­la­rıy­la ya­pı­la­bi­lecek her şey bu­ra­da en üst dü­zey­de ya­pı­la­cak­tır. Be­le­di­ye im­kan­la­rı­nın yet­me­di­ği ya da be­le­di­ye­yi aşan nok­ta­lar­da An­ka­ra’dan hangi hiz­me­tin hangi kamu ku­ru­mun­dan gel­me­si ge­re­ki­yor­sa Allah’ın iz­niy­le ora­dan ge­lecek hiz­met­le­ri de Sivas’ımıza ge­ti­re­ce­ğiz ve Sivas’ımızı in­şal­lah daha da bü­yü­te­ce­ğiz ve kal­kın­dı­ra­ca­ğız. Daha gü­ven­li, daha ya­şa­nı­la­bi­lir, gelir dü­ze­yi daha yük­sek, eği­tim se­vi­ye­si daha yük­sek, alt yapı hiz­met­le­ri­nin daha yük­sek ve­ril­di­ği, dep­rem başta olmak üzere bütün risk­le­rin azal­tıl­dı­ğı bir şehir ha­li­ne hep bir­lik­te ge­ti­re­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.


Sivas’ta geç­miş­ten bu güne görev yapan tüm be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na hiz­met­le­ri için te­şek­kür eden Des­ti­ci, “Biz on­la­rın bı­rak­tı­ğı yeri, nok­ta­yı çok daha ile­ri­ye ta­şı­ya­ca­ğız. Bunu ya­par­ken Si­vas­lı­lar­la bir­lik­te ya­pa­ca­ğız. Önü­müz­de­ki gün­ler­de geniş ka­tı­lım­lı bir top­lan­tı ya­pa­ca­ğız. Orada Si­vas­lı kar­deş­le­ri­mi­zi, sivil top­lum ör­güt­le­ri­mi­zin tem­sil­ci­le­ri­ni din­le­ye­ce­ğiz. On­la­rın da ta­lep­le­ri­ni ala­ca­ğız ve ondan sonra kol­la­rı sı­va­yıp hep bir­lik­te işe baş­la­ya­ca­ğız. Cum­hur İtti­fa­kı­nın bir par­ça­sı­yız. El­bet­te ki Cum­hur İtti­fa­kı par­ti­le­ri­miz başta olmak üzere diğer si­ya­si par­ti­le­ri­mi­zin de gö­rüş­le­rin ala­ca­ğız ve on­la­rın da bu hiz­met­le­re katkı yap­ma­sı­nı is­te­ye­ce­ğiz. Yani biz asla hiç kim­se­yi ayır­ma­ya­ca­ğız, ay­rış­tır­ma­ya­ca­ğız. Bir ve be­ra­ber ola­ca­ğız. Bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de Sivas’ı el bir­li­ğiy­le yö­ne­te­ce­ğiz Allah’ın iz­niy­le. Biz mil­le­ti­mi­ze neyin sö­zü­nü ver­dik? İlkeli be­le­di­ye­ci­lik sö­zü­nü ver­dik. İlke­le­ri­miz bel­li­dir. Dev­le­tin be­ka­sı, ül­ke­nin bü­tün­lü­ğü, mil­le­tin is­tik­la­li ve is­tik­ba­li­dir. Bun­lar­da ta­vi­zi­miz asla ola­maz. Bu nok­ta­da bö­lü­cü­ler hariç, vatan ha­in­le­ri hariç, terör iş bir­lik­çi­le­ri ve uzan­tı­la­rı hariç bu be­le­di­ye­nin ka­pı­sı her­ke­se açık­tır. Te­rör­le ara­sı­na me­sa­fe koy­ma­yan, dev­le­te kafa tutan, dev­le­tin as­ke­ri­ne ve po­li­si­ne kur­şun sıkan te­rö­rist­le­re el­bet­te ki par­ti­mi­zin de be­le­di­ye­mi­zin de ka­pı­la­rı ka­pa­lı­dır, gönül ka­pı­la­rı­mız da ka­pa­lı­dır. Onun dı­şın­da­ki her­ke­se ka­pı­mız açık­tır. Bu­nun­la bir­lik­te hak­tan, hu­kuk­tan, ada­let­ten asla ay­rıl­ma­ya­ca­ğız. Biz şef­faf bir be­le­di­ye­ci­lik va­det­tik. Asla ka­pa­lı ka­pı­lar ar­ka­sın­da işler ol­ma­ya­cak ve her şey Si­vas­lı hal­kı­mı­zın gözü önün­de ya­pı­la­cak. Ge­re­ki­yor­sa bun­lar bu mey­dan­dan ilan edi­lecek. Bazı prog­ram­lar canlı ya­yın­la­na­cak. Şef­faf ola­ca­ğız. Si­vas­lı­nın Sivas’a ya­pı­lan hiz­met­le­rin nasıl ya­pıl­dı­ğı­nı bil­me­ye hakkı var ve bunu bi­le­cek­ler. Biz temiz bir be­le­di­ye­ci­lik va­det­tik. Sivas’ın bütün so­kak­la­rı, bütün cad­de­le­ri ter­te­miz ola­cak el­bet­te ama te­miz­lik­ten kas­tı­mız sa­de­ce bu değil. Te­miz­lik­ten kas­tı­mız aynı za­man­da ah­lak­lı bir be­le­di­ye­ci­lik. Bu ko­nu­da üze­ri­mi­ze dü­şe­ni zi­ya­de­siy­le ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.


SİVAS’I SAL­DIR­GAN SOKAK KÖ­PEK­LERİNDEN TEMİZLE­YE­CEĞİZ
Sokak hay­van­la­rıy­la il­gi­li de ko­nu­şan Des­ti­ci, “2009 yı­lın­da biz Sivas Be­le­di­ye­mi­zi al­dı­ğı­mız­da Doğan Ürgüp bey be­le­di­ye baş­ka­nı se­çil­di­ğin­de bir ça­lış­ma ya­pıl­dı ve bin 100 köpek tes­pit edil­di. Hay­van ba­rı­nak­la­rı ya­pıl­dı ve bu kö­pek­le­rin ta­ma­mı hay­van ba­rı­nak­la­rı­na alın­dı. El­bet­te ki ön­ce­li­ği­miz sokak hay­van­la­rı­nı ba­rı­nak­la­ra almak ya da daha ko­ru­nak­lı bir yere al­mak­tır ama önem­li olan şudur: So­kak­ta in­san­la­ra sal­dı­ra­cak bir tane köpek bı­rak­ma­mak­tır. Sivas’ı sal­dır­gan sokak kö­pek­le­rin­den te­miz­le­ye­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.


TEC­RÜ­BESİNİ SİVAS’A VE SİVAS­LI­YA HİZMET OLA­RAK SU­NA­CAK
Sivas’ı ka­zan­dık­la­rı için mutlu ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Des­ti­ci, “Ca­mi­amız adına mut­lu­yum. Sivas’ımız adına, ül­ke­miz adına mut­lu­yum. Bize bu mut­lu­lu­ğu ya­şa­tan Allah’a ham­de­di­yo­rum. Sivas’ın kıy­met­li, de­ğer­li, iyi ye­tiş­miş, eği­tim­li, bil­gi­li bir be­le­di­ye baş­ka­nı oldu. İnşal­lah bu bil­gi­si­ni, tec­rü­be­si­ni eki­biy­le bir­lik­te Sivas’a ve Si­vas­lı­ya hiz­met ola­rak su­na­cak­tır. Buna yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Biz ya­nın­da­yız ve in­şal­lah hep bir­lik­te bu hiz­met­le­ri ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Bir kez daha tüm Si­vas­lı kar­deş­le­ri­mi­ze şah­sım ve ca­mi­am adına şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Emin ol­sun­lar asla on­la­rı mah­cup et­me­ye­ce­ğiz, asla on­la­rın gü­ven­le­ri­ni boşa çı­kar­ma­ya­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
Sosyal medyaya mı internet medyasına mı güveniyorsunuz?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
21.05.2024
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray3799+64
2Fenerbahçe3796+62
3Trabzonspor3764+17
4Başakşehir FK3758+10
5Beşiktaş3756+6
6Kasımpaşa3753-4
7Alanyaspor3751+3
8Sivasspor3751-8
9Çaykur Rizespor3750-8
10Antalyaspor3748-5
11Adana Demirspor3744-3
12Samsunspor3743-8
13Kayserispor3742-12
14Gaziantep FK3741-8
15Konyaspor3741-11
16MKE Ankaragücü3740-4
17Hatayspor3738-9
18Fatih Karagümrük3737-5
19Pendikspor3737-30
20İstanbulspor3716-47
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
CİLALI TAŞ!