Resmi İlanlar

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
13-02-2024 00:00
SİVAS

2024 YILI MEDİKAL AMAÇLI GAZ ALIMI (TÜP DOLUMU) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/147189

 

1-İdarenin

a) Adı

:

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Finansal Yöneticiliği 58140 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462580000/0164 - 3462580020

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI MEDİKAL AMAÇLI GAZ ALIMI (TÜP DOLUMU)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 Kalem (2 Kısım) Medikal Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) ay olup, işin süresi 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. Hastanemiz dilerse sözleşme aşamasında sipariş takvimini belirleme yetkisine sahiptir. Teslimat bölüm isteği doğrultusunda yapılacaktır. Bölümün ilgili firmaya sipariş vermesinden itibaren 24 (yirmi dört) saat içeresinde teslimat gerçekleşmelidir. Teslim edilmediği takdirde idari şartname ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ile birlikte işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Finansal Yöneticiliği Toplantı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

2.Kısım için:

a) İstekli firma, "Sınai ve Tıbbi gazların Üretimi, Dolumu, Pazarlaması ve Dağıtımı" faaliyetlerine yönelik olarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacak, bu belge Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

b) Firmanın kendine ait tüplerle hizmet vermesi durumunda, basınçlı gaz tüplerinde CE markalaması yerine kullanılan Pİ markasına sahip olduğunu belirtir belge ve ilgili direktife uygunluğunu belirtir Tip Onay Belgesine sahip olacak ve bu belge Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

c) Firmanın kendine ait tüplerle hizmet vermesi durumunda, tüplerin TS11169/ISO 4705 veya TS EN 1964-1 standartlarına uygunluğunu belirtir TSE Kalite Uygunluk Belgesine ve yine TSE tarafından verilmiş bu standartlara dayalı olan İmalata Yeterlilik Belgesi’ne sahip olacak, bu belge Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

d) Azot Gazı ve Sıvı Azot için: TS3192 standardına yönelik TSE Kalite Uygunluk Belgesi ve TSE İmalata Yeterlilik Belgesi’ne sahip olacak ve  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

Karbondioksit Gazı İçin: TS11336 “Karbondioksit – Gıda Sanayi’nde Kullanılan” standardına uygunluğunu belgeleyen TSE Kalite Uygunluk Belgesi’ne ve TSE İmalata Yeterlilik Belgesine sahip olacak, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1. Kısım için:

a) İstekliler, Üretici ise Sağlık Bakanlığınca onaylanmış "Üretim,dolum veya dağıtım izin belgesini, Bayii ise Bayisi olduğu firmanın T.C.Sağlık Bakanlığınca onaylanmış üretim ve dolum belgelerine ek olarak Bayii'nin kendisine ait T.C.Sağlık Bakanlığınca onaylanmış depolama ve dağıtım izin belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır.

b) İstekli, üretici firmaya bayi ise bayi olduğuna dair belgeyi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır.

c) İstenilen gazların saflığı Türk ve/veya Avrupa Farmakopesinin özelliklerine uygun olacaktır.Türk ve/veya Avrupa Farmakopesine uygunluk belgelenerek Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunulmalıdır.

2. Kısım için:

a) İstekli firma, Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Amaçlı Gaz Üretimi, Dolumu Pazarlaması ve Dağıtımı İzin Belgelerine sahip olacak ve bunu Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır.

İstekli Bayi ise, bayisi olduğu üretici firmadan alınmış ve idaremiz adına düzenlenen, üreticinin sözleşmeli bayisi olduğuna dair güncel Yetkili Bayilik yazısını Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır. Ayrıca üretici ile yaptığı ve  ihale dönemini, miktarını ve ihale kalemlerini kapsayan sözleşmenin bir suretini verecektir.

b) İstekli firma, medikal amaçlı gaz üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtrBasın No : ILN01982494
RESMİ İLANLAR
Bugün yayınlanan resmi ilan bulunamadı!...