USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Akıl Oyunları                             

19-08-2022
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Savaşın bir&ccedil;ok &ccedil;eşidi vardır. Bunları şu şekilde sıralamak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r; n&uuml;kleer savaş, biyolojik savaş, teknolojik savaş, hava savaşı ve psikolojik savaş t&uuml;r&uuml; vardır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Psikolojik<strong> </strong>savaş, D&uuml;şmanların d&uuml;ş&uuml;nceleri, hareket tarzları, hisleri, gelenekleri ve inan&ccedil;ları &uuml;zerinde genel olarak bir baskı yapılması sonucunda bu psikolojik g&uuml;c&uuml;n kırılması ama&ccedil;lanan bir savaş t&uuml;r&uuml;d&uuml;r.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Modern bir icat gibi g&ouml;r&uuml;nse de psikolojik savaş, savaşın kendisi kadar eskidir. &Ouml;rneğin g&uuml;&ccedil;l&uuml; Roma lejyon askerleri, kılı&ccedil;larını ile kalkanlarına vurarak, rakiplerinde dehşet uyandırmak i&ccedil;in tasarlanmış bir şok ve korku taktiği kullanıyorlardı.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Bunun tarihteki en iyi &ouml;rneklerinden biri&nbsp;Mete Han&rsquo;a aittir. Mete han, &Ccedil;inlilerle yapılan&nbsp;Baideng Muharebesi&rsquo;nde 20.000 kişi ile yaklaşık 200.000 civarındaki &Ccedil;in ordusunu yener. Kayıtlara ge&ccedil;en ilk&nbsp;turan taktiği&nbsp;bu savaşta kullanılmıştır.<span style="background-color:white"><span style="color:#202122"> Geri &ccedil;ekilmekte olan Mete, aniden durup &Ccedil;inlilerin &uuml;st&uuml;ne saldırdı. &Ccedil;inliler bu beklenmedik hamle karşısında afallamıştı, Baideng Kalesi &ouml;n&uuml;nde Hunlarla karşılaştılar ve ağır bir yenilgiye uğradılar.</span></span> İmparator panik i&ccedil;inde kaleye &ccedil;ekildi. Birliklerini toparlayıp durumu değerlendirmeyi umuyordu ancak Hunlar fırsatı ka&ccedil;ırmayarak kalenin etrafını sardı. Mete ordusunu d&ouml;rt t&uuml;mene ayırıp kalenin t&uuml;m &ccedil;ıkışlarını tuttu. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Kuşatma yedi g&uuml;n s&uuml;rd&uuml;. İmparator k&ouml;şeye sıkışmıştı ve barış i&ccedil;in t&uuml;m şartları kabule razıydı. Buradan kurtulsa bile d&uuml;şmanının taktik ve manevra kabiliyetine bizzat tanık olduğu i&ccedil;in savaşı s&uuml;rd&uuml;remeyeceğini biliyordu. İmparator, Hunlara barış &ouml;nerdi.<span style="background-color:white"><span style="color:#202122"> Mete &Ccedil;inlilerin y&uuml;reğine korku salmıştı. Mete psikolojik yıpratma taktiğini sonuna kadar uyguladı. Antlaşmadan sonra İmparator&#39;un kaleden &ccedil;ıkmasına izin verdi ancak &Ccedil;inlilerin ge&ccedil;eceği yolun iki yakasına askerlerini yerleştirip okları İmparator&#39;a &ccedil;evirtti. Liu-pang/Gao-zu bu korkuyu hayatı boyunca unutmayacak ve Mete&#39;nin t&uuml;m tehditlerine boyun eğecekti.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Modern psikolojik savaşın en etkili &ouml;rnekleri 1930&#39;lardaki Nazi&nbsp;propagandası ve 1945 sonrası&nbsp;ABD&nbsp;tarafından&nbsp;kom&uuml;nist tehlikeye karşı yeniden tanımlanan ve ayrıntılandırılan bir m&uuml;cadele bi&ccedil;imidir. Devlet tarafından,&nbsp;gizli servisler aracılığıyla, basın yayın organları denetim altında bulunan&nbsp;sendika,&nbsp;dernek&nbsp;vb. &ouml;rg&uuml;tler kullanılarak y&uuml;r&uuml;t&uuml;len bu m&uuml;cadelenin temel amacı halkın beynini &uuml;t&uuml;lemektir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Etkili kullanıldığında d&uuml;nyanın en g&uuml;&ccedil;l&uuml; silahıdır. Derler ki; &ldquo;Psikolojik savaş, başkalarının etkisi altında oldukları halde, bireyleri veya kitleleri kendi iradeleriyle hareket ettiklerine ya da karar verdiklerine inandırmayı ama&ccedil;layan ve bunu &uuml;zerinden menfaat sağlayan yeg&acirc;ne m&uuml;cadele unsurudur.&rdquo;</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Psikolojik savaş ge&ccedil;mişte sadece askeri operasyonları destekleyici bir enstr&uuml;man iken, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde mevcut dinamiklerin de etkisiyle başlı başına bir aksiyon ve sonu&ccedil; alma metoduna d&ouml;n&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r. Yarım y&uuml;zyıl &ouml;ncesine kadar hedeflerine ya da d&uuml;şmanlarına boyun eğdirebilmenin ve onlara karşı iradeni h&acirc;kim kılmanın mutlak se&ccedil;eneği &quot;sert g&uuml;&ccedil;&quot; adı verilen askeri g&uuml;&ccedil; unsurunu işletmekten ge&ccedil;iyordu.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Gelişen k&uuml;resel şartlar ve mevcut ekonomik dinamikler sert g&uuml;&ccedil; kavramını tek se&ccedil;enek olmaktan &ccedil;ıkarınca, a&ccedil;ığa &ccedil;ıkan alternatif gereksinimini yumuşak g&uuml;&ccedil; unsurları ve psikolojik savaş y&ouml;ntemleri doldurdu. Ekonomik dengelerin bozulma korkusu ve savaş eyleminin aşırı yıpratıcı etkisi, &uuml;lkeleri silah ve ordu kullanmadan hasımlar ve &ccedil;ıkar b&ouml;lgeleri &uuml;zerinde operasyon yapabilme ihtiyacına y&ouml;neltti. Psikolojik savaş, &ouml;rt&uuml;l&uuml; operasyon faaliyetleri ile istihbarat kurumlarının da g&ouml;revleri arasına eklemlendi ve &uuml;lkelerin kritik &ccedil;ıkarlarını koruma amacıyla başvurulan can alıcı bir metot haline geldi.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Eğer g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde en az maliyetle ve tek kurşun dahi kullanmadan bir &uuml;lkeyi ya da b&ouml;lgeyi bi&ccedil;imlendirmek istiyorsanız, sizi hedefe en kestirme yolla ulaştıracak ara&ccedil;, etkili bir bi&ccedil;imde tasarlanan &ouml;rt&uuml;l&uuml; operasyon ve onu destekleyen psikolojik savaş faaliyetleridir. Psikolojik savaş&nbsp;dolaylı tutum&nbsp;adı verilen stratejik konseptin g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki en etkili ara&ccedil;larından biri olmakla birlikte, savaşma gereksinimi duymadan kale kapılarını a&ccedil;manın en pratik yoludur.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Kalpleri ve zihinleri ele ge&ccedil;irmek i&ccedil;in &ouml;l&uuml;mc&uuml;l olmayan bir &ccedil;aba olarak psikolojik savaş; tipik olarak hedeflerinin değerlerini, inan&ccedil;larını, duygularını, muhakemesini, g&uuml;d&uuml;lerini veya davranışlarını etkilemek i&ccedil;in propaganda kullanır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Bu psikolojik savaş t&uuml;r&uuml;n&uuml; en aktif kullanan b&uuml;y&uuml;k d&uuml;nya devletleridir. Her ne kadar da barışın koruyucusu olarak g&ouml;r&uuml;nseler de aslında birbirlerini i&ccedil;ten &ccedil;&ouml;kelten bir d&uuml;ş&uuml;nce ve psikolojik savaş i&ccedil;erisine girmişlerdir. Kendilerini barışın el&ccedil;isi olarak g&ouml;ren bu devletler barış g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; altında savaş politikalarını izlemekte ve bu &ccedil;er&ccedil;evede hareket etmektedirler.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde ABD başta olmak &uuml;zere en iyi batılı &uuml;lkeler tarafından icra edilir. Kurnazlıkta, ince d&uuml;ş&uuml;nmekte ve teknik bilgi &uuml;retmede zayıf olan doğu ve g&uuml;ney &ccedil;ocukları ise genelde bu kurguya malzeme olmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?