USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Politika

Ulaş Karasu İktidara Seslendi: Yanlış Uygulamalarınız Yüzünden Sivas Kan Kaybediyor!

İkti­da­rın uy­gu­la­ma­la­rı ne­de­niy­le Sivas’ın her geçen gün kan kay­bet­ti­ği­ni vur­gu­la­yan CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Sivas Mil­let­ve­ki­li Ulaş Ka­ra­su, “İkti­da­ra ses­le­ni­yo­rum; Sivas makus ta­li­hi­nin kur­ba­nı ol­ma­ya­cak” dedi.

Ulaş Karasu İktidara Seslendi: Yanlış Uygulamalarınız Yüzünden  Sivas Kan Kaybediyor!
25-11-2023 12:00
SİVAS
Google News

Hayrullah AĞKAŞ

İkti­da­rın uy­gu­la­ma­la­rı ne­de­niy­le Sivas’ın her geçen gün kan kay­bet­ti­ği­ni vur­gu­la­yan CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Sivas Mil­let­ve­ki­li Ulaş Ka­ra­su, “İkti­da­ra ses­le­ni­yo­rum; Sivas makus ta­li­hi­nin kur­ba­nı ol­ma­ya­cak” dedi.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Sivas Mil­let­ve­ki­li Ulaş Ka­ra­su, Sivas’ın yıl­lar­dan bu yana ko­şul­suz ola­rak ik­ti­da­ra büyük des­tek ver­di­ği­ni, ancak bu des­te­ğin kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­dı­ğı­nı ifade etti.
İkti­da­rın uy­gu­la­ma­la­rı ne­de­niy­le Sivas’ın her geçen gün kan kay­bet­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ka­ra­su, “Şimdi de Şeker Fab­ri­ka­sı’nın Bilim ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si’ne tah­sis et­ti­ği ara­zi­ye göz di­kil­miş. İkti­da­ra ses­le­ni­yo­rum; Sivas makus ta­li­hi­nin kur­ba­nı ol­ma­ya­cak” dedi.


Sivas’ın ya­şa­dı­ğı eko­no­mik ve sos­yal so­run­la­ra dik­kat çeken Ka­ra­su, “Köy­le­re gi­di­yo­rum, yol sı­kın­tı­sı var. Köy­ler bo­şal­mış. Tarım ya­pı­la­cak ve­rim­li ara­zi­ler boş, evler boş. Neden? Çünkü çift­çi eke­mi­yor, ekse kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­ya­ca­ğı­nı bi­li­yor. Bir torba güb­re­nin, bir torba yemin veya bir litre ma­zo­tun he­sa­bı­nı ya­par­ken bile zor­la­nı­yor. Şe­hir­de, sa­na­yi­de çark­lar dön­mü­yor. Küçük iş­let­me­ler var gü­cüy­le üret­me­ye ça­lı­şı­yor, ama onlar da önem­li so­run­lar ya­şı­yor, üret­mek­te zor­la­nı­yor. Eko­no­mik sı­kın­tı­lar, her ha­ne­ye yan­sı­yor” dedi.


Ka­ra­su, “Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk yıl­la­rın­da atı­lım­la­ra tanık olmuş, ge­liş­miş­lik sı­ra­la­ma­sın­da ül­ke­mi­zin ilk 10 kenti ara­sı­na gir­miş olan Sivas’ta yıl­lar için­de çi­men­to, demir çelik, hazır giyim fab­ri­ka­lar ya özel­leş­ti­ril­di ya da ka­pan­dı. Yem, süt fab­ri­ka­sı gibi fab­ri­ka­la­rın da elden çı­ka­rıl­ma­sı; as­ke­ri has­ta­ne­nin ka­pa­tıl­ma­sı, as­ke­ri dikim evi­nin İstan­bul’a ta­şın­ma­sıy­la bir­lik­te Sivas’ta kan kaybı sürdü. AKP ik­ti­dar­la­rı bo­yun­ca bu kader de­ğiş­me­di. Yıl­lar bo­yun­ca Si­vas­lı­nın ko­şul­suz des­tek ver­di­ği bu ik­ti­dar da fark­lı il­ler­de ver­di­ği des­te­ği Si­vas­lı­lar­dan esir­ge­di. ‘Ar­ka­sın­da Sivas ola­nın eve­lal­lah sırtı yere gel­mez’ di­yen­ler, bunu sa­de­ce seçim mey­da­nın­da ver­dik­le­ri sözde bı­rak­tı. Hani Sivas'ı Ka­ra­de­niz üze­rin­den Ana­do­lu'ya bağ­la­ya­cak Ge­min­be­li Tü­ne­li bi­te­cek­ti? Bit­me­di. Yeni ya­tı­rım var mı, o da yok?” dedi.


Sivas’ın iki üni­ver­si­te­sin­de bin­ler­ce gen­cin eği­tim al­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ka­ra­su, açık­la­ma­sı­na şöyle devam etti:
“Pırıl pırıl genç­le­ri­mi­zi ye­tiş­ti­ren iki üni­ver­si­te­miz var. Bun­lar­dan biri Bilim ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si. Şimdi bu üni­ver­si­te­nin Ta­rım­sal Ar-Ge Pro­je­si­ne katkı sağ­la­yan ara­zi­si­ni elden çı­kar­mak is­ti­yor­lar. Oysa, şeker pan­ca­rı üre­ti­min­de Tür­ki­ye’de ilk 5’te olan Sivas'ta şeker pan­ca­rı fab­ri­ka­sı­nın ku­rul­ma­sı fikri dahi 30 yılı önce gün­de­me gel­miş. Fab­ri­ka­yı kur­ma­dan ka­pat­mış­lar, şimdi de ara­zi­si­ni sat­mak is­ti­yor­lar. Söz uçar, yazı kalır. Ben Bakan’a da bunu sor­dum. Ama ik­ti­da­ra bu­ra­dan ses­le­ni­yo­rum; ‘Sivas makus ta­li­hi­nin kur­ba­nı ol­ma­ya­cak. Ey ik­ti­dar; Sivas’ın hak­kı­na ne zaman sahip çı­ka­cak­sı­nız”


SİVAS’I CE­ZA­LAN­DIR­MAK MI İSTİYOR­SU­NUZ
CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ka­ra­su, Sivas Şeker Fab­ri­ka­sı’nın ya­pı­la­ca­ğı ancak son­ra­ki yıl­lar­da Sivas Bilim ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si’ne tah­sis edi­len ara­ziy­le il­gi­li Ma­li­ye ve Ha­zi­ne Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek’in ya­nıt­la­ma­sı ta­le­biy­le ha­zır­la­dı­ğı öner­ge­sin­de de şu so­ru­la­ra yanıt ve­ril­me­si­ni is­te­di:


Ka­mu­oyu­na da yan­sı­yan Fı­lın­dır mev­ki­in­de­ki 220 dö­nüm­lük ara­zi­nin özel­leş­ti­ri­le­ce­ği id­di­ası doğru mudur? İddia doğru ise ara­zi­nin, Sivas Bilim ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si’ne tah­si­sin­den vaz­ge­çil­me­si­nin ge­rek­çe­si nedir? Bu ko­nu­da üni­ver­si­te­den görüş alın­mış mıdır? Alın­mış ise içe­ri­ği nedir? Alın­ma­mış ise ge­rek­çe­si nedir? Arazi için üni­ver­si­te­nin saf dışı bı­rak­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı ve bir grup in­sa­nın ara­zi­yi satın ala­bil­mek için An­ka­ra’da yoğun bir lobi fa­ali­ye­ti yü­rüt­tü­ğü id­di­ası doğru mudur? Doğru ise bu kişi ya da ki­şi­ler kim­ler­dir? Söz ko­nu­su ala­nın elden çı­ka­rıl­ma­sı; Sivas Va­li­li­ği, Sivas Bilim ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si ve Türk Şeker Fab­ri­ka­la­rı AŞ ara­sın­da 28.09.2020 ta­ri­hin­de “Sivas’ta tarım ve ta­rı­ma da­ya­lı sa­na­yi­nin ge­liş­me­si­ne yö­ne­lik ge­rek­li alt­ya­pı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ve iyi­leş­ti­ril­me­si, Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­nın plan­lan­ma­sı ve yü­rü­tül­me­si vb.” amaç­lar­la 20 yıl sü­rey­le ge­çer­li ola­cak şe­kil­de im­za­la­nan iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü­ne uygun mudur? Cum­hu­ri­yet kenti olan Sivas, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk yıl­la­rın­da ya­pı­lan eko­no­mik atı­lım­lar­la ge­liş­miş­lik sı­ra­sın­da ül­ke­miz­de ilk 10’a gi­rer­ken, son­ra­ki yıl­lar­da özel­leş­tir­me, elde çı­kar­ma ya da ka­pa­tıl­ma gibi çe­şit­li ge­rek­çe­ler­le kay­bet­ti­ği fab­ri­ka ve is­tih­dam alan­la­rı gibi de­ğer­le­ri­ne bir ye­ni­si­nin mi ek­len­mek is­ten­mek­te­dir? Öyle ise ik­ti­dar Sivas’ı neden ce­za­lan­dır­mak is­te­mek­te­dir?
Sivas İrade- Sivas Gündem- Sivas Haberleri- Sivas son dakika

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
Sosyal medyaya mı internet medyasına mı güveniyorsunuz?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
22.05.2024
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray3799+64
2Fenerbahçe3796+62
3Trabzonspor3764+17
4Başakşehir FK3758+10
5Beşiktaş3756+6
6Kasımpaşa3753-4
7Alanyaspor3751+3
8Sivasspor3751-8
9Çaykur Rizespor3750-8
10Antalyaspor3748-5
11Adana Demirspor3744-3
12Samsunspor3743-8
13Kayserispor3742-12
14Gaziantep FK3741-8
15Konyaspor3741-11
16MKE Ankaragücü3740-4
17Hatayspor3738-9
18Fatih Karagümrük3737-5
19Pendikspor3737-30
20İstanbulspor3716-47
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
CİLALI TAŞ!