Politika

Sivas'ta Hilmi Bilgin’in A Takımında Yer Alacak İlk İsim Belli Oldu!

Belediye Başkanı ve AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Av. Hilmi Bilgin’in seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirileceği ilk isim belli oldu. Bakın kim?

Sivas'ta Hilmi Bilgin’in A Takımında Yer Alacak İlk İsim Belli Oldu!
24-02-2024 10:30
SİVAS

Arife Defne DOĞAN

Sivas’ta mev­cut Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve AK Parti Sivas Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Av. Hilmi Bil­gin’in se­çim­le­ri ka­zan­ma­sı ha­lin­de baş­kan yar­dım­cı­la­rı­nın önem­li bir kıs­mın­da de­ği­şik­li­ğe gi­de­ce­ği öğ­re­nil­di.

Bazı baş­kan yar­dım­cı­la­rın­dan bek­le­di­ği ve­ri­mi ala­ma­dı­ğı öğ­re­ni­len Bil­gin’in yeni dö­nem­de de baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otur­ma­sı ha­lin­de A ta­kı­mı­na ala­ca­ğı isim­ler or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı.Sivas’ta 31 Mart yerel se­çim­le­ri­nin fa­vo­ri adayı Bil­gin’in san­dık­tan za­fer­le çık­ma­sı ha­lin­de Baş­kan  Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­ti­re­ce­ği isim­ler ara­sın­da Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) Sivas Eski Mü­dü­rü Mu­ham­med İnce’nin de yer al­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Şu an Is­par­ta Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) Müdür Yar­dım­cı­sı ola­rak görev yapan İnce, 29 Ara­lık 2022 ta­ri­hin­de gö­re­vi­ni ba­şa­rı ile yü­rüt­tü­ğü Sivas SGK İl Mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­den alı­na­rak ani bir ka­rar­la Is­par­ta’ya atan­mış­tı.

 Sivas İrade- Sivas Gündem- Sivas Haberleri- Sivas son dakika

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER