İklim Değişikliği

İklim Değişikliği
24-06-2022
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Finansal ve ekonomik krizler ile salgın hastalıkların yanı sıra son y&uuml;zyılda d&uuml;nyayı artan bir şekilde tehdit eden fakt&ouml;rlerin başında iklim değişikliği gelmektedir. Sanayi devriminden g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar karşılaşılan heyelan, don, sel, kuraklık, şiddetli yağışlar, soğuk ve sıcak g&uuml;nlerdeki &ouml;ng&ouml;r&uuml;lemeyen d&uuml;zensiz artış ve azalışlar doğrudan ya da dolaylı olarak iklim değişikliği ile ilişkilendirilmektedir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">İklim değişikliği kavramının bilim insanları tarafından ele alınması 1827 yılına kadar geri g&ouml;t&uuml;r&uuml;lebilmektedir. 1827&rsquo;de Joseph Fourier atmosferin yery&uuml;z&uuml; sıcaklığını belirlemede &ouml;nemli olduğunu vurgulayarak atmosferin sera benzeri bir g&ouml;rev &uuml;stlendiğini ileri s&uuml;rmesi tartışma ve bilimsel &ccedil;alışmaları beraberinde getirmiştir</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Farklı tanımlamalar dikkate alındığında Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iklim değişikliğini &ccedil;oğunlukla D&uuml;nya atmosferine ısı yakalayıcı gazlar ekleyen fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan geniş bir k&uuml;resel olaylar yelpazesi olarak a&ccedil;ıklamaktadır. Bu tanımlamanın k&uuml;resel bağlamda artan sıcaklık eğilimlerine ek olarak deniz seviyesinin y&uuml;kselmesini; Gr&ouml;nland, Antarktika, Kuzey Kutbu ve dağ buzullarında b&uuml;y&uuml;k buz k&uuml;tlelerinin kaybolmasını; bitki filizlenme ve &ccedil;i&ccedil;eklenmesinin kesintiye uğramasını ve aşırı hava olaylarını da i&ccedil;ine aldığı s&ouml;ylenebilir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Son &ccedil;alışmalar k&uuml;resel ısınmanın 2030 ile 2052 yılları arasında 1,5&ordm;C sınırını ge&ccedil;mesi durumunda, sera gazı emisyonlarının hali hazırdaki gibi devam etmesi halinde ka&ccedil;ınılmaz olarak g&ouml;r&uuml;lmektedir, pek &ccedil;ok canlı t&uuml;r&uuml; ile bir&ccedil;ok dengenin alt &uuml;st olacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">İklim değişikliği neden ve sonu&ccedil;ları itibarıyla genel olarak d&uuml;nyayı ilgilendiren k&uuml;resel bir sorun olduğundan bu kapsamda ortaya konulacak m&uuml;cadelenin de k&uuml;resel iş birliğini i&ccedil;ermesi gerekmektedir. Bu &ccedil;er&ccedil;evede hem iş birliğinin tesis edilmesi, desteklenmesi ve g&uuml;&ccedil;lendirilmesi hem de yerel ve ulusal bağlamda ortaya konulan politika eylemlerinin başarılı olmasında vatandaşların iklim değişikliği farkındalıkları ile toplumsal bilincin y&uuml;ksek olması b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem taşımaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">2050 yılında toplam n&uuml;fusun yaklaşık %68&rsquo;inin kentlerde yaşayacağı ger&ccedil;eği dikkate alındığında şehirlerde yaşayanların iklim değişikliği farkındalıklarının &ouml;l&ccedil;&uuml;mlenmesi ve iklim değişikliği bilin&ccedil;lerinin tespit edilmesi iklim değişikliği ile m&uuml;cadelede geliştirilecek politikaların, taahh&uuml;tlerin ve uygulamaların başarısında b&uuml;y&uuml;k değer arz etmektedir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">İklim değişikliği bağlamında d&uuml;nya genelinde farklı coğrafi alanlarda yapılan yerel veya ulusal farkındalık &ccedil;alışmalarının birbirinden bağımsız farklı sonu&ccedil;lara ulaştığı g&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu &ccedil;alışmalarda &ccedil;oğunlukla ikilim değişikliği risk algısı ya da iklim değişikliği uyum ve azaltım algısının tespitinin ama&ccedil;landığı ifade edilebilir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Ger&ccedil;ekleştirilen &ccedil;alışmalar incelendiğinde iklim değişikliği farkındalık durumunun &ccedil;eşitli iklimsel değişkenliklerin yanı sıra yaş, eğitim, gelir, cinsiyet, etnik ve k&uuml;lt&uuml;rel ge&ccedil;miş, siyasi y&ouml;nelim, medyaya maruz kalma, kişisel deneyim, kişisel bilgiler gibi değişik fakt&ouml;rlerden etkilendiği g&ouml;r&uuml;lmektedir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">İnsanların hemfikir oldukları bir &ouml;l&ccedil;ek olmadığı gibi iklim değişikliği farkındalığına hangi fakt&ouml;rlerin hangi y&ouml;nde etki ettiği noktasında genel kabul g&ouml;ren bir netice de elde edilmemiştir. &Ouml;rneğin refah hipotezine g&ouml;re refah d&uuml;zeyi y&uuml;kseldik&ccedil;e iklim değişikliği farkındalığı da artmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">İ&ccedil;inde bulunulan y&uuml;zyılın en &ouml;nemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği &ouml;zellikle kentleri ve kentlileri etkilemektedir. Bu tehdit karşısında genel olarak uyum ve azaltım politikaları kabul edilmektedir. Bu politikaların başarıya ulaşmasında toplumsal bilincin ve iklim değişikliği farkındalığının ortaya konularak g&uuml;&ccedil;lendirilmesi hem yerel anlamda hem de toplumsal alanda bilin&ccedil;li, sağlıklı ve uygulanabilir kararlar alınmasına yardımcı olmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Umarım hala zamanımız varken bu sorunların par&ccedil;ası olmayı bırakıp &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerin par&ccedil;ası olmaya başlayabiliriz. Bu d&uuml;nya hepimizin ve ona iyi bakmak bizim g&ouml;revimiz. Bu g&ouml;revi ciddiye alıp elimizden geleni yapmamız gerekir yoksa kendi sonumuzu kendimiz getiririz.</span></span></p>
ÖNCEKİ YAZILARI
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?