Covid-19 Ekonomi Etkisi

Covid-19 Ekonomi Etkisi
08-07-2022
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">COVID-19 salgınının &Ccedil;in&rsquo;de ortaya &ccedil;ıkması ve daha sonrasında t&uuml;m d&uuml;nyaya yayılmasıyla birlikte k&uuml;resel ekonomik aktivite d&uuml;zeyini etkilemesi ka&ccedil;ınılmaz olmuştur. Salgının ekonomik, sosyal, toplumsal boyutlarının olması, arz ve talep şoklarının bir kompozisyonunu barındırması, bireylerin başta t&uuml;ketim davranışları olmak &uuml;zere pek &ccedil;ok davranışını etkilemesi COVID-19&rsquo;u diğer dışsal şok ve krizlerden ayrı bir yere konumlandırmıştır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">COVID-19&rsquo;un k&uuml;resel boyuttaki etkileri g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde sadece bilim d&uuml;nyasının değil aynı zamanda politika yapıcılarının, medyanın ve hane halklarının da temel g&uuml;ndem maddesi olmuştur. COVID-19&rsquo;un neden olduğu sağlık olayları beraberinde başta ekonomik etkiler olmak &uuml;zere sosyal, toplumsal ve psikolojik etkiler meydana getirmiş ve COVID-19 &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; bir salgın niteliği kazanmıştır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ouml;zellikle hareket kısıtlamaları iktisadi faaliyet &uuml;zerinden ciddi bir y&uuml;k oluşturmuştur. Seyahat kısıtlamaları yolcu hareketliliğini sona erdirmiş, eğitimde uzaktan eğitim mod&uuml;l&uuml;ne ge&ccedil;ilmiş, spor ve sanatsal etkinliklere ara verilmiş, konaklama end&uuml;strisi durma noktasına gelmiştir. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">İşg&uuml;c&uuml; piyasası a&ccedil;ısından uzaktan &ccedil;alışma mod&uuml;l&uuml;ne ge&ccedil;ilmiş, sosyal ve fiziksel mesafe kuralları &ccedil;er&ccedil;evesinde piyasanın fiziki &ccedil;alışma sistemi değişmiş, bazı &uuml;retim noktalarında &uuml;retime ara verilmiştir. Hane halkı ve firmaları kurtarmaya y&ouml;nelik mali genişleme programları uygulanmış, bulaşıcılığın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi amacıyla &uuml;cret s&uuml;bvansiyonları verilmiştir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Artan belirsizlik karşısında zamanında finansal yardım ve acil finansman destekleri ile istikrarı bozucu etkinin derinleşmesinin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmiştir. T&uuml;m d&uuml;nyada etkisini hissettiren COVID-19, T&uuml;rkiye ekonomisinde sekt&ouml;rel g&uuml;ven endekslerini, dış ticaret istatistiklerini, işg&uuml;c&uuml; piyasasını, sanayi &uuml;retim endeksini, turizm gelirlerini doğrudan etkilemiştir. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Bu &ccedil;alışma kapsamında T&uuml;rkiye ekonomisinde belirtilen makroekonomik g&ouml;stergelerde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Ekonomik g&ouml;stergelerde meydana gelen değişimler, COVID-19&rsquo;la m&uuml;cadele kapsamında uygulanan genişletici para ve maliye politikaları T&uuml;rkiye ekonomisinin &ldquo;V&rdquo; şeklinde bir trende sahip olacağını &ouml;ng&ouml;rmeyi m&uuml;mk&uuml;n kılmaktadır. T&uuml;rkiye ekonomisinin uzun vadede yatırım fonksiyonunu yeniden tahsis etmesi gerekliliği COVID-19&rsquo;un etkisi altında bir kez daha &ouml;nem kazanmıştır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">COVID-19&rsquo;un iktisadi faaliyet seviyesi &uuml;zerindeki daraltıcı etkisi t&uuml;m sekt&ouml;rlerde varlığını hissettirmiş, t&uuml;m ekonomik karar birimlerini doğrudan etkilemiştir. Salgına karşı d&uuml;nya ekonomilerinde genişletici para ve genişletici maliye politikaları uygulanmaya konmak istenmiştir. COVID-19 salgını ile m&uuml;cadelede kimi ekonomik &ccedil;evreler savaş ekonomisi uygulamalarını g&uuml;ndeme getirmiş, kimi ekonomik &ccedil;evreler 1929 B&uuml;y&uuml;k Buhranına atıfta bulunmuş, kimi ekonomik &ccedil;evreler ise daha &ouml;nceki salgın ya da ekonomik belirsizliklerden ziyade COVID-19&rsquo;un kendine has politika gereksinimlerinin olduğunu vurgulamıştır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">T&uuml;rkiye&rsquo;nin gerek kısa vadeli gerekse orta vadeli politika uygulamalarının yanısıra ulusal ve uluslararası koordinasyon ve organizasyonu sağlama noktasında iyi bir sınav vermesi kamu hizmetlerinin s&uuml;rekliliğini temin etmiş, acil finansman ve sosyal yardımlar noktasında etkili adımlar atmasına olanak sağlamıştır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">COVID-19 salgınının &ouml;zellikle emtia ihra&ccedil; eden &uuml;lkelerde ve turizm gelirlerine bağlı gelişme g&ouml;steren &uuml;lke ekonomilerinde derin etkiler bıraktığı ortadadır. S&ouml;z konusu olumsuz etkilerin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi amacıyla kamu harcamalarındaki artışın beraberinde y&uuml;ksek kamu borcunu getirme riski, iktisadi faaliyet d&uuml;zeyindeki d&uuml;ş&uuml;şlerin de etkisi ile &uuml;lke ekonomilerinin bor&ccedil;larını &ouml;deme zorlukları ile karşı karşıya kalma ihtimallerini g&uuml;&ccedil;lendirmektedir. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">İşg&uuml;c&uuml; piyasasındaki bozulmanın etkisi ile bir arz şoku olarak ortaya &ccedil;ıkan COVID-19, beraberinde talep şoku ile sonu&ccedil;lanan bir g&uuml;ven kaybını da getirmiştir. Mal ve hizmet &uuml;retme kapasitesinin daralma eğilimine girmesi, işg&uuml;c&uuml; piyasasının yeniden d&uuml;zenleme ihtiyacı taşıması, bireylerin beşer&icirc; ve iktisadi davranışlarındaki değişimler COVID-19 şokunun diğer krizlerden ayrı bir yere konumlandırmıştır.</span></span></p>
ÖNCEKİ YAZILARI
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?